​​​​​​​​

For fagfolk

​Hvad er seksuel tiltrækning af børn? Når vi taler om mennesker med seksuelle tanker om mindreårige, kan vi inddele dem efter, hvor deres primære tiltrækning ligger.

Infan​tofili er en betegnelse for mennesker med en seksuel interesse i spædbørn og/eller småbørn op til 4 år.

​Pædo​fili er betegnelsen for mennesker med en seksuel interesse i præpubertære børn, hvis kropslige udvikling endnu ikke er kommet i puberteten. Barnets krop har ikke kønshår, der er små genitalier, altså lille penis og lille vulva, ingen brystudvikling, og generelt er børnene under 11 år gamle.

Mennesker, der betegnes hebefile, har en seksuel interesse i børn mellem 11-14 år, hvis kropslige udvikling viser tegn på begyndende pubertet. Det vil sige at børnene har begyndende hårvækst i armhuler og på genitalier, penis og vulva har begyndende udvikling, i lighed med brystudvikling.

Herudover skelner man mellem, om den seksuelle interesse er:

 • Eksklusiv – udelukkende seksuel interesse i mindreårige
 • Inklusiv – at seksuelle interesse ui mindreårige optræder samtidig med seksuel interesse i voksne)
 • Intrafamiliær – overgreb mod egne børn
 • Ekstrafamilier – overgreb mod ikke-biologiske børn/fremmede børn
 • Seksuel motiveret – overgrebet sker på baggrund af seksuel tiltrækning af barnet
 • Aggressiv motiveret –overgrebet sker på baggrund af aggressiv interesse i at skade barnet

Man kan eventuelt bede sin borger/klient/patient om at tage testen her på​ siden, for på den måde at undersøge om der er seksuel interesse i børn og unge.

Et menneske som har seksuel interesse i mindreårige, begår ikke nødvendigvis overgreb på et barn eller ser børneporno på internettet. På samme vis har de mennesker, der har begået seksuelle overgreb på børn, ikke nødvendigvis en seksuel tiltrækning af børn. Seksuelle tanker om børn er altså ikke identisk med at begå seksuelle overgreb på børn.

For at stille diagnosen pædofil må personen gennemgå kliniske interviewundersøgelser, hvor behandleren indsamler viden om personens seksuelle præferencer og adfærd aktuelt og historisk. På sexologisk klinik er det specialiserede psykologer og speciallæger i psykiatri, som stiller diagnosen. Der er psykologisk/ psykiatrisk ikke noget klart svar på hvorfor et menneske udvikler en seksuel præference for børn. ​

Hvad er et seksue​lt overgreb på et barn?

Når vi taler om seksuelt misbrug af børn, taler vi ikke om unge teenagere, der har seksuel kontakt med hinanden. Vi taler om børn, der er under 15 år, som udsættes for seksuelt overgreb fra en ældre person – at barnet er minimum 3 år yngre end den, der begår overgrebet.​

Seksuel misbrug af børn betyder, at du involverer et barn under 15 i seksuel aktivitet. Det kan være alt, der føles seksuelt for den person, der begår overgrebet. Det betyder ikke nødvendigvis at der er seksuel berøring af barnet eller kropskontakt med barnet, men at den kontakt, der finder sted opleves seksuelt krænkende for barnet. 

Eksempler p​​å seksuelt misbrug af børn

 • At berøre et barn på brystet, ved kønsorganet eller numsen, for at opnå seksuel opstemthed/nydelse
 • At få et barn til at kigge på eller berøre en andens kønsorganer
 • At lege seksuelle lege med et barn
 • At onanere eller berøre dig selv, mens der er et barn til stede/et barn ser på
 • At bede et barn om at berøre sig selv på dets kønsorganer
 • At stikke kropsdele (tunge, finger, penis) eller objekter ind i et barns mund, vagina eller anus
 • At foretage seksuelle telefonopkald eller skrive seksuelle beskeder til et barn på telefon eller online
 • At belure et barn mens det klæder om, er i bad eller på toilettet


Børnepor​​nografi

Det er et direkte eller indirekte seksuelt overgreb at se, downloade, dele eller skabe seksuelt materiale, der afbilleder et barn under 18 år. Det gælder også dig selv og/eller en partner hvis I er under 18 år.

​Hvor mange ​​mennesker har seksuel interesse i mindreårige

På baggrund af befolkningsundersøgelser vurderes det, at omkring 1 % af almenbefolkningen kan have symptomer på pædofili. ​

I specifikke befolkningsundersøgelser kan ses, at 3-9 % af adspurgte mænd og 1-4 % af de adspurgte kvinder rapporterer at have haft seksuelle tanker eller fantasier om børn eller ønske om at involvere børn i seksuelle aktiviteter, hvis personen kunne undgå en dom for det. ​

Kilde: Bengtson S., Sørensen T., & Kristensen, E. (2019).
Diagnostik og behandling af pædofili.
Ugeskrift for Læger, 181:V02190123.

 

 

Diagnostisk definerer man pædofili, som 'Seksuel forkærlighed for børn - ofte børn i sen barnealder eller tidlig pubertet.'

Der skal være vedvarende og intense atypiske seksuelle ophidselsesmønstre manifesteret ved seksuelle tanker, fantasier, drifter eller adfærd. Der skal enten være handlet på omtalte fantasier eller patienten skal være betydeligt generet af tankerne, fantasierne, behovet eller adfærden. 

Interessen må være vedvarende og/eller tilbagevendende over minimum 6 måneder.

Hvornår skal du anmelde en borger?

Du skal underrette kommunen, hvis du har formodning om, at et barn under 18 år, som du enten kender eller kan identificere, udsættes for seksuelle overgreb eller anden alvorlig mistrivsel.

Du skal anmelde til politiet, hvis du ved at en borger/klient/patient begår eller har begået personfarlig kriminalitet, herunder også seksuel krænkelse og overgreb på et barn under 18 år.

Tavshedspli​gt

Der er tavshedspligt i forhold til en borger i sundhedssystemet, og den vejer tungt. Der er tavshedspligt vedrørende eventuelle tidligere kriminelle handlinger, ligesom der er tavshedspligt hvis en borger ser børneporno på internettet, hvor der ikke er et kendt eller identificerbart barn, der udsættes for overgreb. Hvis en borger derimod har til hensigt eller aktuelt laver seksuelle overgreb, enten ved fysisk seksuelt overgreb mod et barn eller gennem at optage seksuelle billeder eller videoer af unge under 18 år, er der skærpet underretningspligt. Det betyder, at du må og skal bryde tavshedspligten, hvis et barn under 18 år, som du enten kender eller kan identificere, er i fare. Du kan dog kun foretage en underretning, hvis du kender barnet eller den unge, eller hvis du har kendskab til at borgeren arbejder med børn eller unge.

I de tilfælde, hvor en borger betror sig til dig, at de ser børnepornografi, men ikke selv begår overgreb på børn – ved konkret fysisk kontakt eller ved selv at producere omtalte børnepornografi – kan personen henvende sig og tale om sine problemer, og der vil være tavshedspligt fra hospitalssystemets side.

Det må altid vurderes, om der skal ske underretning eller anmeldelse, hvis en ulovlig adfærd fortsætter og ikke afhjælpes gennem længere tids professionel kontakt. I så fald vil det ske i samarbejde med borgeren/klienten/patienten.

Da behandlingen finder sted i det offentlige hospitalssystem, vil der blive oprettet en journal med navn og cpr-nummer. På flere af de afdelinger der behandler personer med seksuel interesse i børn, er der tale om skærmede journaler, som ikke kan ses af andre end patienten og den afdeling som behandler seksuelle tanker.

Lovgiv​ning

Den seksuelle lavalder er 15 år. Det vil sige, det er forbudt at have seksuel kontakt med nogen under 15 år. 

Det er forbudt at have sex med en ung under 18 år, som man har et autoritetsforhold til. Et au­toritetsforhold er fx at man er skolelærer, pæd­agog, fritidsklub-medarbejder eller har andre opgaver over for børn og unge. 

Man skal være minimum 18 år for at må afbilledes eller videooptages i pornografisk materiale af nogen art. Du må derfor heller ikke se, downloade eller dele pornografisk materiale indeholdende nogen under 18 år. 

Det er forbudt at udnytte et barn eller en ung. At lokke, eller forsøge at overtale et barn eller en ung til seksuelt samvær er strafbart. Anden seksuel adfærd end samleje er ligeledes forbudt, som fx seksuel berøring, at blotte sig, at komme med seksuelle opfordringer og at belure børn og unge. 

Det er forbudt at krænke andres blufærdighed – uanset deres alder. Det vil sige at blotte dig over for eller belure andre uden deres samtykke. Dette både i virke­ligheden og virtuelt. 

Det er forbudt at tvinge andre til sex. Hvis en per­son ikke giver sit samtykke til at have sex, er det forbudt at gennemføre nogen form for seksuelt samvær med pågældende. Det er også forbudt at have sex med en, som ikke er i stand til at give sit samtykke til sex, fx på grund af svækkelse eller beruselse. 

Det er forbudt at have sex med egne børn, plejebørn, søskende eller forældre. ​ 

Hvordan behandles mennesker med pædofile eller hebefile tanker / handlinger?

"Tanker er toldfri", som man populært siger. Derfor er det ikke tankerne man straffes for, men de uhensigtsmæssige og skadelige konsekvenser de kan få, hvis de omsættes til handlinger.

Mange kan have seksuelle fantasier, som kan være seksuelt opstemmende i fantasien, men som man aldrig vil kunne finde på at handle på i virkeligheden. Men der vil være en gruppe af mennesker, som har lavet seksuelle overgreb på børn, som er bekymrede for at komme til at gøre det igen, eller som ser eller er bange for at søge efter og finde børnepornografisk materiale på nettet. Behandlingen af denne gruppe mennesker er vigtig. Behandlingen består af samtaleterapi, hvor der skabes et rum og en mulighed for at tale om seksuelle præferencer og handlinger, med det formål at forhindre seksuelle overgreb.

Samtalebehandlingen finder sted på 4 behandlingssteder i hospitalspsykiatrien:

 • Retspsykiatrisk afsnit Skejby, Psykiatrien Region Midtjylland
 • Retspsykiatrisk afsnit Middelfart, Psykiatrien Region Syd
 • Sexologisk enhed, Psykiatrien Region Syd
 • Sexologisk Klinik, Psykiatrien Region Hovedstaden

Efter en indledende vurdering, kan der tilbydes et samtaleterapeutisk forløb i enten gruppe eller individuelt, ligesom der eventuelt kan tilbydes medicinsk behandling. Behandlingen er oftest ugentligt fremmøde, og det er gratis at deltage i behandlingen, som ligger i det offentlige hospitalssystem.

Hvad kan der arbejdes med i te​​rapi?

 • At styrke motivationen til at blive bedre til at kontrollere egne tanker og adfærd, med fokus på copingstrategier
 • At styrke egne ressourcer
 • At mindske risikofaktorer som er forbundet med seksuelt misbrug af mindreårige. Det være sig regulering af seksuelle impulser eller at undersøge uhensigtsmæssige holdninger til overgreb.
 • At tage ansvar for egne handlinger
 • At arbejde på problemer med selvværd
 • At overveje medicinsk behandling som en måde at nedsætte den seksuel lyst på
 • At identificere risikosituationer
 • At udvikle sociale og kognitive færdigheder for at forebygge seksuelle overgreb.
 • At udvikle visioner for en kriminalitetsfri fremtid

 

Henvi​​sning

Alle der oplever at have et problem vedrørende seksuel tiltrækning til børn og unge, kan ringe til BrydCirklen.

Hvis man tænker, at en borger/klient/patient er motiveret for og ønsker egentlig psykologisk/psykiatrisk behandling, er det muligt at få en henvisning til et af de 4 omtalte behandlingssteder der findes i Danmark.

Egen læge, psykolog, politi eller anden instans kan henvise til en visiterende samtale.

Det tager max 30 dage fra henvisningen er sendt til patienten ses til en første samtale i hospitalssystemet.

Redaktør