​​​​​​​​​​​

Behandlingstilbud

Opstartsfasen

Efter henvisning til Enheden for oligofreni vil patienten blive indkaldt inden for 30 dage. Den indledende samtale foregår som udgangspunkt i vores lokaler i Glostrup og med deltagelse af en speciallæge i psykiatri samt en sygeplejerske. Da formålet med samtalen er at afdække den aktuelle problemstilling, er det en fordel, hvis patienten er ledsaget af en pårørende og/eller personale fra botilbud/dagtilbud, som har godt kendskab til patienten.  Det kan nogle gange være nødvendigt at have flere samtaler, for at vi kan opnå tilstrækkeligt overblik over patientens problemstillinger.

I forbindelse med opstarten vil vi forsøge at danne os et overblik over søvn, appetit, humør og om patienten har andre symptomer på psykisk lidelse, som for eksempel hallucinationer eller tvangshandlinger. I tilfælde af selvskadende eller udadreagerende adfærd vil vi forsøge at afdække, hvad der gik forud for denne adfærd for at afklare, hvordan dette bedst kan forebygges i fremtiden. 

Da den psykiske tilstand også påvirkes af ydre faktorer, vil vi spørge ind til, om der er sket ændringer i patientens hverdag, for eksempel nyt dagtilbud eller nyt personale i botilbud.

Opfølgning

Under behandlingsforløbet tildeles patienten en klinisk kontaktperson, som typisk vil være en sygeplejerske og den, som patienten primært har kontakt med. Derudover vil patienten også få tildelt en behandlingsansvarlig læge, som der vil være kontakt med ved større ændringer i behandlingen eller når der er behov for det. Patienten vil dog minimum blive set af en læge én gang årligt.

Opfølgningen kan både ske per telefon, videomøde, ved konsultation i vores lokaler eller ved hjemmebesøg. Det aftales med patienten hvilken type af opfølgning, der vurderes mest hensigtsmæssig i den konkrete situation. Af ressourcemæssige hensyn ønsker vi som udgangspunkt, at en stor del af opfølgningen sker per telefon eller videomøde. Patient og eventuelt pårørende opfordres til at følge behandlingen via Min Sundhedsplatform.

Til at behandle den psykiske lidelse anvendes flere typer af psykofarmaka. Hyppigst anvendt er dog antipsykotisk medicin, som ofte har en god effekt på uhensigtsmæssig adfærd. Der anvendes de samme lægemidler, som også anvendes til personer uden udviklingshæmning, dog kan dosis være forskellig. I forløbet vil patienten også blive undersøgt fysisk med blodprøve og hjertekardiogram (EKG) for at udelukke fysisk sygdom og for at følge op på den medicinske behandling.

Generelt vil det tage nogle uger, inden man kan se virkningen af  medicinændringer, og om ændringer i den pædagogiske tilgang har haft effekt. Da vores patienter ofte lider af komplicerede tilstande, hvor mange ting kan påvirke den psykiske tilstand, tilstræbes det, at der kun ændres én ting ad gangen. Dette er for, at vi bedre kan afgøre, hvad der hjælper patienten bedst.  

Da Enheden for oligofreni er en specialfunktion, hvor der også udføres forskning, vil patienten muligvis blive inviteret til at deltage i et forskningsprojekt. Det er naturligvis frivilligt, om patienten vil deltage.

Afslutning

Varigheden af behandlingen kan variere​​ meget og er individuelt for den enkelte patient. I nogle tilfælde er en enkelt samtale i Enheden for oligofreni tilstrækkelig, hvor vi kan komme med vores anbefalinger til den praktiserende læge eller til det lokale psykiatriske center. I andre tilfælde kan der være tale om opfølgning over længere tid. Det er en afvejning af flere faktorer om behandlingen i Enheden for oligofreni fortsat er nødvendig, hvor tilstandens kompleksitet, om tilstanden er tilstrækkelig stabil, typen af pædagogisk tilbud, og om der er yderligere behandlingsmuligheder vil have indflydelse på beslutningen.

I god tid før afslutningen aftaler vi hvilken opfølgning, der er nødvendig. Nogle patienter har efter endt specialiseret behandling behov for at blive fulgt på det lokale psykiatriske center, mens andre kan afsluttes direkte til den praktiserende læge. 

Læs om vores målgrupper​ her. 

Redaktør