Referat 17.06.2009

​Emne:​Referat fra møde i det lokale Dialogforum
​Tid:​17. juni 2009
​Sted:​Distriktspsykiatrisk Center, OP-team, Kirkegårdsvej 25, 2300 København S
​Deltagere:​Inger Bruun, DPC Kirkegårdsvej, Gustav Jensen, DPC Lyongade, Anders Wildenschild, SIND/København, Lene Kristensen (LK), BEDRE PSYKIATRI, Centerchef Lone Borberg (LB) og overlæge Kim Nalders (KN).
​Afbud:​Afdelingssygeplejerske Anne Rosenquist, Kirsten Hove, Lise Ladegaard og Jytte Nielsen.
​Referent:​Centerchefsekretær Janne Rasmussen

Konklusionsreferat:

​​Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra 6. maj 2009​Gustav er fra DPC Lyongade og ikke fra DPC Kirkegårdsvej, som der står i referatet. Referatet herefter godkendt.
2. Siden sidst/gensidig orienteringDer tages en runde med gensidig orientering.

Inger Bruun fortæller, at hun er blevet formand i en ny forening for Distriktspykiatriske brugere og pårørende i København - og opfordrer Lone til at gøre reklame for foreningen på et centerchefmøde.

Inger efterlyser endvidere fælles aktiviteter/udflugter mellem de 2 distriktscentre, og Lone oplyser, at det allerede er i støbeskeen.

Lone Borberg fortæller om den forestående subspecialisering på Digevej - pr. 1. september 2009. Centret har 96 sengepladser, som alle er placeret på Digevej 110. Der arbejdes hen imod en struktur, som i store træk kommer til at se ud, som følger:

 • 2 lukkede afsnit (B1 og B2) – så antallet af lukkede senge øges med 16, og så det er muligt at undgå at låse dørene på de andre åbne afsnit
 • 3 åbne afsnit:
  • A1 – til patienter, der har haft skizofreni igennem længere tid
  • A2 – til patienter med debuterende psykoser
  • D1 – til patienter med depression
 • Gerontoenheden for de ældre patienter med sengeafsnit E1, dagafsnit og et udeteam. Afsnittet kan deles op, så demente patienter kan samles i et afsnit.
 • Afsnit C2 – åbent modtageafsnit, hvor patienter kan være korttidsindlagt – max. 7 dage.
 • Specialiseret enhed - ambulatorium for ikke psykotiske patienter.

Den geografiske opdeling fortsætter med hensyn til samarbejdet med distriktscentrene/OP-teams, men bliver sværere at overholde, da vi skal bruge de pladser, der er ledige. Distriktscentrene og OP-teams får derfor flere interne samarbejdspartnere. Vi vil bestræbe os på at knytte distriktscentre og OP-teams sammen i et tættere samarbejde.

Der er nedsat arbejdgrupper på tværs. Alle ledere og medarbejdere har været til en personlige samtaler, og der er ved at blive afholdt temadage i de enkelte afsnit. Der udarbejdes programmer for behandling og arbejdet i de forskellige afsnit.

Bygningsmæssigt er vi ved at bygge om og klargøre afsnittene.

Centret har fået bevilliget penge til 1 års projekt med etablering af etRetspsykiatrisk udeteam i samarbejde med andre psykiatriske centre i Region Hovedstaden pr. 1. september 2009. Projektet tilknyttes de lukkede afsnit.

Herudover er der – også pr. 1. september 2009 bevilliget SATS-puljemidler til øgetSelvmordsforebyggende indsats. Dette sker i samarbejde med Psykiatrisk Center Bispebjerg. Midlerne er bevilliget for en 3 år og 3 måneders periode. Projektet tilknyttes Psykiatrisk Skadestue – se i øvrigt under punkt 3 – TEMA: Forebyggelse af selvmord.

I forbindelse med ombygningerne, vil der blive taget højde for muligheder for fysiske aktiviteter på de lukkede afsnit, ligesom Centret lægger op til rygestop på indendørsarealerne.

Centret har ikke et egentlig værksted, men forskellige rum til at lave keramik, male, musik, gymnastik mm.

Patienter fra Tårnby og Dragør Kommuner hører distriktsmæssigt til Kirkegårdsvej, idet de tidligere faciliteter på Amager Landevej er flyttet dertil.

Planerne om at flytte distriktscentrene/lægge dem sammen er p.t. sat i bero - pga. det forestående regionsrådsvalg i november måned.

Optageområdet er: Hele Amager – eksl. Christianshavn, som pr. 1.3.08 er overgået til Rigshospitalets optageområde.

3. TEMA: Forebyggelse af selvmordSATS-puljemidler til projekt – 3 år og 3 mdr. med efterfølgende evaluering.

Forebyggelse af selvmord. Forskningslektor August Wang skal stå for projektet, der er et samarbejde mellem PC-Amager og PC-Bispebjerg.

Forskningslektor August Wang har sammen med forsknings-sygeplejerske Marianne Hviid arbejdet med selvmordsforebyggelse på centret igennem flere år.

Der skal i forbindelse med projektet ansættes en sygeplejerske samt en psykolog.

Formål med projektet er forebyggelse af selvmord, forskning og udvikling af viden og erfaringer, samt undervisning på eget center samt på tværs i regionen.

Det foreslås på mødet, at undervisningen udvides til også at indbefatte somatiske skadestuer, hvor patienterne ofte kommer ind først.

Personalet skal trænes i at se og være opmærksomme på symptomer og signaler hos selvmordstruede.

Herudover opfølgning efter indlæggelse – med tæt, vedholdende og opsøgende kontakt.

Kim Nalders oplyser, at der fra politisk side er luftet forslag om ambulant tvangsmulighed, og det skal understreges, at det kun er til særlig udvalgte patienter, hvor ALT andet er prøvet.

4. Næste mødeNæste møde aftales til:

Onsdag 26. august 2009 kl. 15.30-17.00,

og planlægges afholdt i DPC Lyongade 25, 3. sal, 2300 København S. Besked følger.

Tema: Patienter uden kontakter

5. Eventuelt​​LB udleverer referat fra møde i Dialogforum på ledelsesniveau mellem Fællesrådet og Regionh Hovedstadens Psykiatri – fra den 28. maj 2009 – til orientering.

Endvidere oplyses om udsendelse, der sendes på P1 i løbet af sommeren med interview af en patient med tilknytning til Psykiatrien på Amager. Udsendelsen er én i en række i en 24-timers stafet med interviews af patienter og behandlere i psykiatrien.

Redaktør