B201 Døgnafsnit- og dagsafsnit med udvidet ambulant funktion, for større børn

Kontakt
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Glostrup 
B201 Døgn- og dagafsnit med udvidet ambulant funktion, for større børn
Nordstjernevej 6
2600 Glostrup

Tlf. 38 64 05 59/58
Telefontid: Dagligt 9.00-15.00.


  • Hvis din henvendelse drejer sig om akutte spørgsmål henviser vi til ovenstående telefonnummer. Dette gælder også fornyelse af recepter og medicinbestilling. 
  • Hvis du ringer udenfor afsnittets åbningstid, og din henvendelse ikke kan vente til næste hverdag, henviser vi til Psykiatrisk Akutmodtagelse på telefon 3864 0671 eller til den nærmeste somatiske modtagelse.  
  • Anmodninger om aktindsigt skal ske via ”sikker maillinket” ovenfor.

​Ledelse 
Afsnitsledende overlæge Anne Heurlin.​
Afdelingssygeplejerske Helle Winding​.

Hvem kommer på afsnittene
Børn i alderen 7-13 år til undersøgelse og behandling for forskellige former for psykiske vanskeligheder.

Undersøgelse og behandling
Vi ønsker at sikre en hurtig indsats og tilstræber mindstmulig indgriben i barnets dagligdag. Vi tilbyder derfor individuelt tilrettelagt forløb med enten dag- eller døgnindlæggelse eller korte strukturerede undersøgelsesforløb via et ambulant team.
Et indlæggelsesforløb varer oftest 8-12 uger, men da afsnittet også modtager børn akut, kan det forekomme, at indlæggelsen bliver forkortet. Af samme grund kan et planlagt indlæggelsestidspunkt blive udsat lidt.
Personalet består af læger, psykologer, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere, en fysioterapeut, sekretærer, samt skolelærer. 
Barnet observeres og undersøges på afsnittet og i afsnittets interne skole. Personalet kan også tage på besøg i barnets almindelige institution og på hjemmebesøg.

Barnet/familien vil blive tilknyttet et team bestående af 1-2 kontaktpersoner(sygeplejerske eller pædagog), psykolog og en læge.
B201 arbejder miljøterapeutisk. Det vil sige at vi arbejder med at danne en god og tryg relation til barnet og familien, samt at lave et miljø der forudsigeligt med fast struktur og tydelige rammer, samt planlagte og formåls bevidste aktiviteter. Dette er vigtigt for at barnet har mulighed for at forandre og udvikle sig løbende igennem undersøgelsen og behandlingen i afsnittet.

Vi ser forældre til barnet som betydningsfulde støttepersoner og samarbejdspartner under hele undersøgelses og behandlingsforløbet. Forældrene kan være medindlagt efter behov, eksempelvis indtil barnet føler sig trygt, men der kan også være behov for medindlæggelse, hvis det har betydning for udredning/behandling.  Der er løbende dialog og samtaler mellem forældrene og teamet omkring barnet.
På afsnittet er der også tilknyttet hospitalsklovne, besøgshunde og der bor en kanin.

Skolen
Hospitalsskolen tilbyder undervisning mens barnet er indlagt, 1-3 timer dagligt. Undervisningen varetages af faste lærere, der er tilknyttet BUC Glostrup. Lærerne har stor erfaring i at undervise børn med psykiske vanskeligheder. I skolen vil læreren præsentere barnet for undervisning, der kan belyse barnets indlæringsevne, muligheder og vanskeligheder.
Se skolens egen hjemmeside: http://hospitalsskolen.skoleporten.dk/sp.

Besøgstid
Vi har ingen faste besøgstider i Region Hovedstadens Psykiatri, men det er altid godt at informere personalet hvis der kommer besøg.

Døgnafsnit
Her er 12 børn døgnindlagt, hvor 1 forælder kan være medindlagt og sove sammen med barnet. Alle børn har deres eget værelse, men deler flere toiletter- og bad. Afsnittet råder over køkken, dagligstue, spisestuer, forskellige aktivitetsrum, forældrerum og en stor legeplads. Barnet er i afsnittet fra mandag til fredag og er for det meste hjemme på weekend, hvis deres tilstand tillader det.
Der er tilknyttet 2 forældrementorer, som er forældre, der selv har haft deres barn indlagt, og som kan hjælpe og støtte forældrene under indlæggelsen - se pjece om afsnittets forældrementorer. 

Dagafsnittet med ambulant funktion
Her er 4-6 børn dagindlagt. Afsnittet råder over køkken, dagligstue, spisestue, forskellige aktivitetsrum, toiletter, bad, forældrerum samt en stor legeplads.             
Barnet kommer dagligt fra kl 8-12.30/13.30 fra mandag til fredag. Barnet er hjemme i den øvrige tid.
Personalet på dagafsnittet har også ambulante forløb med børn som enten skal indlægges på sigt eller har været indlagt på B201 døgn og dagafsnit, eller børn som er til udredning og behandling ambulant. 

Det Udgående børneteam
Det Udgående børneteam hører under B201 ledet af afsnitsledende overlæge Anne Heurlin og afdelingssygeplejerske Helle Winding. 

Det udgående børneteam er koblet både til døgnafsnittene og dagafsnittet.

Formålet med det udgående børneteam er at sikre gode sammenhængende overgange fra hjemmet til indlæggelse og tilbage til barnets hverdagsliv igen.
Forløbene er forskellige fordi vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og familien.

Det udgående børneteam kan fx tilbyde:
  • Motivation til indlæggelse
  • Støttende samtaler til forældrene
  • Støtte ved møder i kommunen
  • Opfølgning  efter indlæggelse med kommunen og i nogen tilfælde opfølgning i hjemmet.
Under hele forløbet vil der være en løbende orientering og samarbejde med sagsbehandler i hjemkommunen.

Flextrafik
Afsnittene samarbejder med Flextrafik, så det er muligt at få sit barn hentet hjemme og afleveret hjemme igen eller i SFO/Klub.

Informationsmateriale
Ved indlæggelse får man udleveret en velkomstmappe som bl.a. indeholder:
Velkomstbrev
Husorden
Patientrettigheder.


​​Redaktør