Referat 20.10.2009

​Den 22. oktober 2009.

​Emne:​Referat fra møde i det lokale Dialogforum
Tid:​10. oktober 2009
​Sted:​Distriktspsykiatrisk Center, Centerledelsen, Digevej 110, 2300 København S
Deltagere:​Tom Fastrup Steffens (TFS), LAP, Gustav H. Jensen (GHJ), Jytte Nielsen (JN), Kirsten Elise Hove (KEH) SIND, Lene Kristensen (LK), BEDRE PSYKIATRI, Lise Ladegaard Pedersen (LLP), DPC Lyongade, Afdelingssygeplejerske Elisabeth Svenningsen (ES), overlæge Kim Nalders (KN) OP-team Kirke og Centerchef Lone Borberg (LB)
Afbud:​Inger Bruun
​Referant:​Centerchefsekretær Janne Rasmussen

Konklusionsreferat:

​​Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra 26.08.2009​Ingen kommentarer til indholdet i referatet fra 26.08.2009.
2. Siden sidst/gensidig orienteringBordet rundt.

KEH fra SIND orienterede om 1. dialogmøde i Psykiatrien med spændende intiativer i form af Idebank med bruger og pårørendendeinddragelse samt Psyk-info Center, som desværre er udsat til 2011.

Herudover møde på Rigshospitalet med Psykiatrien + Fællesråd – vedrørende angst.

Det Sociale Netværk 3/10. med Poul Nyrup Rasmussen, som formand – og med 900 deltagere.

Det Sociale Netværk er udkommet med Hjemmesiden www.psykisksaarbar.dk og er aktive med andre arrangementer, bl.a. også i Diamanten – 12.11.09 – arrangør er Bedre Psykiatri.

SIND har modtaget kr. 263.000,- fra TRYG-fonden til arbejdet med at lave en udskrivningsguide.

LK fortæller om møde for pårørende i lokalforeningen på Amager – med relevant spørgelyst.

ES: På afsnit PA2 arbejder de på at udvikle behandlingstilbud i form af gruppebehandling med etablering af 6 grupper (Psykoedukation, Sociale færdiheder, Mad og Motion, tilvænningsgrupper) samt pårørendegrupper – i samarbejde med Helle Hjarup fra DPC Kirkegårdsvej. Det vil blive muligt at fortsætte og færdiggøre et gruppeforløb efter udskrivelse.

KN: OP-Teams på Kirkegårdsvej og i Lyongade arbejder også med etablering af grupper.

JN spørger til subspecialiseringen – og LB oplyser, at der er styr på ændringerne, og at det er mærkbart, at der er mere ro i afsnittene. De åbne afsnit er åbne, og de lukkede er lukkede/låste.

LB: Efter planen bliver der, pr. 01.01.10, etableret et rehabiliteringsafsnit med 14 senge i de tomme lokaliteter (tidligere PD2). Etableringen er en del at de oprindelige regionsplaner om at flytte rehabiliteringspladser geografisk tættere på kommunerne – for at opnå et mere sikkert udskrivelsesforløb for den enkelte.

Tilsvarende etableres et antal senge på PC-Ballerup.

LB: 08.12.09 - får PC-Amager besøg af Ombudsmanden og Ombudsmandsinstitutionen samt Torturkommissionen for Menneskerettigheder – som et led i en række besøg mhp., hvordan Regionhovedstadens Psykiatri sikrer, at vi overholder Psykiatrilovens bestemmelser.

3. TEMA: Patienter uden kontakterTemaet fortsætter fra forrige møde – ordet er frit.

Konklusioner og hovedpunkter fra diskussionen:

 • Det er et komplekst område med mange individuelle hensyn at tage – og respekt for den enkelte
 • Mange grunde til, at patienter ikke ønsker og har kontakt til familien
 • Vigtigt at inddrage pårørende tidligt i behandlingsforløbet
 • Patienter skal ikke presses til kontakt med pårørende
 • Tilbud og behov - Mulighed for etablering af forskellige typer netværk – f.eks. brugerforeninger og organisationer, sportsforeninger, værksteder etc.
 • Overvægt af tilbud til ældre patientgrupper – mangler tilbud til de yngre aldersgrupper
 • Vigtigt med gensidig kommunikation og respekt på tværs
 • Psedoedukation og brug for professionel hjælp – til både patient og pårørende
 • Beskæftigelse: Få tilbud om beskyttet beskæftigelse til mennesker med psykisk handicap i forhold til mennesker med et fysisk handicap. Mulighed for skånejob og flexjob. Efterlyser muligheder for beskyttede værksteder/tilbud
4. TEMA: Bruger- og pårørendepolitik​Bruger og pårørende politik på Regionsniveau er sendt ud med dagsordenen. Regionens institutioner arbejder efter denne.

Det aftales, at Dialogforum gennemgår politkkens 4 værdier én for én, for at belyse, hvordan værdierne opleves fra bruger/pårørende side, og om PC-Amager lever op til punkterne.

Politikken understreger den enkeltes rettigheder i forhold til systemet, og fungerer, som omdrejningspunkt for centrets arbejde.

Værdierne er:

 1. Vi tager hensyn til, hvem du er
 2. Vi træffer ingen beslutning om dig uden dig
 3. Vi spørger dig, fordi vi har brug for din viden
 4. Vi tager ansvar for sammenhæng i dit forløb

1.

De nedskrevne værdier – understreger vigtigheden i at give regionens borgere lige behandling, til trods for forskellige forhold rundt om i regionen – og at der samtidig bliver taget individuelle hensyn til den enkelte borger, så som hensynet til kulturelle og religiøse forskelle, som er en grundlovssikret rettighed.

Ved pseudoedukation kan det være et problem, at underviseren ikke selv ved, hvordan det er at være syg.

Dilemma – at kommunerne i regionen ikke fungerer ens – dvs. der ikke ydes lige behandling i alle kommuner

PC-Amager har et samarbejdsforum –Samordningsudvalg med de samarbejdende kommuner (København, Tårnby og Dragør), og mødes jævnligt for at drøfte samarbejdet.

Temaet fortsætter på næste møde i januar 2010.

5. Næste mødeNæste møde aftales til:

Tirsdag 12. januar 2010 kl. 15.30-17.00,

og planlægges afholdt i Centerledelsen - Digevej 110, 2300 Kbh.S

TemaBruger- og pårørende politik – fortsættes. Desuden evaluering af Dialogforum.

6. Eventuelt​​LB: Evaluering af Dialogforum:

Der er krav fra Regionen om, at dialogforum skal evalueres én gang årligt – nu i mellem 15.11.09 og 01.02.10. Det sættes derfor på til næste møde – 12. januar 2010.

Redaktør