Referat 26.08.2009

​Emne:​Referat fra møde i det lokale Dialogforum
​Tid:​26. august 2009
​Sted:​Distriktspsykiatrisk Center, Centerledelsen, Digevej 110, 2300 København S
​Deltagere:​Lene Kristensen (LK), BEDRE PSYKIATRI, Lise Ladegaard Pedersen (LLP), DPC Lyongade, Afdelingssygeplejerske Elisabeth Svenningsen (ES), overlæge Kim Nalders (KN) og Centerchef Lone Borberg (LB)
​Afbud:​Anne Kristensen, Jytte Nielsen, Anders Wildenschild og Inger Bruun
​Referant:​Centerchefsekretær Janne Rasmussen

Konklusionsreferat:

​​Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra 6. maj 2009​Ingen kommentarer.
2. Siden sidst/gensidig orienteringAfdelingssygeplejerske Anne Rosenquist er stoppet, og hun erstattes i udvalget af afdelingssygeplejerske Elisabeth Svenningsen. ES har været centersygeplejerske på DPC Kirkegårdsvej i 3 år, og pr. 1. september er ES afdelingssygeplejerske på afsnittet for patienter med skizofreni – PA2.

LB fortæller om den forestående subspecialisering, der træder i kraft på tirsdag den 1. september med, så centret i store træk kommer til at se således ud:

  • 3 helt åbne afsnit med hhv. specialisering i skizofreni, debuterende psykoser og depression
  • 2 lukkede afsnit med nu 28 senge – i stedet for 12 i dag
  • 1 akut modtageafsnit
  • 1 gerontoafsnit med dagafsnit og udefunktion
  • 1 specialiseret enhed
  • Distriktscentre og OP-teams i Lyongade og på Kirkegårdsvej

01.09.09 - opstart af Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse.

01.10.09 - Projekt - med retspsykiatrisk udgående team – for at give retspsykiatriske patienter en bedre behandling.

01.01.10 – overtagelse af rehabiliteringsafsnit fra Sct. hans.

3. TEMA: Patienter uden kontakterEnighed om, at det er et stort emne, hvorfor emnet sættes på dagsordenen til næste møde, også set i lyset af det forholdvis lille fremmøde ved dagens møde.

OP-teams (opsøgende psykiatriske teams) er etableret for at opsøge personer/patienter uden kontakt til psykiatrien – bl.a. efter henvisning fra kommunernes socialforvaltninger, men det er småt med henvendelserne fra socialforvaltningerne.

Mhp. at opnå hurtigere kontakt til patienterne – er der ansat én socialrådgiver fra socialforvaltningen i hvert OP-team.

Formålet med OP-teams er både etablering af kontakt, behandling og beskæftigelse – og det er ikke en forudsætning, at patienterne er i medicinsk behandling.

Eksempel med personer, der "ryger ud af systemet" pga. lang overlevering ved flytning mellem 2 kommuner.

PC-Amagers er mere og mere obs. på at have løbende kontakt til patienternes pårørende mhp. at fastholde patienterne personlige netværk, generelt gennem tilbud med pårørendearrangementer, og i den enkelte sag ved samtaler med patient og pårørende.

Reglerne omkring samtykke fra patienterne kan i enkelte tilfælde være med til at problematisere kontakten.

Set fra patientperspektiv – er det individuelt, hvordan man ser på involvering af de pårørende, idet man både ønsker at skåne de pårørende, men også har et stort behov for, at de pårørende står ved siden af og støtter under sygdomsforløb.

Det er godt for patienten at vide, at de pårørende "er der", men de pårørende har behov for at passe på sig selv og at trække sig tilbage og overlade behandlingen til professionelle behandlere.

Det er en lettelse for de pårørende, hvis der er "markerede" grænser for, hvor langt de skal gå – og hvor behandlerne tager over.

Psykisk sygdom er i mange familier et tabu – noget man ikke taler om.

4. Næste mødeNæste møde aftales til:

Tirsdag 20. oktober 2009 kl. 15.30-17.00,

og planlægges afholdt i OP-team Kirkegårdsvej 25, 2300 Kbh.S

TemaPatienter uden kontakter fortsætter og Bruger- og pårørende- politik.

5. Eventuelt​Ingen emner.

Redaktør