​​

DANPACT

​Forskningsleder, senior forsker Birgitte Fagerlund

​Autismespektrum forstyrrelser (ASF) rammer ca. 2 % af børn og unge. Der mangler evidensbaserede interventioner målrettet kernesymptomerne ved ASF.

PACT er en forældremedieret intervention, udviklet til at forbedre sociale og kommunikative kompetencer (dvs. kernesymptomer) hos børn med ASF. Interventionen består af 18 træningssessioner med en terapeut over et år. Legesessioner mellem forældre og børn video-optages af forældrene og gennemgås med terapeuten, så forældrene løbende kan øve de indlærte, udviklende færdigheder med barnet.

DANPACT er et forskerinitieret, landsdækkende, randomiseret, klinisk lodtrækningsforsøg, der skal undersøge effekten af PACT-interventionen hos børn mellem 2-6 år med ASF, sammenlignet med sædvanlige behandlings- og støttetilbud. DANPACT undersøger om effekten af PACT primært påvirker autisme symptomatologi, sprogudvikling, eller adaptiv funktion; og om effekten er forskellig afhængig af alder (2-4 vs. 5-6 år), det kognitive udviklingsniveau, eller komorbide symptomer. Dette kan potentielt muliggøre en personlig optimering af behandlingen på subgruppeniveau. Forsøget udgår fra de Børne- og Ungdomspsykiatriske Centre i alle 5 regioner. Som del af designet forbereder studiet implementering af PACT i klinisk praksis på tværs af de Børne- og Ungdomspsykiatriske Centre i Danmark, hvis behandlingen er effektiv.

Aktuelt inkluderes deltagere i DANPACT pilotprojekt (forår 2022). Inklusion i DANPACT lodtrækningsforsøg er planlagt fra januar 2023.Redaktør