Referat 10.12.2008

​Den 23. januar 2009.

​Emne:​Referat fra møde i det lokale Dialogforum
​Tid:​10. december 2008 kl. 15.30-17.00
​Sted:​Distriktspsykiatrisk Center, OP-team, Kirkegårdsvej 25, 2300 København S
​Deltagere:​Tom Fastrup Steffens (TFS), LAP, Kirsten Elise Hove (KEH), SIND, Lene Kristensen (LK), BEDRE PSYKIATRI, Centerchef Lone Borberg (LB), afdelingssygeplejerske Anne Rosenquist (AR) og overlæge Kim Nalders (KN).
​Afbud:​Dorte Nielsen, PS LANDSFORENING
​Referent:​Centerchefsekretær Janne Rasmussen

Konklusionsreferat:

​​Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra 17.09.2008​Ok, referatet godkendt.
2. Siden sidst/gensidig orienteringIfølge kommissoriet skal de enkelte centre vælge 2-3 bruger/pårørende repræsentanter. Dette tages op i Centret.

Anders Wildenschild, Uplandsgade 8, 3. tv., 2300 S, tlf. 2715 3521, (birteanders@aab19.dk - fra SIND har givet tilsagn om at være medlem af Dialogforum, Amager. Han overtager i fremtiden pladsen for Kirsten Elise Hove, som er tilknyttet en anden kreds.

LB fortæller om erfaringerne fra natlukningen 1.10.08: 9 henvendelser i perioden. Lukningen er gået mere smertefrit, end forventet.

Inden natlukningen var der ca. 1,2 henvendelser pr. nat på PC-Amager

Den lange afstand til PC-Hvidovre sammen med den øde placering, angives, som mulig årsag til de få henvendelser.

PC-Amager oplever derimod, at antallet af indlagte er steget i perioden, da vi ikke kan bruge Skadestuens pladser, som buffer.

Centerledelsen skal til evalueringsmøde i Regionhovedstadens Psykiatri (RHP), den 18.12. mhp. konsekvenser af natlukningen.

KEH (SIND) giver udtryk for ønsker om en mere fleksibel struktur/fleksible sengepladser med overnatningsmuligheder.

PC-Amager arbejder med en ny visitationsstruktur med overvejelser om at samle patient-kategorier på samme afsnit både specialafsnit og almen afsnit – for at samle fagligheden med bl.a. observationssenge for nyindlagte for at give de nyindlagte en god modtagelsesoplevelse. Herudover at målrette aktiviteter og miljøterapi.

KEH – fortæller om deltagelse i forskellige arrangementer.

Enighed om, at Dialogforum – i fællesskab skal arbejde på at vende den negative hetz mod psykiatrien (negative nyheder i medierne, skræmmekampagner, afmystificering af rygter og give psykiatrien et bedre ry)

TFS: D-vitamin i forbindelse med depressionsbehandling.

Ikke rutine, men fokus på kost, lys og luft samt 1 multivitamin er et tilbud til alle.

KN – Centret har fokus på - og tager det op.

3. TEMA: Forebyggelse af tvangRegionhovedstadens Psykiatri har fokus på:
  • forebyggelse af tvang
  • forebyggelse af selvmord
  • øget kontakt med pårørende

Konkrete initiativer mht. forebyggelse af tvang på Digevej og DPC: Boksebold, fysioterapi på stuen etc.

Desuden er der øget fokus på forebyggelse af tvang i hele Region hovedstadens Psykiatri (RHP) med bl.a. obligatorisk uddannelse af personalet.

Herudover fokus på information (fortrykte plejeark) samt eftersamtaler 1 uge efter nødvendig udført tvang.

Opfølgning af alle eftersamtaler gennemgås.

TFS nævner andre muligheder og lydstimulation samt lydhørhed og engagement fra personalets side.

Music-cure – (i stedet for medicin, stress- og angstnedsættende musik).

Mere fleksibilitet i forbindelse med den enkelte patient mht. døgnrytme.

Dialog mellem patienter og personale om ønsker inden tvang bliver nødvendig.

Både personale og patienter har interesse i, at brugen af tvang minimeres til absolut minimum.

Forslag om brug af frivillig arbejdskraft til f.eks. at gå ture med patienterne er svær at opfylde, idet centret ikke har mulighed for at uddelegere ansvar og alle opgaver til ikke uddannede og ansatte.

4. Evaluering af Åbent Hus arrangementPC-Amager har kun fået positive tilbagemeldinger fra det åbne hus den 12.11.08 og ønsker gerne at høre kommentarer fra dialogforums medlemmer.

SIND har sendt indbydelse ud til ca. 100 medlemmer og deltog med 5 medlemmer fra Københavns Kredsen.

KEH bemærker, at rundvisningen var god, men også meget ambitiøs og tog lang tid. Der manglede rundvisere, men et godt koncept.

Der vil blive arrangeret Åbent Hus igen til foråret 2009 med evt. foredrag eller tema.

5. Næste mødeNæste møde aftales til:

Onsdag den 25. februar 2009 kl. 15.30-17.00,

og afholdes i afsnit PA2 - Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110, 2300 København S

Temaet bliver: UDSKRIVNINGSMAPPE

6. Eventuelt​​Fast vagt ved brug af tvang er lovpligtig, og SIND appellerer til, at "vagten er til stede" rent menneskeligt.

Kunne evt. forkorte fikseringsperioden.

AR fortæller om skema, der findes til registrering af patientens værdier og aktivering af den bæltefikserede.

Redaktør