Sct. Hans Hospitals historie i Roskilde

​Området mellem Boserup-skoven og Roskilde-bydelen Sct. Jørgensbjerg har i mere end to hundrede år dannet ramme om behandling og pleje af psykiatriske patienter i hovedstaden.

De første dele af det stadig eksisterende Sct. Hans Hospital i Roskilde blev opført i 1816 af Københavns kommune, men Sct. Hans' historie er langt ældre. Skrifter fra 1500-tallet omtaler en 'stads dårekiste' i København, og i 1651 indrettes i Ladegården uden for Nørreport 'Sct. Hans Hospital for Afsindige og Tossede', pestsyge og andre, der skulle gemmes af vejen. Da Ladegården brænder ned under englændernes bombardement i 1807 flyttes Sct. Hans endnu længere væk – til godset Bistrup i Boserupskovene, som Frederik den tredje havde foræret byen København som tak for københavnernes udholdenhed under svenskekongens belejring.

Op gennem 1800-tallet udbyggedes Sct. Hans Hospital i flere omgange til det historiske bygningskompleks, vi kender i dag. Det vestlige bygningskompleks – Kurhuset – blev opført i 1859 efter forlæg af arkitekten M. G. Bindesbøl. Det overgik til at være kvindehospital, efter at øst-hospitalet (i dag Toftegården), i 1880 blev opført som mandshospital.

Sct. Hans Hospital er opkaldt efter den hellige Johannes, der blev anset for skytsengel for de sindsyge.

I det lille museum under Kurhuset i det oprindelige Sct. Hans kan man få et indblik i hospitalets historie. Tidligere hospitalsdirektør Per Lund har digitaliseret en omfattende samling af kort, tegninger og fotografier, som i dag er tilgængelige på Københavns Stadsarkiv. Forhenværende lægelig direktør Rasmus Fog har skrevet sammenfatningen 'Sct. Hans Hospitals – træk af det ældste danske psykiatriske hospitals historie'.

Sct. Hans Hospital i dag

Driften af Sct. Hans Hospital overgik i 1995 fra Københavns Kommune til Hovedstadens Sygehusfællesskab – fra 2007 Region Hovedstaden.

Langt størstedelen af den psykiatriske hospitalsbehandling i Region Hovedstaden er i dag henlagt til regionens øvrige psykiatriske centre, akut- og behandlingsafsnit.

Psykiatrisk Center Sct. Hans er i dag alene ramme om Afdeling R (Retspsykiatri) samt Afdeling M  (Dobbeltdiagnoser).

Store dele af det historiske bygningskompleks Sct. Hans anvendes derfor i dag til andre formål. Dele af Kurhuset har eksempelvis været brugt som asylcenter.

Fredninger og fremtidig anvendelse

Sct. Hans Hospital i Roskilde udgør ikke bare en enestående og usædvanlig homogen historisk bygningsskat. De store friarealer ved Sct. Hans udgør i sig selv en formidabel landskabspark med et stor og varieret naturindhold, smukke landskabsformer og betagende udsigter.

Store dele af dette rekreative område – i alt 65 hektar –har siden 1999 været underlagt fredning. Det samme gælder dele af de historiske bygninger, mens andre anses for bevaringsværdige.

Områderne uden for fredningszonen omkring Vest- og Østhospitalet indgår i planlægningen for Roskildes fremtidige byudvikling. Roskilde Kommune har i 2012 udarbejdet en Helhedsplan, der fastlægger rammerne for fremtidig bebyggelse på Sct. Hans.

Den fremtidige anvendelse af de historiske bygninger er endnu uafklaret.


Redaktør