Ergoterapistuderende

Psykiatrisk Center Nordsjælland har kontrakt med ergoterapeutuddannelsen på Professionshøjskolen Metropol om modtagelse af ergoterapistuderende i klinisk undervisning.​


Psykiatrisk Center modtager 4 gange om året 2 ergoterapi-studerende fra Ergoterapeutuddannelsen på Professionshøjskolen Metropol.
  • 2 gange årligt er de studerende på 6. modul og det kliniske undervisningsforløb varer 9 uger
  • 2 gange årligt er de studerende på 9. modul og det kliniske undervisningsforløb varer 10 uger.

Til at varetage planlægning og gennemførelse af den studerendes kliniske undervisning samt afholdelse af intern/ekstern prøve, er ansat en klinisk underviser i ergoterapi med organisatorisk placering sammen med de kliniske vejledere i sygeplejen og klinisk underviser i fysioterapi under en af udviklingscheferne.

Den studerende vil til dagligt være tilknyttet en kontaktergoterapeut i distriktspsykiatrien inkl. OP-team, OPUS-team, ældrepsykiatri eller intensive afsnit svarende til, hvor der er ansat ergoterapeuter på PCN. 
Placeringen kan både være i Hillerød, Helsingør og Frederikssund.

Formålet med det kliniske undervisningsforløb:
At den studerende får skabt sammenhæng mellem teoretisk og praktisk kundskab og derved sikre professionsbasering og praksisnærhed. 

Overordnet beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb:
Forløbet planlægges og afvikles således, at den studerende udvikler kompetencer svarende til læringsudbyttet konkretiseret i det regi, hvor de er ude i klinisk undervisning.
Forløbet kan generelt være indenfor rehabilitering, sundhedsfremme, behandling og vedligeholdende intervention i forhold til klienter med aktivitetsproblemer.

Det kliniske undervisningsforløb omfatter klinisk/professionel ræsonering og den ergoterapeutiske arbejdsproces med kontaktetablering og dannelse af samarbejdsrelation, udredning, målsætning, planlægning, udførelse og evaluering, mundtlig og skriftlig kommunikation, kompetencer i at indgå i det tværfaglige samarbejde i en organisation, og evnen til at kunne skabe professionel udvikling for sig selv.

Forløbet tilrettelægges således at den studerende får mulighed for at bevæge sig fra det observerende, til det deltagende og selvstændigt udøvende. Der arbejdes med portfolio som læringsmetode.

Den studerende modtager introduktion, individuel vejledning og supervision, samt fælles undervisning med medstuderende fra andre psykiatriske centre i RHP af den kliniske underviser. Desuden er der ugentlige evalueringsmøder mellem den studerende, kontaktergoterapeuten og klinisk underviser med henblik på samarbejde og læring.

Undervisningsområderne relateres til de studerendes læringsudbytte og egne læringsmål og kobler PCN´s referencerammer og metoder med, hvad de studerende lærer på uddannelsen. F.eks. undervises der i forandringsprocesser og recovery, aktivitetsanalyse, sanseintegration, hele den ergoterapeutiske arbejdsproces, vurdering af en patients aktivitetsudøvelse vha. aktivitetsteorier og modeller, hvor f.eks. psykiatrien og psykologi også inddrages.

Prøve
Det kliniske undervisningsforløb afsluttes med en intern eller ekstern prøve. Denne består af et skriftligt oplæg omhandlende en planlægning af en konkret intervention/praksissituation med en patient, gennemførelsen af praksissituationen, og en efterfølgende mundtlig præsentation af - og eksamination over situationen. Der er 3 forskellige valgmuligheder ang. eksamensformen: Observeret praksissituation, videooptagelse af praksissituation eller præsentation af gennemført praksissituation(som ikke er set af eksaminator).

Prøven bedømmes bestået/ikke bestået.

Kontakt
Sara Schilling, Klinisk underviser i ergoterapi, sara.schilling@regionh.dk
Psykiatrisk Center Nordsjælland, 

Redaktør