​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​
B290 Ambulatorium for spæd- og småbørn

Kontakt
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Glostrup
B290 Ambulatorium for spæd- og småbørn
Nordstjernevej 23
2600 Glostrup

Tlf. 38 64 07 52, telefontid 9.00-13.00.


E-mail (sikker mail).

  • Hvis din henvendelse drejer sig om akutte spørgsmål henviser vi til ovenstående telefonnummer. Dette gælder også fornyelse af recepter og medicinbestilling.
  • Hvis du ringer udenfor afsnittets åbningstid, og din henvendelse ikke kan vente til næste hverdag, henviser vi til Psykiatrisk Akutmodtagelse på telefon 3864 0671 eller til den nærmeste somatiske modtagelse. 
  • Anmodninger om aktindsigt skal ske via ”sikker maillinket” ovenfor.


Ledelse 
Ledende overlæge Lill Brynildsen Hindhede 
Oversygeplejerske Mette Steen Svendsen. 

Hvem kommer på afsnittet? 
Spæd- og småbørn i alderen 0-36 måneder, hvor der er mistanke for forskellige former for børnepsykiatriske vanskeligheder og udviklingsproblemer fx forstyrrelser i regulering af opmærksomhed, søvn, adfærd, forstyrrelse i socialt samspil og kontakt, alvorlige spiseproblemer samt vanskeligheder i samspillet mellem barn og forældre.​

Derudover kan psykisk syge/sårbare gravide og nul til tre-årige børn med psykisk syge forældre henvises mhp. den forebyggende indsats.​

Undersøgelse og behandling 
Børnene undersøges og behandles ambulant. Ved behov kan undersøgelse og behandling finder sted i dagafsnittet.​​​​

Ambulant undersøgelse består typisk af samtale med forældre om barnets udvikling og vanskeligheder, undersøgelser og observationer af barnet sammen med forældre i ambulatorium eller i hjemmet, herunder børnepsykiatrisk vurdering og psykologiske undersøgelser. Typisk indgår en observation hos dagpleje/daginstitution som led i undersøgelsen.​

Personalet er tværfagligt og består af læger, psykologer, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgiver og sekretærer. 

Samarbejde og samarbejdspartnere
Vi samarbejder med mange tværfaglige og tværsektorielle faggrupper, der alle kan henvise et barn til udredning eller behandling på B290. Det kan fx være fra sundhedsplejen, ergoterapeut, diætist, egen læge, voksenpsykiatri, pædiatrisk afdeling, daginstitutioner eller socialforvaltningen. 

Til det samarbejde er der behov for jeres skriftlige samtykke. Det vil vi spørge om ved første kontakt. Vi aftaler dog altid med jer først, hvis der er behov for at rette kontakt til andre.  

Adgang til journal
I kan få adgang til jeres barns journal på minsundhedsplatform.dk eller MinSp app, ved at udfylde en aftaleerklæring, som sendes via e-boks eller udleveres af personalet. 
 
Undervisningsforpligtelser
Afsnittet er uddannelsessted for sygepleje- og medicinstuderende, hvorfor I kan møde studerende i forbindelse med jeres forløb på B290. 

Fysiske rammer
De fysiske omgivelser og aktiviteterne på afdelingen er tilpasset børnenes alder. Hver familie har som udgangspunkt sin egen stue, hvor barn og forældre kan observeres alene, og hvor særlige behandlingsmæssige tiltag kan gennemføres.​​

Afsnittet råder over i alt seks dagpladser. Der er desuden puslerum, forældresamtalerum og store udendørsarealer med gyngestativ og et legehus samt læpladser til barnevogne. ​

Ved ankomst til ambulatoriet rettes henvendelse til sekretæren i bolig 10-12​. ​
Specielle funktioner​ ​​

I Regulationsteamet er vi specialiseret i at varetage opgaver med udredning og behandling af børn i alderen nul til tre år. I regulationsteamet følges børn med spise-, søvn- eller følelsesmæssige vanskeligheder.  Børnene henvises til B290 fra egen læge, sundhedsplejerske, et andet hospital eller kommunen. 

Første samtale
Efter henvisningen bliver I inviteret til en indledende samtale i Ambulatoriet for spæd- og småbørn B290 i Glostrup. Den indledende samtale varer ca. 1,5 time, hvor I som forældre har mulighed for at beskrive de bekymringer og udfordringer i oplever i forhold til jeres barnet. 
 
Forløb
Efter indledende vurdering tager vi stilling til, hvilket forløb jeres familie vil blive tilbudt. Typisk vil behandling foregå i eget hjem via hjemmebesøg. Hyppigheden af hjemmebesøg varierer fra et til to besøg om ugen til et til to besøg om måneden afhængig af problematikken.   

Dertil kan ambulatoriet tilbyde dagindlæggelse som et af flere mulige udfald ved manglende udvikling eller ved klinisk vurdering. 
Ambulatoriet visiterer selv internt til dagafsnittet. Udrednings- og behandlingsforløbet i dagafsnittet kan svinge mellem tre uger- til fem måneder afhængig af barnets psykiske vanskeligheder og behov for behandling.

Hvem foretager undersøgelsen og behandlingen?
Udredningen og behandlingen varetages tværfagligt af hhv. speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri, speciallæger i pædiatri, psykologer, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. Der vil uanset problemstilling altid være to behandlere tilknyttet familien, en sygeplejerske/pædagog samt en læge/psykolog.   

​Når forløbet hos os er slut
Når undersøgelses- og behandlingsforløbet er slut, kan nogle børn have behov for yderligere opfølgning. For at sikre, at den nye viden om jeres barn bliver videregivet, vil vi i nogle tilfælde foreslå, at der bliver indkaldt til et netværksmøde med relevante samarbejdspartnere. 
Inddragelse af pårørende

Som forældre har I et naturligt ansvar for at drage omsorg for jeres barn under forløbet på B290, og samtidig er I betydningsfulde samarbejdspartnere for os. Vi har brug for jeres viden om og kendskab til jeres barn, og behandlingen vil ske indirekte via jer forældre. 

Det er i samspillet og gennem relationen til jer forældre, at behandlingen foregår, og barnet lærer at regulerer sig selv via jer som forældre, hvorfor behandling af jeres barn således er i meget tæt samarbejde med jer forældre. Vores mål er at give jer inddragende støtte, råd og vejledning til at skabe en positiv forandring.  

Kontaktadresse
Ambulatorium for spæd- og småbørn B290, Regulationsteamet
Nordstjernevej 23, bygning 64
2600 Glostrup.​

Kort beskrivelse
B290 varetager en forebyggende indsats i relation til kommende forældre med psykisk sygdom, og raske børn i alderen nul til tre år med en psykisk syg forælder. Der kan således være flere forskellige årsager til henvisning til B290.
 
Det at vente et barn vil for de fleste være en glædelig begivenhed. Det er begyndelsen til et nyt kapitel i livet for en selv at vide, at man skal indgå i et forældreskab. At blive forældre vil betyde, at man skal se på sig selv med andre øjne, i en ny rolle. Ens partner får både en ny betydning i forhold til en selv og det kommende barn.

Når man har erfaring med psykisk sygdom, kan den øgede sårbarhed, der beskrives i forbindelse med at vente barn, blive særlig mærkbar.

Det kan eksempelvis være: At en tristhed og en oplevelse af uoverkommelighed, man kender fra tidligere, trænger sig på; at den ængstelse og angst man har med sig i livet, rører på sig og gør sig ekstra gældende; at en tidligere spiseforstyrrelse udfordres af at kroppen ændrer sig i forbindelse med graviditeten eller at ens virkelighedsopfattelse forrykker sig en anelse. 

Ud over at være en glædelig begivenhed kan der komme bekymringer til, så man ikke længere kan overskue situationen uden hjælp.

Den tidlige og forebyggende indsats fra Ambulatorium for spæd- og småbørn vil blive tilpasset og målrettet dig, jer og jeres kommende barn.

Forløb
Som gravid vil du og din (eventuelle) partner blive inviteret til ambulatoriet med henblik på støttende samtaler. Fokus vil bl.a. være på din psykiske trivsel og den betydning den har på de forventninger, tanker og følelser du og I som par har til jeres kommende barn, til jer selv som forældre og familie.   

Som kommende far med en psykisk sygdom, vil de støttende samtaler tage udgangspunkt i kendskab til, hvad du allerede har til, hvad der kan være beskyttende faktorer i forhold til din psykiske trivsel, og hvilke der kan være risikofyldte. Formålet med samtalerne er bl.a. at øge kendskabet til dig selv og benytte det aktivt i forberedelsen til det at blive forælder til et lille barn.

Op mod terminen, vil samtalerne, efter aftale med jer, kunne foregå som hjemmebesøg.

​Behandlere
I vil blive tildelt to behandlere i forløbet: 

En psykolog/læge som vil være forløbsansvarlig, og derudover vil der være en sygeplejerske som medbehandler.

Der er altid en speciallæge tilknyttet forløbet indirekte, og som er ansvarlig for behandlingen.
Indimellem vil der være behov for at etablere et tværfagligt samarbejde med andre sektorer fx din jordmoder, sundhedsplejerske eller psykiater i forhold til at koordinere, at du kommer bedst igennem graviditeten og fødslen. Dette samarbejde vil altid blive planlagt med dig, og forudsætter at du har givet dit samtykke hertil.

Efter fødslen
Som hovedregel overgår barnet til et forebyggende forløb sammen med jer forældre. Det forløb vil overvejende foregå som hjemmebesøg.

Indholdet vil bestå af samtaler og observationer med fokus på jeres barns behov, samt på det samspil der ses mellem jer forældre og jeres barn. Det er med henblik på at sikre barnets fortsatte fysiske og psykiske trivsel.  

Adgang til journal
I kan få adgang til jeres barns journal på minsundhedsplatform.dk eller MinSp app, ved at udfylde en aftaleerklæring, som sendes via e-boks eller udleveres af personalet.  

For dig der er gravid eller kommende far, kan I tilgå egen journal på minsundhedsplatform.dk eller MinSp app.

Besøgsadresse
Ambulatorium for spæd- og småbørn B290
Nordstjernevej 15
Bolig 10-12
2600 Glostrup
Telefon: 3864 0752

Dagafsnittet
Jeres barn er indskrevet i dagafsnittet sammen med en af jer forældre, hvor der er plads til 6 familier . Som familie har man sit eget familierum. Der er fremmøde 4 dage ugentlig, dette aftales nærmere i starten af forløbet. Det daglige fremmøde i dagafsnittet er  kl. 8.30-12.30.
Af hensyn til forløbets sammenhæng i dagafsnittet, forventer vi, at familierne ikke holder ferie eller andre fridage i forløbet. 

Indlæggelsesforløbet     
Undersøgelsesfasen: 
Indlæggelsen starter altid med en undersøgelsesfase af 2-3 ugers varighed. 
For mange familier vil undersøgelsen blive efterfulgt af et individuelt behandlingsforløb af varieret længde. 
Alle børn i dagafsnittet vil få foretaget en individuel børnepsykiatrisk undersøgelse i de første uger.  I vil fra start af indlæggelsen få udleveret en undersøgelsesplan for jeres barn. Undersøgelsen består af informationer om jeres barn, fra jer forældre, psykologiske undersøgelser, en lægeundersøgelse, observationer af barnet i dagmiljøet samt en struktureret undersøgelse af kontakt og samspil mellem forældre og barn. Der kan være behov for flere undersøgelser fx observation hjemme eller i daginstitution. Psykologiske undersøgelser og samspilsundersøgelser optages på video.
Når alle undersøgelser er foretaget, holder personalet en tværfaglig konference, hvor undersøgelserne nøje gennemgås, der foretages en konklusion og der tages stilling til yderligere behandling. Under hele indlæggelsesforløbet er det fortsat jer, der varetager ansvaret og omsorgen for jeres barn.

Behandlingsforløb:
Med baggrund i konklusionen fra den tværfaglige konference, vil vi i samarbejde med jer udfærdige en behandlingsplan. 
Behandlingen kræver aktiv deltagelse af jer forældre. Der vil være ugentlige miljøsamtaler og evt. individuelle terapeutiske samtaler i behandlingsfasen. Miljøsamtalen vil fungere som en ugentlig status og tage udgangspunkt i behandlingen. Deltagere vil foruden jer forældre, være kontaktpersonen fra miljøet og den forløbsansvarlige behandler.
Den terapeutiske samtale vil ofte være med forløbsansvarlig behandler og den af jer forældre.

Behandlere tilknyttede jeres familie i dagafsnittet:
Jeres familie vil blive tilknyttet en fast samt sekundær miljøperson, enten en pædagog eller sygeplejerske, som følger jer i hele forløbet. Det kan dog forekomme, at en anden miljøpersonale vil være sammen med jer indimellem. Tillige vil der være en psykolog eller læge tilknyttet som forløbsansvarlig gennem hele perioden. Det er altid en behandlingsansvarlig overlæge, der har det overordnede ansvar for behandlingen.

Daglig struktur
Afsnittet arbejder miljøterapeutisk, dvs. at de daglige aktiviteter er tilrettelagt og danner rammen for både at observere, undersøge og behandle jeres barn. 
Der er en overordnet struktur for alle familier i dagafsnittet. Derudover er der en individuel plan, som er tilpasset det enkelte barns behov og undersøgelses- eller behandlingsforløbet.

Socialrådgiver
Der er en socialrådgiver tilknyttet dagafsnittet, som I vil blive tilbudt en samtale med. 

Praktiske oplysninger
Måltider: 
Vi sørger for, at der er alderssvarende mad til jeres barn. Der vil også være mad til jer forældre. Såfremt jeres barn har særlige behov vedr. mad eller ernæring, vil vi i samråd med jer aftale det nærmere.

Bleer: 
Vi har puslefaciliteter, og der er bleer til rådighed i afsnittet.
 
Søvn: 
I kan låne en barnevogn og babyalarm under opholdet i dagafsnittet.

Transport:
Der er mulighed for transport til og fra dagafsnittet med Flextrafik. Ved behov, kan I låne en autostol.

Mobiltelefon:
Vi henstiller til at brugen af mobiltelefon begrænses til perioder, hvor barnet sover, samt viser hensyn til afsnittets øvrige familier. 

Praktiske ting at have med: 
Barnets egen dyne, skiftetøj, sut, sutteflaske, hjemmesko. 

Ved sygdom: 
Sygemelde barnet ved kontakt til:
Sekretariatet fra kl. 8.00 på telefon: 38 64 07 52 eller dagafsnittet fra kl. 8.00 på telefon: 38 64 07 50
Aflysning af flextrafik inden kl. 8.10 på telefon: 70 26 27 27. Tryk 1 og oplys barnets cpr. Nr. 

Adgang til journal:
I kan få adgang til jeres barns journal på minsundhedsplatform.dk eller MinSp app, ved at udfylde en aftaleerklæring, som sendes via e-boks eller udleveres af personalet.  

Undervisningsforpligtelser:
Afsnittet er uddannelsessted for sygepleje- og medicinstuderende, hvorfor I kan møde studerende i forbindelse med jeres forløb på B290. 

Kontaktinformationer
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
Afdeling Glostrup
Ambulatorium for spæd- og småbørn B290, dagafsnittet
Nordstjernevej 23
Bygning 64
2600 Glostrup
Telefon: 3864 0752
Mail: Rhp-b290@regionh.dk

Redaktør