Referat 04.03.2009

​​Ref.: Anne Rosenquist.

Ordstyrer: Lone Borberg.

Referat fra sidst godkendes.

Der bydes velkommen til nye medlemmer.


Gensidig orientering:

SIND: Der har været afholdt konference i Nyborg, som bl.a. omhandlede akutte tilbud i socialpsykiatrien, der har døgnåbent. Der blev drøftet, hvem der har ansvar eller dækker hvilke behov.

Der er store regionale forskelle på antal døgnåbne skadestuer. Der er 8 i Hovedstadsområdet og kun 2 i det øvrige land.

LAP: Intet nyt, idet det er svært at komme igennem på telefonen.

Anders: Fortæller, at han også er medlem af Patientklagenævnet.

Inger: Der er bekymringer for flytningen, og der mangler fysioterapeut.

Lene: Der er temaaften d. 26.3.09, hvor emnet" Hvordan gør vi det bedst?" er til debat.

Lone: Der planlægges pr. 1.9.09 en omstrukturering således, at de integrerede afsnit bliver åbne med hvert sit subspeciale. Et til affektive og depressioner, et til debuterende psykoser og et til langvarige indlæggelse pga. skizofreni.

De åbne afsnit vil altid have døren åben. Der bliver to lukkede afsnit i stedet for det nuværende ene intensive, Gerontopsykiatriske. Specialiseret Enhed fortsætter som hidtil.

Man efterstræber, at hvert åbent afsnit forsat har 7 sengepladser hver til almenpsykiatri, som forsat indlægges efter postnummer.

Der etableres et Modtageafsnit med en skadestuefunktion. Skadestuefunktionen har fortsat åbent fra kl. 8 til 22. Modtageafsnittet eller PAMA, som vi indtil nu har kaldt det, vil fortrinsvis skulle optimere abstinensbehandling og modtage de patienter, der har brug for få dages indlæggelse.

Amager Psykiatrisk Center har nu fået forebyggelse af selvmord, som specialistområde for hele Regionen.

Pr. 1.1.2010 indføres behandlingsgaranti for mennesker der ikke har en psykose.

Til næste år regner vi med at få specialistområde i angst og depression også.

Der etableres et retspsykiatrisk team omkring retspsykiatriske patienter. Det projekt er der afsat penge til i et år, idet de er søgt og fået fra satspulje.

De to Distrikspsykiatriske Centre: Nedenunder Lyongade er der et fittnescenter, der støjer meget.

Fra politisk side har der været ønske om, at borgere fra Tårnby får et tilbud, der er tættere på, hvor borgerne bor.

For at brugere ikke skal skifte behandler, flyttes Kirkegårdsvej, og Lyongade flyttes til Kirkegårdsvej.

Politisk er der sagt nej til at slå de to centre sammen.

Det er svært at finde et sted, hvor Kirkegårdsvej kan flytte hen, så det er endnu uvist, hvad det ender med.

Centrene indbyrdes vil gerne flytte sammen.

Muligheden for at flytte ind i Sundhedshuset er for dyrt.


TEMA: UDSKRIVNINGSMAPPE

Dialogforum havde besøg fra brugerbladet "Outsideren"

Outsideren har været med i en workshop omkring udskrivelse, idet det er velkendt at tiden efter udskrivelse er en meget risikofyldt periode.

Fællesrådet, hvor 33 organisationer er repræsenteret, har arbejdet sammen i denne workshop om en udskrivelsesguide.

Regionen er i gang med at undersøge, hvad der findes af patient information. Der var intet om udskrivelse og tiden derefter.

Arbejdet er stadig under udarbejdelse og besøget her i dialogforum handler om at drøfte arbejdet videre frem.

Det er kommet frem under arbejdet, at indgangen til kommunen er meget vanskelig og svært uoverskuelig. Også det vil man arbejde videre med.

Arbejdet har også vist, at behovet efter udskrivelse er meget forskelligt for den enkelte, om end der kan udledes nogle generelle fælles behov, som workshoppen har forsøgt at samle.

Det er ønsket at lave en guide på max. 32 sider til borgere der udskrives. Guiden skal tage fat om de generelle fælles behov.

Der søges om penge, idet der skal trykkes 12.300 om året og materialet skal bearbejdes af en journalist.

Der fremkommer en del ideer undervejs:

- kan det lægges på internettet til fri downloading?

- Kan der laves en pixi udgave til de, der har svært ved at overskue 32 sider skriftlig information?

- Kan der laves en CD, som kan ses af de borgere der har svært ved at læse?

- Kunne der være mulighed for et link med lokale netværkssteder, væresteder m.m.?

- Kan arbejdet evalueres løbende?

- Centret vil gerne indarbejde dispositionen til guiden i deres instrukser for udskrivelsessamtaler.

Tema næste gang, idet diskussionen ikke blev færdig: " Hvad kan man, når man udskrives?"

Næste møde er den 6. maj kl. 15.30 – 17.00 på DC Kirkegårdsvej.


Eventuelt:

Der blev spurgt, om det er frivilligt, at hospitalet udveksler information med egen læge og det blev bekræftet, at det er det.

Slut.

Redaktør