Psykiatrisk Center Amager har fået midler til Huset for Psykisk Sundhed Amager

Ansøgning til samarbejdsprojekter i 2023 med kommuner og civilsamfund på psykiatriområdet


Skema 1: Ansøgningsskema til projektstøtte

Samarbejdsprojekter med kommuner og civilsamfund på psykiatriområdet​​

1.​
Projektets titel:​
Forbedret patientoplevelse, sammenhæng og social inklusion — en styrkelse af de brobyggende aktiviteter i Huset for Psykisk Sundhed
2.

Ansøger:

Adresse:

CVR nummer:

Bankoplysninger:

Navn på projektleder:

Tlf. nr.: E-mail:

Navn på projektets juridisk ansvarlige person:

Tlf.nr..

E-mail:

Psykiatrisk Center Amager

Digevej 110, 2300 København S

29190626

Reg.nr.: 3100 Kontonr.: 3100164825

Laura Rømer Weirsøe

+45 29 40 20 43 / Laura.roemer.weirsoee@regionh.dk

Morten Koch

+45 21 14 17 67

Morten.koch@regionh.dk

Ansøgers personlige underskrift:

Sted: Psykiatrisk Center Amager

Underskrift: 

Dato: 20/9 - 2022

​3.

​Oversigt over samarbejdspartnere

Oversigt over bilag med tilsagn om deltagelse i projektet.​


​Flg. aktører har på nuværende tidspunkt tilkendegivet enighed i behovet for styrket koordination og samarbejde og interesse i deltagelse i projektet:
 • Foreningen Ombold
 • Center for Kunst og Mental Sundhed
 • Læseforeningen
 • Skolen for Recovery
 • Maskine Maskine Amager
 • Københavns Kommunes Jobcenter Lærkevej
 • Københavns Kommunes Socialforvaltning, Borgercenter Voksne
 • Tårnby Kommunes Jobcenter

Tilsagn er vedhæftet ansøgningen separat.​

​4.

​Der ansøges om i alt:

​650.000 kr. (jævnfør budgetskema)

​5.

​Projektets varighed:

​Projektet forventes igangsat 1/1-2023 og afsluttet 31/12 2023
​6. 

​Er der ansøgt eller bevilget økonomisk støtte fra anden side:

​Ja__    Nej _x_
Der ansøgt om økonomisk støtte hos:
1.
2.
3.

Der er bevilget økonomisk støtte fra
1.
2.
3.

​7. 

​Indgår der egenfinansiering i projektet, evt. i form af timer:

​Psykiatrisk Center Amager egenfinansierer dele af projektet på følgende vis:

Finansiering af mobil café (kaffevogn), der skal bemandes af frivillige og agere knudepunkt for Husets brugere - kr. 150.000

5 timer ugentligt ved tværsektoriel konsulent, der bidrager ind i projektet med viden om de store linjer på det tværsektorielle samarbejdsområde og er ansvarlig for koordination og sammenhæng til øvrige kommunale og regionale aktører, der kan komme i spil i Huset — kr. 8.614/md

2 timer ugentligt ved recovery-koordinator, der bidrager med støtte til opbygning af stærkere recovery-miljø og inddragelse af de lokale recovery-mentorer — kr. 1.959/md

2 timer ugentligt ved pårørendementor, der bidrager med støtte til opbygning af et mere pårørendevenligt miljø, udvikling af konkrete arrangementer for pårørende mm. — kr. 1.865/md

1 time om ugen til administrativ understøttelse, økonomiopfølgning, HR mv. — kr. 1.100/md.

Lokaler på Hans Bogbinders Allé, samt en PC til projektleder, stilles ligeledes til rådighed af PCA

​8.

​Hvis svaret er ja til spørgsmål 7, hvad er da projektets samlede budget:

​Ansøgt beløb: 650.000 kr.
Egenfinansiering: 272.496 kr.
Samlet budget: 922.496 kr.Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Samarbejdsprojekter med kommuner og civilsamfund på psykiatriområdet​

​​1.
​Projektets titel:
​Forbedret patientoplevelse og sammenhæng — en styrkelse af de brobyggende aktiviteter ml. region, civilsamfund og kommune.
​2.
​Projektbeskrivelse
(max 2.400 tegn)

​Med ansøgningen anmodes om finansiering af løn til projektledelse, så udviklingen af Huset for Psykisk Sundhed på Psykiatrisk Center Amager, kan tages til det næste ambitiøse niveau.

Huset for Psykisk Sundhed er et initiativ der har til formål at samle flere forskellige psykiatriske behandlingsindsatser, kommunale tilbud og civilsamfundsinitiativer til borgere med psykiatriske vanskeligheder under ét tag. Huset for Psykisk Sundhed har været under udvikling siden 2021 og er placeret på Psykiatrisk Center Amagers ambulatorie på Hans Bogbinders Allé på Amager.

I løbet af de seneste 2 år er det lykkedes at få samlet en række kommunale, regionale og civilsamfundsaktører i Huset (se liste nedenfor), men det er forsat ikke lykkedes at få etableret den synergi mellem indsatserne, som vi havde håbet på ville opstå når aktørerne samledes under ét tag. Aktørerne bruger stadig ikke hinanden i den daglige sparring, og vi ser endnu ikke et naturligt flow af patienter, der går på tværs af indsatserne. Det betyder at en række patienter, som ville kunne have gavn af deltagelse i et af civilsamfundsaktørernes tilbud, selv ville kunne bidrage som frivillig i en indsats eller har brug for særlig beskæftigelsesrettet eller socialfaglig støtte, ikke naturligt sendes til "nabotilbuddet" i Huset. Aktørerne arbejder således forsat relativt siloopdelt - og det er ikke lykkedes at få skabt et naturligt samlingspunkt i Huset, hvor de kan mødes til uformel sparring og samvær.

Ved at opbygge et styrket fællesskab på tværs af Huset er muligheden for at tilbyde en helhedsorienteret og sammenhængende indsats, der støtter op om den enkelte patients egne håb, drømme og recovery, langt større.

Med afsæt i RHP's treårsplan vil vi med projektet dels styrke PCA's recoveryorientering i både behandling, pleje og rehabilitering, og vi vil styrke det tværsektorielle samarbejde, så patienter og pårørende oplever et velkoordineret forløb. Vi tror på, at et første skridt henimod mere sammenhæng er, at aktørerne på medarbejderniveau kender hinandens tilbud, og at den professionelle behandling let kan kobles sammen med meningsfulde hverdagslivsaktiviteter i regi af forskellige civilsamfundsindsatser.

Forudsætningerne for at skabe de koblinger er fuldt til stede i Huset for Psykisk Sundhed på Amager, men erfaringen viser, at den sammenhængende indsats ikke opstår af sig selv. På trods af gode intentioner lykkes de lokale ledere og medarbejdere i en travl og presset drift ikke i tilstrækkelig grad med at bygge broen.

​3.
​Baggrund, forudsætning og motivation for projektet:

Baggrund og forudsætning:
Gennem det seneste år er det lykkedes at få samlet en række relevante aktører i Huset for Psykisk Sundhed på Hans Bogbinders Allé. Aktører der hver især tilbyder behandling, støtte, rådgivning, aktiviteter og inspiration til de borgere med psykiatriske vanskeligheder, der kommer i huset. Således rummer huset i dag bl.a. de ambulante behandlingstilbud OPUS og F-ACT fra Psykiatrisk Center Amager, en del af Københavns Kommunes Socialforvaltnings Støtte- Kontaktpersonsordning og fremskudt sagsbehandling på botilbud, Københavns Kommunes
Beskæftigelsesforvaltnings IPS-indsats, Psykiatrisk Center Amagers udviklingsog forskningsenhed for projektet SPOR (udvikling af sammenhængende og integreret behandling patienter med dobbeltdiagnose), og det satspuljefinansierede civilsamfundsinitiativ Maskine Maskine Amager (MMA), det nationale Center for Kunst og Mental Sundhed (CKMS) og foreningen Ombold.

I forbindelse med 'samlokaliseringen' af ovenstående aktører og indsatser, har Psykiatrisk Center Amager det seneste år bl.a. investeret i etablering af nye fælleslokaler, kontor- og aktivitetslokaler til MMA og CKMS og de fysiske rammer i huset generelt. Derudover er der organiseret et samarbejdsforum for ovennævnte aktører i huset, der sikrer at aktørerne mødes i fællesskab hver tredje måned og drøfter aktuelle samarbejdsbehov- og muligheder, samt koordinerer indsatser og aktiviteter i huset. Alle forudsætninger for et stærkt tværsektorielt samarbejde til gavn for patienterne er således til stede.

Alligevel er der noget i Huset, der forsat ikke helt fungerer: Aktørerne har svært ved at få brobygget mellem aktiviteter og indsatser i det daglige, videndelingen på tværs er begrænset og huset emmer ikke af energi og fællesskabsfølelse, som det var tiltænkt. Den tværsektorielle synergi der skulle skabes ved at samle aktørerne under ét, lader således stadig vente på sig.

Motivation for projektet:
Psykiatrisk Center Amager behandler i omegnen af 4500 ambulante patienter årligt. Heraf er omtrent 1000 patienter tilknyttet ambulatoriet på Hans Bogbinders Allé, fordelt på fire F-ACT teams og to OPUS teams.

Patientgruppen er meget forskelligartet, også hvad angår behov og ønsker for egen behandling og recovery. Men fælles for dem alle synes at være et behov for støtte til at skabe et hverdagsliv, som er meningsfuldt for den enkelte. PCAs primære opgave er at yde psykiatrisk behandling med alt hvad dette indebærer, men der er et spirende ønske på hele PCA om at vi bliver dygtigere til at knytte regional behandling, kommunal støtte og civilsamfundsindsatser tættere sammen. Vi tror på, at det at støtte patienterne ind i meningsfulde fællesskaber, baseret på et fælles tredje, kan styrke patientens personlige recovery samt varighed og effekt af den kliniske behandlingsindsats.

Det er desværre erfaringen, at nogle patienterne oplever tilbagegang i sygdomsbillede, når de udskrives fra sengepsykiatrien. Det kan bl.a. skyldes at koordinationen ml. sengepsykiatri, ambulatorie, kommune og hverdagsaktiviteter ikke er tilstrækkeligt. Hvis patienterne ikke gribes af et netværk når de udskrives, er de i risiko for at opleve øget angst og ensomhed. Vi tror på, at meningsfulde aktiviteter i hverdagen — og det at være en del af et fællesskab og netværk - kan forebygge denne recidiveffekt, og derved styrke patienternes mulighed for en vellykket recovery.


​4.
​Beskrivelse af projektets målsætning:
Delmål:

​Projektet har flg. overordnede målsætninger:
 1. At skabe et sammenhængende og samarbejdende miljø i Huset for Psykisk Sundhed
 2. At opbygge stærke civilsamfundssamarbejder i Huset
At øge patientinvolveringen i udviklingen af tiltag og derved øge den enkeltes oplevelse af empowerment og recoveryFor at skabe et mere sammenhængende og samarbejdende miljø vil vi:
Etablere og drifte en mobil café (kaffevogn) fx i Husets foyer, som kan fungere som samlingspunkt for samtale, idéudveksling, samarbejde og kendskab. Psykiatrisk Center Amager finansierer indkøb af kaffevogn, mens cafeen skal bemandes af frivillige aktører fra fx Center for Kunst og Mental Sundhed. På sigt skal cafeen kunne modtage patienter i jobprøvning fra Københavns Kommunes og Tårnbys beskæftigelsesindsats som allerede findes i Huset.
Styrke den interne kommunikation om muligheder for bredere brug af Husets fællesarealer og tilbud, så konferencer, undervisning, frivilligtilbud mm. kommer flere aktører og en bredere målgruppe til gode.
Opbygge en bæredygtig organisering for videndeling og samarbejde på tværs af aktører — fx i form af udvidelse af eksisterende samarbejdsforum
Etablere en koordinator-funktion i Huset (projektleder), som er ansvarlig for de tværgående initiativer, og kan rådgive, vejlede og koordinere samarbejdet i det daglige, være bindeled til civilsamfundsindsatser, indsatser i sengepsykiatrien og styrke kommunikationen i og ud af Huset (se nedenfor)
For at opbygge stærke civilsamfundssamarbejder, social inklusion og patientdeltagelse i Huset vil vi:
Udvikle den eksterne kommunikation om Huset og dets muligheder, så fællesarealer efter aftale kan benyttes af eksterne aktører, der kan bidrage med aktiviteter (fx teater, undervisning, kurser, koncerter, udstillinger) med relevans for målgruppen.
Arbejde målrettet på at eksisterende fællesinitiativer i Huset følges til dørs ved at sikre et vedvarende fokus på formidling og dialog om initiativet til Husets aktører, understøtte at fysiske forhold muliggør initiativerne mm.
Aktivt understøtte patientdeltagelse i Ombolds aktiviteter i Huset via formidling og løbende dialog med ledere og medarbejdere i F-ACT og Opus-ambulatorierne.
Iværksætte samarbejde med Læseforeningen — herunder undersøge mulighederne for at udvikle et setup hvor patienter i ambulatorier uddannes som frivillige læseguider og kan varetage læseklubber på Psykiatrisk Center Amagers sengeafsnit på Digevej
For at øge patientinvolveringen i udviklingen af tiltag og derved øge den enkeltes oplevelse af empowerment og recovery, vil vi (udover det ovenstående):
Styrke sammenhængen ml. sengeafsnit og ambulatoriebehandling ved på sigt at opbygge et frivilligt korps af patienter i det ambulante, der understøtter indlagte patienter i overgangen fra udskrivelse til ambulant behandling
I samarbejde med Center for Kunst og Mental Sundhed understøtte videreudvikling og koordination af nyopstartet recovery-projekt med Statens Museum for Kunst (SMK) om at uddanne patienter til at kunne varetage rundvisninger på SMK for både patienter i psykiatrien og civilbefolkningen.

Invitere til min. 2 årlige workshops, hvor patienter og brugere i Huset får mulighed for at komme til orde ift. ønsker til eksisterende og kommende tilbud i Huset.

Skabe et hus fuld af meningsfulde tilbud og aktiviteter, der kan understøtte meningsfuldhed og reducere ensomhedsfølelsen for den enkelte, samt bidrage til at de professionelle behandlingsindsatser følges stabilt.

​5.

​Hvordan lever projektet op til social- og psykiatriudvalgets puljekriterier?
​Projektet opfylder flg. af Social- og Psykiatriudvalgets puljekriterier:
 • At fremme det tværsektorielle samarbejde
 • At understøtte og fremme patienternes personlige recovery
 • At bidrage til øget social inklusion for patientgruppen
 • At understøtte bedre overgange og mere sammenhængende forløb på tværs af sektorer

6.​
Målgruppe(r):

Projektets primære målgruppe er patienter i ambulant behandling i Psykiatrisk Center Amagers ambulatorier OPUS og F-ACT.

Projektets sekundære målgruppe er de aktører fra civilsamfund, region og kommune, der på sigt skal samarbejde endnu bedre.
​​
​7.

​Metoder, der skal udvikles:
Aktiviteter, der skal gennemføres:Hvem skal bidrage eller udføre hvad:

​Metodeudvikling:
Som nævnt ovenfor huser og samarbejder PCA på nuværende tidspunkt medcivilsamfunds-organisationerne Maskine Maskine Amager og Foreningen Kunst og Mental Sundhed. Erfaringerne fra disse civilsamfundsorganisationer peger i retning af, at patienterne har gavn af både at deltage i og selv bidrage til at drive aktiviteter i hverdagen. Det er oplevelsen, at flere patienter som følge af deltagelse i aktiviteterne har haft lange indlæggelsesfri perioder eller helt har undgået indlæggelse, men der findes endnu ingen indsamlet systematisk viden om det.

Vi ønsker med dette projekt at booste patientdeltagelsen i disse og lignende civilsamfundsinitiativer i Huset, for i en eksplorativ tilgang at afdække dels:
 • Hvordan styrket koordination af aktiviteter og indsatser kan bidrage til øget patientdeltagelse
 • Hvordan tættere koordination af regionale og kommunale tilbud bedst kan etableres
 • Hvilken effekt det har på patientniveau at kendskab og koordination på tværs af både region, kommune og civilsamfund er styrket
Overordnet set afprøves og undersøges i projektet, om og hvordan et målrettet fokus på at støtte patienterne ind i meningsfulde fællesskaber, både under og efter udskrivelse, kan bidrage positivt til den enkeltes recovery, tilfredshed og oplevelse af social inklusion.

For at metodeudvikle yderligere og blive klogere på hvilken effekt de forskellige tiltag har/ikke har, udføres både i opstart og afslutning af projektperioden fokusgruppeinterviews med dels professionelle og patientdeltagere. Derudover vil der løbende blive gennemført korte og lettilgængelige kvantitative analyser af patienttilfredsheden i de enkelte civilsamfundstilbud og oplevelsen af sammenhæng i den professionelle behandling.

Erfaringerne skal afslutningsvis munde ud i en strategi for styrket civilsamfunds- og tværsektorielt samarbejde på Psykiatrisk Center Amager, herunder plan for udbredelse til ambulatoriet på Gammel Kongevej.


Aktiviteter der skal gennemføres:
 • Etablering af mobil café, der kan være det mødested, hvor der bygges uformelle broer, skabes fællesskab og giver følelse af 'hjemlighed' i Huset
 • Videreudvikling og driftsunderstøttelse af civilsamfundstilbud, fx kvindefodbold i regi af foreningen Ombold og Læseklubber i samarbejde med Læseforeningen
 • Styrke samarbejde og dialog med Københavns Kommunes og Tårnby Kommunes IPS-konsulenter, så flere patienter tilbydes relevant beskæftigelsesstøtte, der tager højde for de individuelle behov og begrænsninger
 • Videreudvikling af fremskudt jobcenter-indsatser fra Københavns
 • Kommune
 • Udvikling af en frivilliggruppe af peer fra den ambulante behandlingsregi, der på sigt kan tilbyde besøg og mentorfunktion for patienter i sengeregi og derved bygge broen fra indlæggelse til ambulant behandling og styrket selvstændigt hverdagsliv
 • Koordination og videreudvikling af frivilligdrevet recoveryprojekt i samarbejde mellem Center for Kunst og Mental Sundhed og Statens Museum for Kunst
 • Skabe synlighed i Huset over hvad, der foregår hvor og hvornår — herunder oprettelse af Intrasite for Huset brugere med nyheder, videndeling mm.​

Hvem skal bidrage eller udføre hvad:
Der ansættes en projektleder på fuldtid, der får ansvar for at udvikle, samle, koordinere og understøtte de fællesskabende indsatser i huset, herunder:
 • Skabe opmærksomhed og kommunikation på tværs i Huset om de forskellige aktiviteter
 • Understøtte øget patientdeltagelse i de forskellige tilbud og aktiviteter — herunder arbejde målrettet på at øge patientdeltagelsen i civilsamfundstilbuddene fra Ombold og Læseforeningen Facilitere processer, hvor Husets brugergruppe
 • (patienter/borgere/pårørende) involveres i udviklingen af Huset og får mulighed for at komme til orde ift. behov og ønsker
 • I samarbejde med Husets aktører, centerledelsen på PCA og øvrige interessenter idéudvikle og implementere nye tiltag, der kan styrke fællesskabet i Huset og skabe et miljø, hvor patienter er mere involveret i aktiviteter i Huset
 • Facilitere at de forskellige aktører og indsatser i Huset lærer hinanden at kende — og bruger hinandens tilbud aktivt, når der planlægges forløb for patienter/borgere
 • Sikre at der tages hånd om vedligehold og forbedringer af det fysiske miljø i Husets fællesområder
 • Understøtte at Huset fælles konferencelokale benyttes til meningsfulde aktiviteter; herunder også faglige oplæg for personale i Huset, eksterne oplæg fx fra Skolen for Recovery, pårørendeundervisning og afholdelse af børnegrupper for børn af forældre med psykisk sygdom

Projektlederen får desuden ansvar for både den interne og eksterne kommunikation ifm. det samlede Hus' aktiviteter og indsatser, og for at initiere dialog og samarbejder med øvrige relevante eksterne aktører.

Projektlederen får det samlede ansvar for gennemførelse af evaluering af indsatsen.

Projektlederen er sammen med den tværsektorielle konsulent bindeled til centerledelsen på PCA og sikrer løbende inddragelse af centerledelsen i udviklingen af Husets aktiviteter og tiltag.

De øvrige aktører i Huset skal udføre egne selvstændige aktiviteter, men gerne inddrage og involvere projektlederen, når/hvis der er perspektiver der skal udbredes til resten af Huset eller forhold der vedrører det samlede Hus.

​8.

​Indpasning af indsatser i eksisterende behandlingstilbud:

​Projektet passer ind i de allerede etablerede kommunale, regionale og civile indsatser i Huset. Projektets primære formål er at sikre koordination og samarbejde mellem disse indsatser og videreudvikle nye modeller for samarbejde.

​9.

​Plan for kommunikation/formidling til professionelle i projektet:

​Formidlingen til projektets involverede aktører, medarbejdere, ledere og frivillige, vil foregå via:
 • Styregruppemøder og samarbejdsforum, jf. nedenfor
 • Personalemøder
 • Dialogforum
 • Forbedringsmøder
 • Temadage
 • Oplæg til patienter og pårørende
 • Nyhedsbrev
 • Flyers og lignende informationsmateriale
 • Katalog over aktivitetstilbud med citater og interviews med patienter, pårørende og frivillige

​10.

​Organisering af projektet:

Projektleder ansættes som konsulent i Administrationen på Psykiatrisk Center Amager. Projektleder får kontor og daglig gang i Huset for Psykisk Sundhed.

Der etableres en styregruppe bestående af:
 • Projektleder, PC Amager
 • Centerchef. PC Amager
 • Udviklingschef for det ambulante område, PC Amager
 • Ledelsesrepræsentant for Københavns Kommunes Socialforvaltning
 • Ledelsesrepræsentanter for Københavns Kommunes Jobcenter Lærkevej
 • Ledelsesrepræsentant for Tårnbys beskæftigelsesrettede indsats for borgere med psykiatriske vanskeligheder (IPS-indsatsen) Brugerrepræsentant(er)

Styregruppen mødes kvartalsvist, og har ansvar for at sætte retning og prioritere i de mange indsatser, der kan igangsættes i Huset.

Derudover udvides det eksisterende samarbejdsforum til at indbefatte flg. aktører:
 • Projektleder, PC Amager
 • Leder af F-ACT ambulatoriet, PC Amager
 • Leder af OPUS, PC Amager
 • Tværsektoriel Konsulent, PC Amager
 • Afdelingsleder for hjemmevejledere og støtte-kontaktpersonsindsats, Københavns Kommune
 • Medarbejderrepræsentanter for den fremskudte IPS-indsatsen,
 • Københavns Kommune og Tårnby Kommune
 • Medarbejderrepræsentant for fremskudt beskæftigelsesindsats,
 • Københavns Kommune og Tårnby Kommune
 • Repræsentant fra Ombold
 • Repræsentant fra Læseforeningen
 • Repræsentant fra MMA
 • Repræsentant fra CKMS

Samarbejdsforum mødes forsat hver 3. måned i 2 timer, hvor indsatser, behov og muligheder koordineres. Samtidig aftales på møderne, hvordan forskellige indsatser og samarbejdsprojektet kan koordineres og videreudvikles i mindre fora.

Projektleder er ansvarlig for forberedelse og afholdelse af møder i begge fora.

Projektleder afrapporterer på månedligt basis om fremdrift, justeringer og udforinger til PC A's samlede centerledelse ifm. centerledelsens forbedringsmøde.
​11.

​Projektets tidsplan — gerne vedhæftet som bilag:

Januar - Marts 2022:
 • Indkøb af kaffevogn og konceptualisering af 'den mobile café' herunder planlægning af driftsforhold mm.
 • Workshop med aktuelle professionelle aktører for at afdække behov og muligheder i samarbejdet
 • Workshop med patienter/borgere i Huset om behov og ønsker til eksisterende og fremtidige indsatser
 • Baseline data opsamles: patient- og pårørendetilfredshed, egen spørgeguide om patienters blik på deltagelsesmuligheder og fællesskaber i Huset
 • Idéudvikling og konceptualisering af samarbejdsprojekt med Læseforeningen om peer-frivillighed
 • Etablering af fælles kommunikationsplatform for Huset Afholdelse af 1. styregruppemøde og møde i tværsektorielt samarbejdsforum

April - Oktober 2022:
 • Idriftsættelse af 'den mobile café'
 • Idriftsættelse af samarbejdsprojekt med Statens Museum for Kunst og Center for Kunst og Mental Sundhed
 • Idriftsættelse af samarbejdsprojekt med Læseforeningen om peerfrivillighed
 • Løbende understøttelse og koordination af øvrige indsatser i Huset Løbende kommunikation til professionelle og udvikling af øvrigt kommunikationsmateriale
 • Løbende dialog med mulige fremtidige eksterne samarbejdspartnere Løbende koordination af indsatser
 • Afholdelse af 2. og 3. styregruppemøde og møde i tværsektorielt samarbejdsforum

November - December 2022:
 • Løbende understøttelse af igangværende aktiviteter i Huset Udarbejde evaluering: Indsamle og analysere data, fra egen spørgeskemaundersøgelse
 • Udarbejde evalueringsrapport med formidling af indsigterne fra projektet, herunder:
  • ​viden om hvordan der potentielt kan etableres og fastholdes et godt samarbejde mellem aktører fra region og civilsamfund o forslag til hvordan patienter motiveres og fastholdes i fællesskabende aktiviteter, der ligger i direkte forlængelse af behandlingsindsats forslag til hvordan der skabes en kultur i behandlingspsykiatrien, hvor patientens personlige recovery og ønsker til en meningsfuld hverdag støttes aktivt og synbart forslag til forankring og udbredelse
 • Planlægge proces for forankring i drift på HBA
 • Planlægge proces for udbredelse til eksempelvis ambulatoriet på Gl.
 • Kongevej.
 • Afholdelse af 4. styregruppemøde og møde i tværsektorielt samarbejdsforum

​​
Redaktør