​​​​​​

Behandlingstilbud

Generelt

Alle henvisninger skal sendes til Region Hovedstadens Psykiatri, Central Visitation og Diagnostik, som visiterer videre. Generelle spørgsmål om behandling kan rettes telefonisk eller sendes til enheden, enten via mail eller som Inbasket besked i SP. Eksterne kan sende korrespondancemeddelelse. Efter henvisning til Enheden for kompliceret skizofreni vil patienten blive indkaldt inden 30 dage. Den indledende samtale foregår som udgangspunkt i vores lokaler i Glostrup, og med deltagelse af en erfaren læge indenfor området, som patienten er henvist til. Da formålet med den indledende samtale er at afdække den aktuelle problemstilling, er det en fordel, hvis patienten er ledsaget af en pårørende og/eller personale fra botilbud/dagtilbud, som har et godt kendskab til patienten. I forbindelse med opstarten vil vi forsøge at danne os et overblik over aktuelle symptomer, samt søvn, appetit, humør, og om der er ydre faktorer der påvirker det aktuelle symptombillede. Efter endt behandling forsøger vi at lave grundig overlevering til dem der skal følge patienten op. I nogle tilfælde sker det med et netværksmøde eller at vi tager med til den første samtale.

Det mere nøjagtige forløb afhænger af hvad patienten er henvist til.

 

Medicinnedtrapning

I forbindelse med den indledende samtale afklares det om der er forhold der gør, at nedtrapning ikke kan anbefales for nuværende. Det kan fx være tilbagefald eller psykiatrisk indlæggelse indenfor det sidste halve år, eller at der tidligere har været alvorlige skadevirkninger i forbindelse med medicinnedtrapning. Samtidig vil patienten typisk blive tilbudt deltagelse i forskningsprojekt om medicinnedtrapning, hvor der undersøges faktorer forbundet med em vellykket medicinnedtrapning. I forbindelse med den indledende samtale vil der også blive fokuseret på patientens forventninger og ønsker til medicinnedtrapningen. Kort tid efter den indledende samtale vil patienten blive indkaldt til samtale med den kliniske kontaktperson og nedtrapningen påbegynder. Der vil være ugentlig kontakt med klinisk kontaktperson og månedlige lægesamtaler. Medicinreduktion sker som udgangspunkt en gang om måneden, men nogle patienter vil have behov for at pausere nedtrapningen undervejs. Patienterne kan være tilknyttet i op til 18 måneder.

 

Second opinion

Når patienten er henvist til second opinion ønsker vi, at den henvisende læge specificerer, hvad det er der ønskes second opinion om, og det vil være det, der vil være i fokus ved samtalen. Før samtalen vil patienten muligvis blive bedt om at udfylde spørgeskemaer via MInSP og eventuelt få foretaget blodprøve. Dette for at sikre, at vi har et tilstrækkeligt grundlag til at afgive second opinion. Ved samtalen vil der blive indhentet en grundig anamnese om tidligere og aktuel behandling, som vil blive sammenholdt med journalmaterialet. Oftest er det tilstrækkelig med en enkelt samtale. Før second opinion afgives vil konklusionen blive drøftet på en tværfaglig konference. Det vil typisk være henvisende læge som informerer patienten om resultatet af second opinion, og sammen med patienten afgør hvad der er relevant at videreføre fra den. Hvis der senere kommer spørgsmål til second opinion kan henviser kontakte enheden igen. Patienten vil i nogle tilfælde blive tilbudt at være med i et forskningsprojekt. I særlige tilfælde vil patienten blive tilbudt forløb i enheden, hvilket typisk vil være af 3-12 måneders varighed. Det vil typisk være med et konkret formål, fx afprøvning af et bestemt lægemiddel. Dette vil altid blive aftalt nærmere med patienten og henviser.

 

Geneksponering ved alvorlige bivirkninger

Patienter som har haft alvorlige bivirkninger i forbindelse med antipsykotisk medicin, fx malignt neuroleptisk syndrom, clozapinrelaterede bivirkninger fx agranulocytose, mykoarditis kan henvises til vurdering af om geneksponering er forsvarlig (second opinion), og ofte vil geneksponeringen foregå ved Enhed for kompliceret skizofreni. De tidligere erfaringer med lægemidlet vil blive grundigt undersøgt, og der vil blive undersøgt om der findes alternativer til denne behandling. Såfremt geneksponering findes indiceret, drøftes risici nøje med patienten, og der lægges en plan for i hvilke situationer geneksponeringen må afbrydes. Patienten vil i perioden blive fulgt tæt op, evt i samarbejde med henvisende ambulatorium. Når geneksponeringen er afklaret vil patienten blive afsluttet til opfølgning i henvisende enhed med instruktion om eventuelle videre forholdsregler.

Graviditet

Selvom graviditet ofte er forbundet med glæde og forventninger, er det også forbundet med øget stress og øget risiko for tilbagefald. Ofte er der behov for afklaring af om den eksisterende behandling kan anvendes i forbindelse med graviditet og evt. senere amning. Behandlingen af gravide patienter med skizofreni sker ofte i samarbejde med henvisende enhed, da det er erfaringen at tryghed og let tilgængelighed vægter højt hos den gravide patient. Enhed for kompliceret skizofreni har således ofte en mere rådgivende funktion i forhold til denne slags patientforløb. Der er også muligt at henvise eller kontakte enheden, hvis der ønskes råd eller vejledning når patienten har et ønske om graviditet. ​

Læs om vores målgrupper her​.

Redaktør