B397 Ambulatorium med udvidet ambulant funktion for større børn

Kontakt
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Hillerød
B397 Ambulatorium med udvidet ambulant funktion for større børn
Indgang 26
Dyrehavevej 48
3400 Hillerød

Sekretariat: 38 64 65 12
Telefontid: Mandag – Fredag kl. 8-15
E-mail: rhp-B397@regionh.dk

Ledelse
Konst. overlæge Birgitte Clasen-Linde
Konst. afdelingssygeplejerske Christine Haarslev

Hvem kommer på afsnittet?
Børn i aldersgruppen 6-13 år. Børnene kan have forskellige børnepsykiatriske vanskeligheder, for eksempel:

- autismespektrumforstyrrelser
- depression
- ADHD
- følelses- og adfærdsmæssige forstyrrelser
- Tourette syndrom m.m.

Skole og undervisningsmuligheder under indlæggelse
I forbindelse med opholdet på afsnit B201 tilbyder vi mulighed for at du/patienten kan få skoleundervisning, hvor undervisningen er tilrettelagt med udgangspunkt i dine/patientens forudsætninger, behov og din alder. 
Formålet med undervisningen er at vedligeholde og styrke dit/patientens faglige niveau, være behjælpelige ved afholdelse af prøver og tests samt have kontakt til UU-vejleder. Undervisningen tager udgangspunkt i Folkeskoleloven og i Bekendtgørelse om sygehusundervisning, og skolerne er organisatorisk tilknyttet de respektive kommuner. Gennem undervisningen observeres den enkelte elevs faglige ressourcer og sociale kompetencer. Disse observationer ligger til grund for skoleudtalelse til journal og forældre. Såfremt forældre giver samtykke, sendes udtalelsen endvidere til elevens egen skole. ​


Undersøgelse og behandling
De indlagte børn er her i et forløb af ca. 6-8 uger. Børnene møder kl. 8.00 på hverdage og tager fra afsnittet først på ef​termiddagen. Der er tilknyttet en kørselsordning. 

På afsnittet er dagligdagen tilrettelagt således, at der er mulighed for at observere barnet. Vi arbejder miljøterapeutisk, dvs. at barnets hverdag organiseres og struktureres på en måde, der støtter barnet til bedst mulig udvikling.​​​​​

Barnet undersøges på afsnittet, men personalet kan også tage på besøg i barnets institution/skole og på hjemmebesøg. Desuden vurderes/undersøges de fleste børn psykologisk, og alle får foretaget en almindelig helbredsundersøgelse. Vi inddrager helst hele familien i undersøgelse og behandlingen.  

Et undersøgelsesforløb kan munde u​d i en familiemæssig indsats, hvor hele familien bliver involveret. Vores tilbud til familier består bl.a. af aktivitetsbaseret familiebehandling, familieterapi, flerfamilieterapi og Marte Meo. Al behandling sker efter aftale med forældrene.

Fysiske rammer
Afsnittet råder over 6 dagpladser. På afsnittet har vi 3 store legerum/opholdsrum, , computerrum og aktivitetsrum for fysisk udfoldelse.


​I
nformationsmateriale
Velkommen til Børnepsykiatrisk GF-Team (Gruppe- og familiebehandling).

Redaktør