Referat 12.01.2010

​Den 13. januar 2010.

Emne:​Referat fra møde i det lokale Dialogforum
​Tid:​12. januar 2010
Sted:​Distriktpsykiatrisk Center, Centerledelsen, Digevej 110, 2300 København S
Deltagere:​Gustav H. Jensen (GHJ), Inger Bruun (IB), Jytte Nielsen (JN), Kirsten Elise Hove (KEH) SIND, Lene Kristensen (LK), BEDRE PSYKIATRI, overlæge Kim Nalders (KN) OP-team Kirke og Centerchef Lone Borberg (LB)
​Afbud:​Elisabeth Svenning, afdelingssygeplejerske A2
Referant:​Centersektretær Janne Rasmussen

​​Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra 20.10.2009.​Ingen kommentarer til indholdet i referatet fra 20.10.2009.
2. Siden sidst/gensidig orientering

KH oplyser om 2 nye projekter i SIND:

Tilbud til psykisk unge sårbare (18-39 år) og psykisk unges pårørende – et tilbud, som supplement til det etablerede behandlingssystem. I forbindelse med tilbuddet er der tilknyttet en psykolog.

Der vil blive udarbejdet en pjece om tilbuddet/netværket.

Det Sociale Netværk – søgt SATS-puljemidler – til "afstigmatiseringskampagne".

LK: Bedre Psykiatri-arrangementet var en stor succes, der var solgt ca. 200 billetter – og arrangementet blev flyttet til Politikens Hus – var oprindelig planlagt at skulle foregå i Diamanten.

Er desuden ved at planlægge et foredrag i 2010 med en kvinde fra Norge, der fortæller om sin egen situation, som patient.

JN:Fortæller om en uheldig episode med vagtlægesystemet.

KN: Der er opstartet træningshold i Fitnesscentret i Lyongade, som fællesprojekt for de 2 distriktscentre.

LB: Psykiatrien skal spare.

PC-Amager og PC-Bispebjerg (nu benævnt PC-København) har sammen med Københavns kommune, i Samordningsudvalgsregi, søgt midler i Forebyggelsespuljen 2010, til projektet "Forpligtende og sammenhængende samarbejde om borgere med svære sindslidelser og komplekse sociale problemstillinger i Københavns Kommune". Projektet skal godkendes i Københavns Kommunes Socialudvalg. Projektet skal fokusere på overgange mellem indlæggelser, udskrivninger og det sociale samarbejde.

I den forbindelse nævner KH den tidligere udarbejdede Udskrivningsguide.

I Resultataftalen for 2010 satser centret bl.a. på området Bedre pårørendeinddragelse, og se på de pårørende, sm ressourcer i forhold til indlagte og ambulante patienter.

Det er muligt at centret ønsker at interviewe pårørende i den forbindelse.

3. TEMA: Bruger- og pårørende politik

Drøftelse af Politikkens punkt 2:

VI træffer ingen beslutning om dig uden dig.

· I forbindelse med tvang under indlæggelse skal Psykiatrilovens bestemmelser overholdes mht., at patienterne skal varsles både mundtligt og skriftligt bæltefiksering. Dette kan give problemer, idet det kan være med til at tilspidse situationerne unødvendigt

· Når man er i en psykotisk tilstand betyder varslingen nogen gange ikke det store - og bæltefiksering opleves ikke så forfærdeligt, men derimod beroligende for patient og pårørende. Der er altid fast vagt

· Nogle opfatter dog bæltefiksering/tvang som en straf

· Det er vigtigt, at tvangen bliver brugt korrekt, både under og efter – med opfølgende information og samtaler efter situationen

· Der fortælles om en positiv oplevelse med bæltefiksering

· Der er ros til personalet på de lukkede afsnit, som er etableret i forbindelse med centrets subspecialisering 1. september 2009

· Det er vigtigt at informere og inddrage patienten løbende i behandlingsplanen

· Vigtigt med respekt – og respekt kan også være at træffe beslutninger mod patienterne vilje i specielle situationer. Det forventes dog fra Patientklagenævnets side, at Psykiatrien overholder det overordnede princip om, at der ikke træffes beslutning udenom patienterne vilje. Det kræver en tydelig begrundet årsag ikke at gøre det

4. TEMA: Evaluering af Dialogforum​Det fremsendte skema til evaluering af Dialogforum gennemgås og udfyldes i fællesskab.

- Se skema.

5. Næste møde

Næste møde aftales til:

Tirsdag 23. marts 2010 kl. 15.30-17.00,

og Gustav H. Jensen har tilbudt at lægge hus til næste møde – han bor på Digevej 84, 2. sal – dør 3, 2300 Kbh.S

TemaBruger- og pårørende politik – fortsættes. Desuden temaet Skånejob

6. Eventuelt

Jytte og Inger: Der er ved at blive etableret et forbindelsesled mellem brugerrådene på Distriktscentretene og Dialogforum (Formødet for lokalt Dialogforum) mhp. løbende drøftelser af emner, der tages op i Dialogforum samt formidling tilbage til brugerrådene fra Dialogforum.

Bruger-/pårørendemedlemmerne påtaler rengøringsstandarden på Centret, som de ikke finder lever op til forventelig standard.

LB oplyser, at der i hele regionhovedstaden er fokus på netop rengøringen fra politisk side, da der er kritik af rengøringsstandarden på mange institutioner. Rengøringen bliver løbende kontrolleret.​

Redaktør