​​​​​​

Forskning og udvikling

​Præsentation af forsknings- og udviklingsprojekter i retspsykiatrisk Afdeling R.

​Indførelse af START på de retspsykiatriske afdelinger i Region Hovedstaden

Short Term Assessment of Risk and Treatability (START) er et klinisk struktureret vurderingsredskab der vurderer risi​koadfærd og pleje- og behandlingsmuligheder gennem kortlægning af ressourcer og sårbarheder hos den enkelte patient. START vurderer risikoadfærd indenfor 7 domæner: vold, selvskadende adfærd, selvmord, misbrug, absentering, egenomsorg og viktimisering (at blive offer) i det mellemlange perspektiv (0-3 måneder).
Link til forløbsbeskrivelse

Evalueringsrapport - Målrettet misbrugsbehandling til retspsykiatriske patienter. "Projekt stoffrit afsnit"
Projektet har udviklet og afprøvet et nyt behandlingsmiljø, som er muligt at udbrede til andre dele af retspsykiatrien, idet der er udgivet en behandlingemanual. 

Manual for målrettet misbrugsbehandling på retspsykiatrisk afdeling
Manualen er et af resultaterne i "Projekt stoffrit afsnit", som Region Hovedstadens Psykiatri og Psykiatrisk Center Sct. Hans i perioden 2007-2010 fik midler fra satspuljen til af finansiere.

Indbydelse til at deltage i Projekt indsats mod vold og aggressioner 
Projektbeskrivelse  
Projektet henvender sig til psykiatriske afdelinger i Region Hovedstaden og søger at nedbringe vold og aggressioner ved hjælp af et risikovurderingsinstrument.

Evaluering af aktivitetsmedarbejdere i Afdeling R - satspuljeprojekt - herunder projektet Walk the Talk
Region Hovedstadens Psykiatri og Psykiatrisk Center Sct. Hans har for perioden 2007-2010 fået midler fra satspuljen til at finansiere fire aktivitetsmedarbejdere til fire lukkede retspsykiatriske afsnit i Afdeling R.

Walk the talk 
Projektet beskriver hvilke organisatoriske opgaver og omstruktureringer, det har krævet at gennemføre fysisk træning minimum en time dagligt for alle indlagte patienter på Afsnit R2.

Rapport om kognitiv adfærdsterapi og miljøterapi i Afdeling R
​Plan for strategi, implementering og videreudvikling af kognitiv adfærdsterapi. 

Kulturmøde i psykiatrien
Projektets overordnede mål var at undersøge, hvad patienternes forskellige kulturbaggrunde betyder på en psykiatrisk afdeling.​

Kultur og psykiatri - ph.d.afhandling 
En antropologi om transkulturel psykiatri på danske hospitaler. Katrine Schepelern Johansen.

Redaktør