Henrik Liltorp


Navn: Henrik Liltorp​

Adresse: Huset for Psykisk Sundhed, Griffenfelsgade 46, 2200 Kbh.N

Telefon: 21652378

MailBN5J@Bif.kk.dk

IPS-funktion: IPS-konsulent


​Faglig baggrund 

Bachelor i Etnografi på Århus Universitet og kandidatgrad i Pædagogisk Antropologi på Danmarks Pædagogiske Universitet.

Tidligere erhvervserfaring 

En række projekter med sociale udsatte som målgruppe. Jeg har bl.a. været ansat som projektleder i frivillig organisationen ”Salon Oriental”, der var et oplysnings- og netværksskabende projekt for unge bi- og homoseksuelle med minoritetsetnisk baggrund. Jeg har også været leder i et projekt for kriminelle og kriminalitetstruede unge i et udsat boligområde, hvor vi arbejdede præventivt qua jobskabelse til de unge.​

I Høje Taastrups hjemløsestrategi, arbejdede jeg med at nedbringe varigheden af ophold for hjemløse på herberger. Ligeledes har jeg arbejdet på herberg for psykisk syge hjemløse med misbrug på Frederiksberg. Jeg har arbejdet med HIV og AIDS-syge på opholdsstedet HIV Pensionatet. Jeg har også været ansat som misbrugsbehandler på Vestegnen med hash og kokain misbrugere som målgruppe. ​​

Endelig har jeg del års erfaring indenfor flygtningeområdet, hvor jeg har arbejdet med uledsagede mindreårige flygtninge hos Dansk Røde Kors, Red Barnet og Dansk Flygtningehjælp.​

Motivation for at være med i IPS 

I mine job med socialt udsatte har jeg altid været optaget af at arbejde med ”empowerment” strategier, hvor målet er, at understøtte borgerne i at få skabt større handlerum og indflydelse på eget liv. IPS projektet ligger i fin forlængelse af denne optik, hvor vi netop understøtter borgerne i at bryde økonomiske og sociale barriere med vores fokus på job og uddannelse på ordinære vilkår.​

Jeg betragter dog ikke job eller uddannelse som det primære mål, men snarere som et middel til at skabe en større livskvalitet hos kandidaterne, idet vi med IPS tilgangen kan være med til at bane vej for nye netværk for deltagerne. Større social inklusion muliggør nye identiteter, så sygdommen kan træde i baggrunden i ens selvforståelse, da man erfarer, at man er ”andet og mere end ens diagnose”.

For mig er det en stor værdi ved IPS, at vi med job og uddannelse som instrumenter på denne måde kan være med til at understøtte en frisættelse i forhold til sygdom og deraf følgende selv-stigmatisering, som jeg oplever udpræget blandt mange kandidater. Endelig synes jeg, at frivillighedsprincippet er meget motiverende i IPS-tilgangen, da fokus bliver egne ønsker, ressourcer og ansvar for eget liv.​

Redaktør