B102 Døgnafsnit for spiseforstyrrelser

Kontakt

B102 Døgnafsnit 
Bispebjerg Bakke 30, indg. 17B
2400 København NV

Telefon: 38 64 10 33
Sekretær på sengeafsnit: 38 64 10 33 (telefontid kl. 09:00-15:00)

Sengeafsnit: 38 64 10 31. 


  • Hvis din henvendelse drejer sig om akutte spørgsmål henviser vi til ovenstående telefonnummer. 

  • Anmodninger om aktindsigt skal ske via ”sikker mail-linket” ovenfor. 

Hvem kommer på afsnittet?
Børn og unge op til 18 år, som skal undersøges og behandles i et intensivt forløb for en svær spiseforstyrrelse og evt. en anden psykiatrisk diagnose. Barnet eller den unge kan være frivilligt indlagt, indlagt i henhold til forældreansvarsloven eller psykiatriloven. 
  
Undersøgelse og behandling
Undersøgelse og behandling foregår i et tæt samarbejde med barnet/den unge og dennes forældre. Som udgangspunkt har man altid en forælder medindlagt under indlæggelsen. 
 
Barnet/den unge observeres, undersøges og behandles i dagligdagen i afsnittet. Undersøgelsen og behandlingen består af ernæring, miljøterapi, individuelle psykiatriske, psykologiske undersøgelser og samtaler, forældresamtaler, gruppeterapi, fysioterapi, medicin, psykoedukation og vejledning til henholdsvis barnet/den unge og dennes forældre. Der arbejdes med Dialektisk Adfærds Terapi i afsnittet, dette foregår både individuelt og i grupper. Ligeledes arbejdes der med en evidensbaseret konfliktnedtrappende tilgang, Safewards, der bygger på positiv og konfliktnedtrappende kommunikation, ro, forudsigelighed samt kendskab til hinanden.
 
Formålet er at tilbyde behandling, støtte og konkret vejledning med henblik på, at familien kan opnå tryghed og kompetence til at hjælpe deres barn/den unge til at få mere kontrol over de spiseforstyrrede tanker og den adfærd den giver. 
 
Nogle børn/unge har brug for et intensivt indlæggelsesforløb, dette af forskellige årsager. Her vil der være mulighed for at blive indlagt i afsnittes skærmede enhed.
 
Ved indlæggelsen kobles der et team på barnet/den unge og dennes familie. Teamet består af en forløbsansvarlig og en medbehandler, som enten er læger eller psykologer, to-tre miljøterapeuter som er sygeplejerske og pædagog, samt en fysioterapeut. Udover disse faggrupper, er der en ernæringsassistent, en diætist, en socialrådgiver og skolelærere ansat. Der er også en sekretær og serviceassistenter ansat. 

Der er tilknyttet en forældrementor til afsnittet. Vi har stor forståelse for, hvor vanskelig en situation man som forældre står i, når man har et barn/en ung med en psykisk lidelse. For nogle kan det være hjælpsomt at tale med en forælder, der har stået i en lignende situation og selv er ”kommet ud på den anden side”. 
 
Fysiske rammer
Afsnittet har i alt plads til 10 patienter, 9 døgnindlagte patienter samt en dagsplads/udslusningsplads. Afsnittet rummer en skærmet enhed, hvor der kan være op til 3 af de indlagte patienter.  Herudover er der flere fællesrum i afsnittet, samt flere hyggelige udendørsarealer.
 
Afsnittet rummer ikke særskilte faciliteter for forældrene, men vi har et mindre familierum. Her kan man have samtale med vores tilknyttede forældrementor, opholde sig, men ens barn er i skole eller afholde besøg, som man ikke ønsker afholdt i afsnittet. Familierummet har køkkenfaciliteter, hvor forældre kan lave kaffe og the, opbevare, varme og spise medbragt mad. Her er tv, spil og ugeblade til fri afbenyttelse. 

Specielle funktioner
Afsnittet har højtspecialiseret funktion i Region Hovedstaden for børn og unge med svære spiseforstyrrelser.  

Afsnittet har en udgående funktion - et mobilteam. Teamet består af én-to sygeplejersker og én pædagog. De kører hjem og hjælper spisning i gang i hjemmet. Dette er en vigtig del af behandlingen.

Orlov/udgang
Under hele indlæggelsesforløbet øves udgang og orlov til hjemmet, dette da det er en stor del af behandlingen, at de strategier der tilegnes i afsnittet overføres til hjemmet. 
Man er som udgangspunkt hjemme i weekends.

Skole og undervisningsmuligheder under indlæggelse
I forbindelse med opholdet på afsnit B102 tilbyder vi mulighed for at barnet/den unge kan få skoleundervisning, hvor undervisningen er tilrettelagt med udgangspunkt i deres forudsætninger, behov og alder. 
Formålet med undervisningen er at vedligeholde og styrke barnets/den unges faglige niveau, være behjælpelige ved afholdelse af prøver og tests samt have kontakt til UU-vejleder. Undervisningen tager udgangspunkt i Folkeskoleloven og i Bekendtgørelse om sygehusundervisning, og skolerne er organisatorisk tilknyttet de respektive kommuner. Gennem undervisningen observeres den enkelte elevs faglige ressourcer og sociale kompetencer. Disse observationer ligger til grund for skoleudtalelse til journal og forældre. Såfremt forældre giver samtykke, sendes udtalelsen endvidere til elevens egen skole. 

Besøgstid
Der er fri besøgstid i Region Hovedstadens Psykiatri, selvom der kan være undtagelser på visse afsnit. Spørg personalet på afsnittet, hvis du er i tvivl om noget angående besøg.
 
Hospitalspræst
Hvis du eller dit barn har brug for at tale med en præst mens I er tilknyttet afsnittet, kan I her finde mere information om hvornår præsten er til stede på Bispebjerg Hospital.
 
Informationsmateriale
Ved indlæggelse får man udleveret en velkomstmappe som indeholder:
Velkomstbrev
Husorden
Patientrettigheder
Samt en del pjecer om afsnittes forskellige behandlingstilbud, bl.a. mobilteam, spiseforstyrrelser, det at være indlagt og Dialektisk Adfærdsterapi.
Internetkoder, så du og dine forældre kan gå på nettet i afsnittet.
B102 familiemappe, der beskriver forskellige forhold, der gælder i afsnittet. 
Er der noget, du/I mangler svar på, kan du altid kontakte personalet i afsnittet, eller vente til næste familiesamtale, hvor I er samlet. 

Ledelse 
Afsnitsledende overlæge Maj-Britt Glen Lauritsen 
Afdelingssygeplejerske Rikke Weinreich Mortensen.
​​​


Redaktør