Referat 09.06.2010

Møde i:Det lokale Dialogforum for sindslidende på Amager
Dato:9. juni 2010
Kl.:15.30-17.00
Sted:Distriktspsykiatrisk Center – Kirkegårdsvej 25, 2300 København S
Deltagere: Gustav H. Jensen, Kirsten Hove, Sind, Lene Kristensen og Per Lönn-Christensen, Bedre Psykiatri, overlæge Kim Nalders OP-team, Kirkegårdsvej, afdelingssygeplejerske Elisabeth Svenningsen, A2 og centersygeplejersker Nina Sparresø, DC-Kirkegårdsvej.

· Referent: Janne Rasmussen


Referat:

Forkortelsen: RHP – står for Region Hovedstadens Psykiatri. Direktion og administration ligger på Kristineberg 3, 2100 København S. PC-Amager er en del af RHP, der igen er en del af Region Hovedstaden.


Punkt 1 – Godkendelse af referat fra 23. marts 2010

Kirsten Hove bemærker til referatet 23.03.10, punkt 2 – at datoen for det offentlige møde på Rigshospitalet ikke ligger fast endnu. ( I referatet er anført 14.10.10).

Referatet godkendt.


Punkt 2 – Siden sidst/gensidig orientering

PC-Amager:

Elisabeth Svenningsen: Er med i en arbejdsgruppe på centret, der arbejder med indsats i forhold til pårørende. Arbejdet bliver forelagt i Dialogforum i løbet af efteråret.

Der arbejdes bl.a. med pårørendemøder, sikring af kontakt ved udskrivning, åben pårørende psykoedukation og familie/børne samtaler.

1 dag om ugen er patienterne på afsnit A2 med til at stå for madlavningen – med stor succes.

De nyligt udmeldte besparelser og ændringer i forhold til Regionsplan 2007 har ikke direkte indflydelse på PC-Amager lige nu.

Regionen er i gang med undersøgelse af de administrative opgaveløsninger.

Nina Sparresø: Sommerarrangement og grill-aften ved at blive planlagt på Distriktscenter.

Endvidere bevilliget fondspenge til bondegårdsferie til september.

Kim Nalders: Undersøger p.t. muligheder for en udlandsrejse med 6-10 brugere.

Nævner evalueringerne af Dialogforum i hele RHP, som egentlig er meget ens fra center til center.

Kirsten Hove: Sind, Gladsaxe tager på ferietur til Sverige med medlemmer i juni måned. Der er frivillig deltagelse og en mindre brugerbetaling.

Til august går turen til Sølyst – DK.

Fællesrådet har været inde over i forbindelse med Region Hovedstadens Psykiatris arbejde med at lave nyt patientinformationsmateriale.

Vi byder velkommen til Per Lönn-Christensen, som er nyt medlem for Bedre Psykiatri.


Punkt 3 – TEMA: Bruger- og pårørende politik - fortsat

Vi tager fat i sidste del af temaet, der tager udgangspunkt i Region Hovedstadens Bruger- og pårørende politik.

Side 8 i materialet: Vi tager ansvar for sammenhæng i dit forløb

§ Der arbejdes centralt i RHP på revidering og ensretning af det skriftlige patientinformationsmateriale – så det er ens for hele regionen, men med indstik – der indeholder lokale supplerende oplysninger

§ Skelnes mellem patienter, der fortsat har kontakt med systemet, og patienter, der udskrives uden opfølgning

§ Overgangene mellem udskrivelser fordrer - "vi giver ikke slip, før andre tager over"

§ Der er mange tilbud på mange niveauer: Tilgængelighed af materialet, indhold og opdatering af materialet drøftes

§ Efterspørgsel fra pårørende om generel støtte

§ Kommunale samarbejdsaftaler – skal informeres ud

§ Opgaver - løftes op i overordnede Samarbejdsudvalg - kan ikke løftes lokalt, og skal gøres synlige og tilgængelige

§ Efterlyser større samarbejde med kommunerne

§ Lille gruppe patienter, hvor der ikke kan gøres mere, men vores opgave er at være der

Side 9 i materialet: Fra Politik til praksis

I resultataftalen mellem PC-Amager og RHP - erPårørendeinddragelse et mål, som centret skal leve op til – og der er i den forbindelse oprettet en arbejdsgruppe til forbedring af dette arbejde – nævnt ved Elisabeth Svenningsen i referatets punkt 2.

Bruger- og pårørende politikken skal sikre et ensartet niveau i Region Hovedstaden – og skal desuden tilpasses lokalt på de forskellige enheder. Herudover er politikken et godt redskab til at hjælpe medarbejderne med at forholde sig til omverdenen.

Det er vigtigt, at central viden bredes ud.

Repræsentanter i forskellige udvalg, grupper etc. er forpligtiget til at bringe viden og erfaringer videre i organisationerne, samt at arbejde videre med eventuelle problemstillinger.

Der oprettes en idébank, hvor bruger-, patient- og pårørendeforeningen inviteres til at bidrage med eksempler på, hvordan polikken kan udmøntes lokalt.

Udskrivningsguiden – udfærdiget af Fællesrådet i samarbejdet med tidsskriftet OUTSIDEREN vil blive præsenteret på næste møde.

Guiden ledsages af brugerrette informationsmateriale i kort, klar form på internettet med interviews mm.

Side 10 – Hvordan følges op på politikken

Kirsten Hove efterlyser kvalitetsdata, opgørelse over klagesager, resultater af journalaudits mm.

NIP-databasen (Nationale Indikator Projekt – skizofreni kvalitets-landsdatabase) – også kilde med kvalitetsdata.

PC-Amager har haft pårørende-samarbejdet i fokus med løbende, åbne pårørendegrupper - gennem de sidste 2½ måned. Samarbejdet skal evalueres til sommer.

Det har indtil videre været et tilløbsstykke – og forventes at fortsætte. Arrangementerne er i sin nuværende form for pårørende til patienter med kontakt til PC-Amager.

Der tales om muligheden for et kommende Åbent Hus arrangement med udspring i Dialogforum, som kunne have adgang for alle interesserede.


Punkt 4 – Næste mødedato

Næste møde aftales til – onsdag den 8. september 2010 – kl. 15.30-17.00.

Afholdes: I DC-Kirkegårdsvej 25, stueetage – hos Nina Sparresø.


Emner:

§ Udskrivningsguide (SIND/Outsideren)

§ Fælles temamøde med SIND og Bedre Psykiatri (fra evt. i referatet 23.3.10)

§ Åbent hus – tværgående samarbejde pårørende/borgere

§ PC-Amager - Afrapportering i forhold til resultataftale


Punkt 5 – Eventuelt

Se punkt 4.

Redaktør