B291 Ambulatorium for småbørn

Kontakt
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Glostrup
B291 Ambulatorium for småbørn
Nordstjernevej 26
2600 Glostrup

(NB! Meld jeres ankomst direkte på adressen Nordstjernevej 26).
Der er parkering v. indkørsel fra Platanhaven/Gammel Landevej.

Tlf. 38 64 05 60, telefontid 9.00-13.00.
E-mail (sikker mail).

  • Hvis din henvendelse drejer sig om akutte spørgsmål henviser vi til ovenstående telefonnummer. Dette gælder også fornyelse af recepter og medicinbestilling.
  • Hvis du ringer udenfor afsnittets åbningstid, og din henvendelse ikke kan vente til næste hverdag, henviser vi til Psykiatrisk Akutmodtagelse på telefon 3864 0671 eller til den nærmeste somatiske modtagelse. 
  • Anmodninger om aktindsigt skal ske via ”sikker maillinket” ovenfor.


Ledelse 
Afsnitsledende overlæge Tine Houmann
Oversygeplejerske​ Rikke Tafdrup​. 

Hvem kommer på afsnittet? 
Afsnittet udreder og behandler børn i alderen 3-7 år ved ambulant udredning eller under dagindlæggelse. Afsnittet modtager patienter med forskellige børnepsykiatriske vanskeligheder, fx autismespektrum-forstyrrelser, ADHD eller følelses- og adfærdsmæssige forstyrrelser. Langt de fleste patienter undersøges ambulant.

Henvisning kan foretages af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning eller andre i kommunen, egen læge eller speciallæge.​​​

Ambulante undersøgelser: Patienten møder ledsaget af forældre til undersøgelser af ca. 1 times varighed, 1 eller flere gange om ugen igennem en periode på ca. 2-4 uger.

Dagindlæggelse: Dagafsnittet er normeret til 4 børn ad gangen, der møder i afsnittet tirsdag til fredag fra kl. 8.00-12.30. Der er tilknyttet en kørselsordning. Dagindlæggelse varer typisk 4-6 uger.​ 

Undersøgelse og behandling 
Undersøgelse kan foregå ambulant eller ved dagindlæggelse. Af og til kombineres dette, så et barn der er ambulant undersøgt, dagindlægges i en kortere periode til yderligere observation eller behandling.

Efter henvisning indkaldes forældrene til en indledende samtale, der er udgangspunkt for planlægningen af undersøgelsesforløbet. ​​

Ambulante undersøgelser indledes ofte med et besøg i barnets institution ved en sygeplejerske eller pædagog mhp. at observere barnet i dets naturlige miljø.​

Hvis barnet dagindlægges vil barnets kontaktperson, som kan være en sygeplejerske eller en pædagog, observere barnet i dets institution eller skole under dagindlæggelsen. ​​

Af og til foretages også observation i hjemmet, hvis det vurderes at være nødvendigt for bedst muligt at kunne vurdere barnets problematik.

Undersøgelsen kan bestå af en kombination af følgende elementer men planlægges altid individuelt: Besøg i barnets institution eller skole ved en sygeplejerske eller pædagog mhp. at observere barnet i dets naturlige miljø. Strukturerede diagnostiske undersøgelser og observationer som foregår gennem leg og samspil, diagnostiske interviews, psykologiske undersøgelser, almindelig lægeundersøgelse, samtaler med forældrene, familieaktivitet, udfyldelse af spørgeskemaer vedrørende symptomer og funktion hos barnet. En del af disse er internetbaserede og besvares online. 
Behandlingen kan bestå af fx psykoedukation, forældregruppe, psykoterapi samt evt. medicinsk behandling samt ved dagindlæggelse miljøterapi.

Dagindlæggelse
Undersøgelser foretages som beskrevet ovenfor. Dagligdagen er tilrettelagt med et program, præget af tydelige og forudsigelige rammer. Barnets tryghed vægtes højt, med fast kontaktperson og tilbud som er strukturerede og tilpasset barnets behov, niveau og udviklingsmuligheder.

​Forældrene er altid indlagt sammen med barnet. Samarbejdet med forældre vægtes højt, og der tilbydes derfor orientering og deltagelse i samtaler gennem hele forløbet. ​

Skole
Børn i den skolepligtige alder, der er dagindlagt, har mulighed for undervisning nogle lektioner om dagen på centerets skole. Det anbefales, at barnet under indlæggelsen fortsat er i egen skole, dag– eller fritidsinstitution på mandage og om eftermiddagen de øvrige dage.

Redaktør