Referat 06.05.2009

​Den 25. maj 2009.

​​Emne:​Referat fra møde i det lokale Dialogforum
Tid:​6. maj 2009
Sted:​Distriktspsykiatrisk Center, OP-team, Kirkegårdsvej 25, 2300 København S
​Deltagere:​Lise Ladegaard, DPC Lyongade, Inger Bruun, DPC Kirkegårdsvej, Gustav Jensen, DPC Kirkegårdsvej, Jytte Nielsen, Pårørende/Kirkegårdsvej, Klaus Serup Rasmussen, Outsideren, Anders Wildenschild, SIND/København, Kirsten Elise Hove (KEH), SIND, Lene Kristensen (LK), BEDRE PSYKIATRI, Centerchef Lone Borberg (LB) og overlæge Kim Nalders (KN).
​Afbud:​Afdelingssygeplejerske Anne Rosenquist og Sosu. Stine Jacobsen
​Referant:​Centerchefsekretær Janne Rasmussen

Konklusionsreferat:

​​Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra 04.03.2009P.t.

Ok, referatet godkendt.

2. Siden sidst/gensidig orienteringKEH, SIND informerer:
  • Danske Regioner fremlagde et interessant udspil til "En Psykiatri i Verdensklasse" på en konference på Christiansborg, den 13. marts. Sewww.regioner.dk eller bestil 3529 81 00 – tryk@regioner.dk. Danske Regioner har også et oplæg om "Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet" samt "Personer med psykisk sygdom, der begår kriminalitet" og "En ny uddannelse i psykiatrien".
  • Region Hovedstadens konference "Psykiatri 09", den 16. april – en rigtig spændende konference, hvor resultaterne af regionens forskning og udvikling indenfor psykiatrien blev præsenteret. Materiale og små videofilm kan ses på www.psykiatri-regionh.dk.
  • Selskabet for Psykosocial Rehabiliteringskonference 23.04.09 med gode oplæg fra Boston og arbejdsgrupper om danske muligheder. Selskabet har 3000 medlemmer, men det er en skam, at kravet for medlemskab er, at man "arbejder professionelt" indenfor psykosocial rehabilitering. Det betyder, at frivillige indenfor brugere- og pårørendeforeninger faktisk ikke kan blive medlem. Alligevel var både SIND og LAP til stede, som medlemmer – og en enkelt psykiater – Lene Eplov. Denne sammensætning vanskeliggør den vigtige dialog mellem social- og behandlingspsykiatrien og brugere og pårørende.
  • Fællesrådets & Region Hovedstadens Psykiatris temamøde om Rehabilitering 28.04. Oplæg fra Lene Eplov og Connie Hartz fra Ballerup samt Fællesrådet. Her var 60 deltagere – 50% ansatte og 50% brugere og pårørende – meget fint.
  • Fællesrådets Generalforsamling 13.05.: Nu 21 foreninger og 61 aktive brugere og pårørende med i Fællesrådet.
  • Region Hovedstadens Psykiatri holder Kommunedialog 25.05. kl. 17-19.00.
  • Regionrådets Politiske Dialogforum 26.05. kl. 17-18. Fællesrådet er inviteret med 15 deltagere og Danske Handicaporganisationer med 20 deltagere til dialog med Regionrådets medlemmer.

Kommende offentlige arrangementer – invitationer vil blive udsendt:

· Region Hovedstadens Psykiatri og OPUS inviterer 27.05. kl. 14-17 på Lundgård Auditoriet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 2, 2200 København N. "Indlysende interventioner og forjættende fremtidsvisioner" og præsenterer bogen "Psykose hos unge – symptomer, behandling og fremtid" ved Merete Nordentoft. Alle er velkommen. Tilmelding ikke nødvendigt.

· Psykiatrifonden: Rehabilitering 25.08.09 - Herlev Hospital

· Psykiatriens image: Stigmatisering 07.09.09 kl. 12.30-17.00, Rigshospitalet

· Psykiatri Temadag 08.10., Rigshospitalet

SIND ungdom er ved at etablere en lokal ungdomsafdeling for de 25-39-årige.

LK oplyser om møde i Bedre Psykiatri i går med en foredragsholder, der talt om sit liv, som syg – med budskabet – Dialog frem for medicin.

PC-Amager oplyser, at der foregår meget i organisationen i øjeblikket med den forestående omstrukturering og økonomiske udfordringer.

Der er i øjeblikket et stort pres på sengepladserne med en belægningsprocent på over 100, som vi forsøger at få bugt med.

Vi får ikke flere sengepladser i forbindelse med omstruktureringen/subspecialiseringen, men der kommer flere lukkede senge, samlet i enkelte afsnit. Herudover etableres et korttidsafsnit.

I sommerperioden og under ombygningerne lukkes 6 senge ned.

Natlukningen af skadestuen drøftes. Der meldes om meget få tilfælde, hvor patienter er gået forgæves.

Mellem kl. 8.00 og kl. 22.00 bliver der ikke afvist patienter på PC-Amagers Skadestue. 
Etablering af akutafsnit pr. 01.09.09 bliver indenfor de ressourcer vi har.

Med subspecialiseringen er det hensigten at samle speciale-kompetencer i afsnittene og kombinere nærhedsprincippet ved samarbejdet mellem sengeafsnit og Distriktspsykiatriske centre. (Korttidsafsnit, afrusning, observering af selvmordstruede etc.).

3. TEMA: Hvad kan man, når man udskrives?Journalist og ansv. redaktør Klavs Serup Rasmussen, fra tidsskriftet Outsideren – uddeler udkast til pjece mhp. kommentarer på mail samt nogle eksemplarer af bladet "Lige i øjet!".

Herefter drøftelse af temaet "Hvad kan man, når man udskrives?":

Det er meget individuelt, hvad man kan og har lyst til efter udskrivelse. Man risikerer at miste basale kompetencer og netværk, når man har været indlagt.

Der drøftes information, undervisning, kognitive udslusningsplaner (kriseplaner) og psykoedukation, samt ønsker om mere viden om de forskellige muligheder.

Sengeafsnit, Distriktscentre og OP-teams samarbejder om udskrivelser, så planerne kan være lagt inden udskrivelserne. Det optimale er, at patienterne selv deltager aktivt omkring udskrivelserne, og at eventuelle problemstillinger tænkes tidligt ind i udskrivningsforløbet.

Kontaktpersonerne i Distriktscentrene kan altid kontaktes.

Forslag om udskrivningsguide bygget op med de essentielle oplysninger først, og oftest er et kontakttelefonnummer det vigtigste.

Der mangler alternative tilbud til Distriktscentrene, behandlingspsykiatrien kan ikke klare det hele, og det er også vigtigt med behandlingsfrie miljøer til psykisk syge.

Københavns Universitet har ikke en mentor ordning for psykisk syge, der ønsker at tage en videre gående uddannelse, som den der er på Århus Universitet.

4. Næste mødeNæste møde aftales til:

Onsdag 17. juni 2009 kl. 15.30-17.00,

og afholdes i Centerledelsen, Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110, 2300 København S

Tema: Forebyggelse af selvmord.

5. Eventuelt​SIND udleverer pjecen: Sæt psykiatrien på valgplakaten 09.​

Redaktør