B291 Ambulatorium for småbørn

Kontakt
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Glostrup
B291 Ambulatorium for småbørn
Nordstjernevej 19
2600 Glostrup


Tlf. 38 64 05 60, telefontid 9.00-15.00.
E-mail: rhp-B291@regionh.dk

Ledelse 
Overlæge Tine Houmann

Afdelingssygeplejerske Rikke Tafdrup​


Hvem kommer på afsnittet? 
Afsnittet udreder og behandler børn i alderen 3-7 år, under dagindlæggelse eller ved ambulant udredning. Afsnittet modtager patienter med forskellige børnepsykiatriske vanskeligheder, f.eks. autismespektrum-forstyrrelser, ADHD eller følelses- og adfærdsmæssige forstyrrelser. 

Henvisning kan foretages af egen læge, speciallæge eller f.eks. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i kommunen.​​​

Dagindlæggelse: Dagafsnittet er normeret til 6 børn ad gangen, der møder dagligt i afdelingen fra kl. 8.00-12.30. Der er tilknyttet en kørselsordning. Dagindlæggelse varer typisk 4-8 uger.​

Ambulante undersøgelser: Patienten møder ledsaget af forældre til undersøgelser af ca. 1 times varighed, 1-2 gange om ugen, igennem en periode på ca. 6 uger.

Undersøgelse og behandling 

Undersøgelse kan foregå ambulant eller ved dagindlæggelse. Af og til kombineres dette, så et barn der er ambulant undersøgt, dagindlægges i en kortere periode til yderligere observation eller behandling.

Efter henvisning indkaldes barn og forældre til en indledende samtale. Det er vigtigt, at barnet medbringes til denne samtale, der er udgangspunkt for planlægningen af undersøgelsesforløbet. Der vil altid være en efterfølgende samtale med forældrene alene.​​

Ambulante undersøgelser indledes ofte med et besøg i barnets institution ved en sygeplejerske m.h.p. at observere barnet i dets naturlige miljø.​

Hvis barnet dagindlægges vil barnets kontaktperson, som kan være en sygeplejerske eller en pædagog, observere barnet i dets institution eller skole under dagindlæggelsen. ​​

Af og til foretages også observation i hjemmet hvis det vurderes at være nødvendigt for bedst muligt at kunne vurdere barnets problematik.

Undersøgelsen kan bestå af en kombination af følgende elementer men planlægges altid individuelt: Besøg i barnets institution ved en sygeplejerske eller pædagog m.h.p. at observere barnet i dets naturlige miljø. Strukturerede diagnostiske undersøgelser og observationer som foregår gennem leg og samspil, diagnostiske interviews, psykologiske undersøgelser, almindelig lægeundersøgelse, samtaler med forældrene, familieaktivitet, udfyldelse af spørgeskemaer vedr. symptomer og funktion hos barnet. En del af disse er internetbaserede og besvares online.

Behandlingen består af miljøterapi, familievejledning samt evt. medicinsk behandling. Der er endvidere mulighed for at deltage i forældregruppe efter endt undersøgelse.

Dagindlæggelse
Undersøgelser foretages som beskrevet ovenfor. Dagligdagen er tilrettelagt med et program, præget af tydelige og forudsigelige rammer. Barnets tryghed vægtes højt, med tæt voksenkontakt og tilbud som er strukturerede og tilpasset barnets behov, niveau og udviklingsmuligheder.

​Vi har i afsnittet en praksis, hvor forældrene er i afsnittet de første dage, indtil barnet føler sig tryg. Samarbejdet med forældre vægtes højt, og der tilbydes derfor orientering og deltagelse i samtaler gennem hele forløbet. ​

Skole
Børn i den skolepligtige alder, der er dagindlagt, tilbydes undervisning nogle timer om dagen på centerets skole. Det anbefales, at barnet under indlæggelsen fortsat er i egen dag– eller fritidsinstitution om eftermiddagen.

Specielle funktioner
Afsnittet har to forskningsprojekter vedr. behandling af ADHD, som patienter med ADHD diagnose tilbydes at deltage i. Dels et projekt vedr. effekten af forældretræning til 3-6 årige børn med ADHD. Dels et studie vedr. effekt og bivirkninger ved medikamentel behandling af ADHD.

Fysiske rammer
Dagafsnittet råder over 6 dagpladser. På afsnittet er der gode legerum, puderum, computerrum og stor legeplads.

Informationsmateriale
Velkomstark
Husorden​

Redaktør