Om undersøgelse og behandling

​Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center undersøger og behandler børn og unge med alle former for psykiatriske lidelser i aldersgruppen 0-17 år.​

Behov for h​jælp i Børn- og Ungdomspsykiatrisk Center

For at få hjælp i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, skal I henvises fra jeres egen læge, den børnesagkyndige i kommunen eller via psykologen på skolen/i institutionen.
Lægen/psykologen sender herefter besked til Psykiatriens centrale visitation (kaldet CVD). 

Når jeres henvisning er blevet vurderet af en visiterende overlæge, vil I modtage et brev fra det afsnit, som barnet/den unge skal tilknyttes. I inviteres til en førstegangssamtale på afsnittet, hvor vi foretager en grundlæggende undersøgelse, som munder ud i planlægningen af det videre forløb.

​​​​​​​​Ambulant ​​forløb​

Langt de fleste børn og unge har kun ambulant kontakt med centret – dvs. de møder til undersøgelser, behandling eller samtaler i dagtimerne.

Indlæ​ggelse

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt med indlæggelse på et døgnafsnit​. 

​​På alle døgnafsnit arbejder vi ud fra et miljøterapeutisk udgangspunkt, dvs. at hverdagen organiseres og struktureres på en måde, der understøtter udvikling og forandring. Der foregår forskellige aktiviteter på afsnittene og alle børn i skolealderen tilbydes undervisning. I kan læse mere om de forskellige afsnit på centret her.​​

Undersøg​​elsesmetoder

Undersøgelsesmetoderne omfatter bl.a. klinisk børne- og ungdomspsykiatrisk vurdering, psykologisk testning, almene og specielle lægeundersøgelser, observation på det relevante afsnit, skolevurdering samt evt. undersøgelse ved fysioterapeut.​​

Det er ikke alle, der har behov for alle undersøgelser. Hvilke undersøgelser barnet/den unge skal have fastlægger vi i en individuel undersøgelses- og behandlingsplan, som vi diskuterer med familien.

Behand​lingsmetoder

Behandlingen kan bestå af individuelle samtaler/legeterapi, familieterapi, gruppeterapi, miljøterapi, medicinsk behandling mm. Samtidigt yder vi rådgivning både til barnet/den unge og familien. I vil blive informeret mere om de forskellige behandlingsmetoder af personalet.

Der er en glidende overgang mellem undersøgelses- og behandlingsfasen, idet undersøgelsesresultater og erfaringer løbende påvirker det videre forløb.​

Sammenhæn​gende patientforløb

En del børn og unge har brug for professionel hjælp fra flere instanser – eksempelvis kommunen, og vi lægger stor vægt på at skabe sammenhæng i forløbet.

​​​​Blandt andet derfor får hver patient tilknyttet en sagsansvarlig behandler, der varetager kontakten til familien, sørger for at skabe sammenhæng i centrets tilbud og for at give den rigtige information.​​

Ved behov for etablering af sociale hjælpeforanstaltninger inddrages en kontaktperson fra socialcentret på et tidligt tidspunkt i overvejelserne. Ved behov for etablering af specialundervisning inddrages PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) på tilsvarende måde tidligst muligt. 

​​Al udveksling af oplysninger sker normalt efter aftale med familien.​

Når undersøgelse og​​ behandling er slut

Efter afslutning af et undersøgelses- og behandlingsforløb orienteres den, der har henvist til centret om af forløbet nu afsluttes. Jeres egen læge modtager altid et såkaldt udskrivningsbrev. Andre henvisere får ofte en skriftlig udtalelse med anbefaling af fremtidige hjælpeforanstaltninger. I får kopi af begge dele, hvis I ønsker det.​

Redaktør