​​​​​​​

Recovery i BUC

I Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center har vi fokus på at understøtte barnets/den unges og familiens personlige og relationelle recovery-proces.

Recovery betyder 'at komme sig', og refererer ikke nødvendigvis til, at man er symptomfri. Recovery handler om, at barnet/den unge får mulighed for at have en meningsfyldt tilværelse, samtidig med at de udvikler sig emotionel, kognitivt og socialt på bedst mulig vis – også med de begrænsninger, som kan være forårsaget af sygdom.

Recovery som begreb kan have forskellig betydning, alt efter om man er medarbejder, leder, patient eller pårørende. Oprindeligt er ønsket om, at psykiatrien skal understøtte patienternes recovery formuleret af patienterne selv. De har bl.a. peget på et behov for mere indflydelse på behandlingsforløbet og mere fokus på, at det er muligt at komme sig og leve et meningsfuldt liv - også med en psykisk sygdom.

Når vi har fokus på at arbejde recovery-orienteret, handler det således først og fremmest om, at vores faglige indsats tilrettelægges, så den understøtter patienternes personlige recovery-proces, dvs. at vi som personale i psykiatrien tror på, at patienterne kan komme sig, og at vi med vores indsats bidrager positivt til patienternes proces med at finde håb og mening i deres liv. ​​


Redaktør