​​

Kvalitets- og forbedringsmodellen (KFM)

Kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden tager afsæt i de regionale politiske målsætninger, den regionale strategi Fokus på Forenkling, nationale mål for sundhedsvæsenet samt relevante drifts- og kvalitetsmål.

Hertil er der udviklet et koncept, kvalitets- og forbedringsmodellen, som skal være med til at sikre den kliniske kvalitet i de enkelte afsnit. Konceptet er udviklet til at fungere i sundhedssektoren. 


Formålet med KFM-konceptet er at sikre høj faglig kvalitet gennem et kontinuerligt fokus på de væsentligste dele af kvaliteten af behandlingen og plejen – opnået gennem inddragelse af patienter og det fagprofessionelle frontpersonale og ved en skarp prioriteret og fokuseret indsats.  

KFM-Konceptet afspejler en tilgang, hvor:

  • Der er fokus på systematisk at bringe frontpersonalets og patienternes viden, færdigheder og idéer i spil mhp. at sætte de rigtige mål for det enkelt afsnit mhp. at forbedre de områder, der bidrager mest til forbedring af den faglige kvalitet.
  • Der er en naturlig kobling mellem alle organisatoriske niveauers kvalitetsmålsætning – fra nationalt niveau og gennem region, hospital og afdelinger og helt ud til de enkelte afsnit, hvor den direkte patientkontakt og -inddragelse sker.
  • Der anvendes enkle og tydelige visuelle kort, der afspejler afsnittets kvalitative – fremfor kvantitative – forbedringsmålsætninger.
  • Afsnittets kvalitets- og patientsikkerhedsmål bliver en integreret del af forbedringsarbejdet via de ugentlige forbedringsmøder i afsnittet.    

VIP-vejledning