Mind My Mind

– et  samarbejde mellem TrygFonden,  Psykiatrifonden, Region Hovedstadens Psykiatri,  Region Sjælland og Region Midtjylland samt tre danske kommuner, forskningsleder seniorforsker Pia Jeppesen.

Mind My Mind – psykologisk hjælp til skolebørn med følelsesmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder 

Mind My Mind (MMM) har til formål at udvikle og afprøve et program for hurtig og effektiv psykologisk hjælp til børn og unge med angst, depressive symptomer og/eller adfærdsproblemer.  Problemerne er almindelige og kan behandles, men jo længere de forekommer, jo større er risikoen for sociale og psykiatriske komplikationer.  

Et lodtrækningsforsøg sammenligner et nyt program (MMM) med den sædvanlige behandling i pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i tre kommuner (Holstebro, Næstved og Vordingborg). Deltagerne og deres forældre henvender sig selv, med støtte fra fagprofessionelle. Forsøget vil inkludere 412 børn og unge i alderen 6-16 år. Børnene vurderes for psykiske og udviklingsmæssige vanskeligheder og henvises videre, hvis der er behov for mere specialiseret indsatser.
 

Mind My Mind træning

MMM træningen består af 9-13 sessioner over 13-18 uger. Træningen følger velkendte kognitive og adfærdsterapeutiske metoder, og forældrene deltager som støtte for barnet. Manualen anviser hvordan træningen tilpasses til barnets behov. PPR psykologerne modtager uddannelse og ugentlig supervision, støttet af videooptagelser af træningen. Sammenligningsgruppen modtager forstærket kommunal støtte og rådgivning (TAU), varierende fra kommune til kommune. Den primære effekt måles som forskel i problempåvirkning efter behandling (uge 18) og opfølgning (uge 26). Desuden måles effekterne på barnets symptomer, funktionsniveau, livskvalitet og skolefravær, forældrenes belastning og sygefravær, og begge parters tilfredshed og samlede forbrug af ydelser.
  

Fremtidsperspektiver med fokus på forebyggelse

Forsøget vil vise om tidlig indsat psykologisk hjælp kan mindske problembelastningen og udgifterne til støtteforanstaltninger og specialiseret behandling. Hvis svaret er ”ja”, er det planen at udbrede det manualiserede program med uddannelse, supervision og kvalitetsmonitorering som standardtilbud i kommunerne og dermed nå ud til den store gruppe af børn og unge, som i dag står uden adgang til evidensbaseret behandling for almindelige psykiske helbredsproblemer.       

Mind My Mind er et banebrydende udviklings- og forskningsprojekt med fokus på indikeret forebyggelse af en størrelse, karakter og kvalitet, som ikke tidligere er set i Danmark. Det er første gang der i Danmark udvikles og testes et program til behandling af børn med psykiske helbredsproblemer baseret på bedste evidens på området.

Projektets faser

En pilotfase fra september 2015 til og med August 2017

I denne fase har vi udviklet Mind My Mind-programmet og skabt rammerne for at afprøve, om Mind My Mind virker. Vi har etableret en uddannelse af psykologerne, så de kan varetage træningen, og udviklet en database, så kommunerne og forskerne løbende kan indsamle data og viden. Endelig har vi etableret et samarbejde mellem kommuner og regioner om video-understøttet supervision i et tværsektorielt samarbejde. 

RCT fase fra September 2017 til og med August 2020 

I denne fase afvikler vi et stort RCT, der skal inkludere 412 børn i skolealderen med tidlige tegn til angst, depressive symptomer og/eller adfærdsvanskeligheder som fordels tilfældigt til en af de to behandlingsgrupper for at undersøge effekter og omkostninger ved Mind My Mind-træning versus TAU. 

Redaktør