Psykologpraktik på Psykiatrisk Center Amager

Vi tilbyder 3 typer af praktikforløb til psykologistuderende fra KU. Forløbene varer 14 uger og ligger i perioderne februar-maj og september-december.

I Kontaktperson for Ambulatorium for Psykoterapi: per.bjerregaard.knudsen@regionh.dk

II Kontaktperson for OPUS: Louise.Larsen@regionh.dk

III Kontaktperson for psykiatrisk ambulatorium Gl. Kongevej og PCA1: Rikke.Dissing.Andersen@regionh.dk og Malene.Lyng@regionh.dk

 

Hvordan kommer jeg i praktik på PCA?

Vælg det praktikforløb du ønsker, og send en motiveret ansøgning og CV til kontaktpersonen. Herefter vil du høre nærmere. Der afholdes individuel samtale med den studerende førend evt. aftale om et praktikforløb. Der kan kun søges ét praktikforløb.

 

Vi behandler praktikansøgninger i april/oktober.

 

Til praktikantens første mødedag medbringes underskrevet dokumentet: Fagetiske regler i forbindelse med praktik, Institut for Psykologi, Københavns Universitet, og afleveres til praktikvejleder.

 

Praktikforløb I: Ambulatorium for psykoterapi (hvert semester)

Psykiatrisk Center Amager
Ambulatorium for psykoterapi.
Digevej 110
2300 Kbh. S.

Praktikstedets ansatte

På Ambulatorium for psykoterapi er ansat læger, psykologer, sygeplejersker, assistent, ergoterapeut, fysioterapeut og socialrådgiver. Alle behandlere har psykoterapeutisk uddannelse.

Psykologernes primære arbejdsområder er psykoterapi individuelt og i gruppe, psykoedukation, diagnostisk vurderende og visiterende samtaler, klinisk psykologiske undersøgelser, supervision og undervisningsopgaver samt fagligt udviklingsarbejde.

Psykiatrisk Center Amager har i alt 34 psykologer ansat, 7 psykologer er ansat i Psykoterapeutisk ambulatorium til behandling af komplicerede personlighedsforstyrrelser og depressioner samt til udredning og vurdering af diagnostisk uafklarede patienter.

Interne undervisnings- og mødeaktiviteter som praktikanten kan deltage i

Praktikanterne indgår i og følger strukturen i Ambulatorium for psykoterapi, med supervision, undervisning m.v.

Praktikantens placering

Vi modtager pr. semester 2 psykologpraktikanter. Hvis vi et semester ikke har mulighed for at tilbyde praktikforløb meddeles dette til praktiksekretær på Institut for Psykologi. Praktikforløbet forløber i hele praktikperioden i centrets Psykoterapeutiske ambulatorium.  Ambulatorium for psykoterapi har såvel regionsfunktion som hovedfunktion.

Ledelsen af Ambulatorium for psykoterapi er afsnitsledende specialpsykolog Kirsten Bonderup Kirsten og afdelingssygeplejerske Mette Stevns.

Praktikantens opgaver

Praktikanter indgår under vejledning i kliniske opgaver som co-terapeut i kognitive grupper, og har under supervision individuelle samtaleforløb med 2-3 patienter i løbet af praktikperioden. Praktikanterne deltager i ambulatoriets program og i centrets psykologmøder.

Med hensyn til afsnittets psykoterapeutiske metoder, prioriteres såvel det dynamiske/mentaliseringsbaserede som det kognitive. Praktikanter indgår ikke i dynamiske og mentaliseringsgrupper, men alene i kognitive grupper.

Observation og deltagelse i psykologers og andre faggruppers arbejde


Arbejdet i Ambulatorium for psykoterapi er tværfagligt, og samarbejde prioriteres højt.

Supervision/vejledning af praktikanten

Chefpsykolog Per Bjerregaard Knudsen er praktikansvarlig vejleder på centret, psykolog Lea Petersen og Sophie Yung Madsen er praktikvejledere i ambulatoriet.

Andre oplysninger af relevans for praktikken

Arbejdstid er 8.30-16.00  ma-to, men med mulighed for en enkelt sen eftermiddag ugentligt (til kl. 17), afhængigt af tilknytning til terapigrupper.

Kontaktperson for praktiforløb I: Ambulatorium for psykoterapi

per.bjerregaard.knudsen@regionh.dk

 

Praktikforløb II OPUS (NB! kun forårssemester)

Psykiatrisk Center Amager
OPUS
Hans Bogbinders Allé 3
2300 Kbh. S.

Det skal indledningsvist understreges, at det ikke er givet, at der hver gang tilbydes praktikforløb i Opus, men at dette sker på baggrund af en vurdering fra ledelsen om ressourcerne i teamet på det givne tidspunkt. 

Praktikstedets ansatte

I Opus Amager er ansat læger, psykologer, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeut og socialrådgivere. Psykologerne i Opus har alle kontaktpersonsfunktion, som indebærer mangeartede opgaver, såsom samtaler, hjælp til kontakt til kommune og andre offentlige instanser, pårørendesamtaler og opfølgning på medicinsk behandling. Psykologerne varetager også mere psykologspecifikke opgaver, såsom psykoterapiske forløb, individuelt og i gruppe, psykoedukation, diagnostisk vurderende og visiterende samtaler, kognitive test, supervision samt lejlighedsvist undervisningsopgaver.

Interne undervisnings- og mødeaktiviteter som praktikanten kan deltage i

Praktikanterne indgår i, og følger Opus Amagers struktur, med supervision, undervisning, konferencer m.v.

Praktikantens placering

Efter aftale med ledelsen, modtager Opus Amager en psykologpraktikant fra Institut for Psykologi, Københavns Universitet, i forårssemesteret. Praktikforløbet forløber i hele praktikperioden i Opus Amager, som er et 2-årigt intensivt behandlingstilbud til unge mellem 18 og 35 år med psykotiske symptomer. Behandlingen foregår ambulant på Hans Bogbinders Allé, og ledelsen består af teamleder Lea Klarup og overlæge Marianne Henningsen.

Praktikantens opgaver

Praktikanter har individuelle samtaleforløb med 3-4 patienter, efterfølgende journalskrivning samt mulighed for deltagelse i mindst en gruppe. Herudover deltager praktikanten i Opus Amagers øvrige aktiviteter, såsom tværfaglig konference, tværfaglig supervision samt møder omhandlende grupperne i Opus. Praktikanter deltager endvidere i centrets psykologmøder for alle psykologer. Med hensyn til Opus' psykoterapeutiske metode, prioriteres primært den kognitive referenceramme.

Observation og deltagelse i psykologers og andre faggruppers arbejde

Praktikanten vil også have mulighed for at observere afholdelse af visitationssamtaler, kognitive test og udarbejdelse af testrapport samt psykoedukation for pårørende.

Supervision/vejledning af praktikanten

Psykolog Louise Larsen er praktikvejleder i Opus Amager. 

Andre oplysninger af relevans for praktikken

Arbejdstid er ma-to, 8.30-15.30, men med mulighed for enkelte sene eftermiddage i forbindelse med afholdelse af psykoedukation for pårørende eller samtaler, hvor patienter eller pårørende ikke har mulighed for at komme i den almindelige åbningstid.

Kontaktperson for praktikforløb II: OPUS

Louise.Larsen@regionh.dk


Praktikforløb III på tværs af psykiatrisk ambulatorium, Gl. Kongevej og PC A1, afs. for debuterende psykoser (NB! kun forårssemester)


Psykiatrisk Center Amager
Psykiatrisk ambulatorium
Gl. Kongevej 33
1610 Kbh. V. 

Psykiatrisk Center Amager
PA1
Digevej 110
2300 København SV

Det skal indledningsvist understreges, at det ikke er givet, at der hver gang tilbydes dette praktikforløb, men at dette sker på baggrund af en vurdering fra ledelsen om ressourcerne på afsnit og ambulant på det givne tidspunkt.

Praktikstedets ansatte

I psykiatrisk ambulatorium, GLK er ansat læger, specialpsykolog, psykologer, sygeplejersker, ergoterapeuter og socialrådgiver. Psykologerne har kontaktpersonsfunktion, som indebærer mangeartede opgaver, såsom samtaler, hjælp til kontakt til kommune og andre offentlige instanser, pårørendesamtaler og opfølgning på medicinsk behandling. Psykologerne inkl. specialpsykologen varetager også mere psykologspecifikke opgaver, såsom psykoterapiske forløb, individuelt og i gruppe, psykoedukation, diagnostisk vurderende og visiterende samtaler, kognitive test, supervision samt lejlighedsvist undervisningsopgaver

På afsnit PA1 vil du skulle samarbejde med følgende ansatte: Behandlingsansvarlig overlæge, specialpsykolog, socialrådgiver og fysioterapeut. Derudover har afsnittet sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt en Recoverymentor.

Eftersom Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital, er der et kontinuerligt flow af medicinstuderende, såvel som PCA varetager uddannelse af yngre læger i henholdsvis I og H stillinger.  Yngre læger i I og H stillinger er ofte tilknyttet afsnittet for en kortere periode. Afsnit PA1 er et åbent afsnit for patienter i aldersgruppen 18-35. Afsnittet har plads til 16 døgnindlagte patienter. Patienterne er primært indlagt til udredning og diagnostisk afklaring samt behandling. Derudover modtager afsnittet patienter, der er diagnostisk afklaret, men har brug for korterevarende indlæggelse f.eks. med henblik på medicinomlægning og/eller stabilisering af tilstanden, såfremt der er sket en forværring af symptomerne. 

Interne undervisnings- og mødeaktiviteter som praktikanten kan deltage i

Praktikanten indgår i og følger teamets struktur med supervision, undervisning, konferencer m.v.

Praktikantens placering

Praktikken vil være delt mellem psykiatrisk ambulatorium og A1. Fordelingen aftales nærmere for hvert praktikforløb.

Efter aftale med ledelsen, modtager psykiatrisk ambulatorium, GLK i samarbejde med afs. A1 en psykologpraktikant fra Institut for Psykologi, Københavns Universitet, i forårssemesteret. Psykiatrisk ambulatorium er et længerevarende ambulant behandlingstilbud til voksne med psykotiske tilstande og ikke psykotiske tilstande med lavt funktionsniveau. Behandlingen foregår ambulant på Gl. Kongevej og ledelsen består af funktionsleder Pia Kjær og overlæge Bertil Steen Hansen. Ledelsen på A1 består af: Afdelingssygeplejerske Naja Taulborg, behandlingsansvarlig overlæge Anna Katrine Sundgaard og Afsnitskoordinerende psykolog: Malene Lyng.

Praktikantens opgaver

I psykiatrisk ambulatorium vil praktikanter deltage i indledende vurderinger ved specialpsykolog/læge, udredningssamtaler ved specialpsykolog, opstart af behandlingsforløb ved kontaktperson/psykolog, assessment til psykoterapi, ungegruppe samt under supervision varetage individuelle samtaleforløb med 1-2 patienter inkl. journalskrivning. Derudover deltager praktikanter i teamets øvrige aktiviteter såsom tværfaglig konference, makkermøder samt månedlige psykologmøder for alle psykologer på tværs af PC Amager.

Som praktikant på A1 vil du få mulighed for at deltage i netop stuegange og udredningsopgaver samt få et indblik i hvilke semistrukturerede interviews, ratingskales m.m. der anvendes, som et led i det diagnostiske arbejde. Som psykologpraktikant vil du derudover få mulighed for at deltage i afsnittets miljøterapeutiske aktiviteter og øvrige patientrelaterede tiltag.

Supervision/vejledning af praktikanten

Psykolog Rikke Dissing Andersen er i samarbejde med teamets andre to psykologer praktikvejleder i psykiatrisk ambulatorium. Specialpsykolog Malene Lyng er vejleder på A1.

Andre oplysninger af relevans for praktikken

Arbejdstid er 8.30-16.00 mandag-torsdag.

Kontaktperson for praktikforløb III: på tværs af psykiatrisk ambulatorium, Gl. Kongevej og PC A1, afs. for debuterende psykoser (NB kun forårssemester)

 Rikke.Dissing.Andersen@regionh.dk og Malene.Lyng@regionh.dk

 

 


Redaktør