Baggrund og Vision

​​Psykoterapi er en central del af al behandlingen i den hospitalsbaserede psykiatri, både den sengebaserede og den ambulante. Inden for psykiatrisk diagnostik, udredning og behandling er relationen til patienten af afgørende betydning. 

Psykoterapi er en delmængde af den samlede behandling. For at afgrænse denne delmængde har den tidligere Komite for Psykoterapi givet følgende definition af psykoterapi, som efterfølgende er godkendt i Hospitalsledelsen:

Definition af psykoterapi

Psykoterapi er en psykologisk samtalebehandling, hvis formål er at medvirke til symptomlindring, bedring af emotionel og social funktion, eller modificering af uhensigtsmæssige personlighedstræk. Psykoterapi er videnskabeligt begrundet og bygger på en sammenhængende teori om psyken med heraf afledte strategier og teknikker. Psykoterapeutisk behandling af psykiske lidelser kan rettes mod tanker, følelser og handlinger.

Psykoterapi udføres af en eller flere uddannede behandlere i et aftalemæssigt forløb i forhold til en eller flere patienter ud fra en ramme, som på forhånd er defineret af behandler og patient.

Psykoterapi afgrænses ved sit formål og den aftalemæssige metode og struktur i forhold til patient- og pårørendeundervisning, støttende samtaler og miljøterapi.

I Region Hovedstadens Psykiatri benyttes evidensbaseret psykoterapi.

KAG Psykoterapi skal forholde sig til psykoterapi inden for alle områder af RHP, men har indledningsvis fokus på de psykoterapeutiske ambulatorier, der varetager pakkeforløbene. Pakkeformatet angiver primært en varighedsmæssig ramme for psykoterapi ift. de enkelte psykiske lidelser og angiver nogle interventionstyper, men angiver ikke hvilken psykoterapeutisk retning, der bør anvendes. Pakkeforløbene har været en logistisk succes, idet de har bidraget til at sikre, at behandlingsretten overholdes. Pakkeforløbene angiver en ramme, med mulighed for en vis variation, men adresserer ikke gabet mellem evidens og behandling. Det står tilbage at sikre en indholdsmæssigt ensartet høj kvalitet af de psykoterapeutiske retninger, der udbydes inden for pakkerammen.

Den problematik vil KAG Psykoterapi adressere ved at implementere manualiseret evidensbaseret behandling i henhold til nationale og internationale retningslinjer, og efter en bestemt standard, men med mulighed for fleksibilitet, individuelt og lokalt. Implementeringen skal understøttes af målstyring og forbedringsmøder, som giver et løbende overblik over de psykoterapeutiske ambulatoriers praksis, så de kan give en tilbagemelding, når det er nødvendigt.  Samspillet mellem klinik og evidensbaseret behandling kan skitseres som i nedenstående figur: Vision

Formålet med KAG Psykoterapi er at udvikle og sikre et tæt samspil mellem psykoterapeutisk forskning, klinik og kompetencer og skabe en evidensbaseret behandling af høj og ensartet kvalitet. Udgangspunktet er de udfordringer, der opstår i den kliniske dagligdag.

Med KAG Psykoterapi har vi forudsætningerne, og dermed en enestående mulighed, for at få den evidensbaserede behandling til at leve i den kliniske virkelighed. Illustreret med nedenstående figur 4, vil balancen mellem højeste evidens, klinikerens faglighed og patientens ønsker og behov udgøre det centrale fokus.

Figur 4                
Redaktør