To medarbejdere i samtale

​​​​​​

Vil du have et spændende job i psykiatrien?

På Psykiatrisk Center Ballerup søger vi nye kolleger. Som medarbejder hos os bliver du en del af en spændende og dynamisk arbejdsplads, som er i konstant udvikling.​​

Psykiatrisk Center Ballerup – gearet til fremtiden
Psykiatrisk Center Ballerup er et psykiatrisk akuthospital for 350.000 borgere i 7 kommuner med en lang række ambulante tilbud, en døgnåben Akutmodtagelse og 157 sengepladser fordelt på 10 sengeafsnit. Årligt har vi 2800 indlæggelser, fordelt på 1400 CPR-numre, og derudover har vi 90.000 samtaler fordelt på 5000 patienter i ambulante forløb. Vi er en del af Region Hovedstadens Psykiatri 

Vi har som det eneste center i Region Hovedstaden specialfunktioner inden for spiseforstyrrelsesbehandling af voksne, døvepsykiatri (landsfunktion) samt  transkulturel psykiatri (herunder PTSD & traumatiserede flygtninge) 

Siden 2017 har Psykiatrisk Center Ballerup varetaget behandlingen af voksne patienter med spiseforstyrrelser for hele regionen, både via indlæggelser på to specialiserede afsnit samt en omfattende ambulant aktivitet. 

De regionale og landsdækkende (døvepsykiatri) specialfunktioner betyder, at vi især på disse områder har en helt særlig viden og erfaring, som er drevet af meget kompetente og erfarne klinikere. Vi er eksperter inden for det specialiserede område, og har fokus på at omsætte psykiatrisk forskning til kliniske kompetencer til gavn for den enkelte patient. 

Psykiatrien som arbejdsplads
Det psykiatriske speciale er karakteriseret ved arbejdet med det hele menneske i en livskontekst, hvor nuancerede løsninger frembringes i samarbejde med patienten. Vi har hovedfokus på dialog, samtaleteknikker, psykopatologi, psykoterapi, miljøterapi og farmakologi, men specialet rummer hele pakken. Her har biokemi, somatiske lidelser, sundhedsfremme og neurologi også en plads i hverdagen. Vi er sammen om at give patienten det bedste forløb, hvor tværfaglig sparring er helt centralt. Det tætte samarbejde gør, at vi kender hinanden rigtig godt. Vi har fokus på sammen at blive gode til at se helheden og se hvordan vi påvirker hinanden i et komplekst samspil. Det er vigtigt for os, at det kollegiale samarbejde fungerer godt som et afsæt til, at patienten kan trives og opleve bedring. I psykiatrien er medarbejdernes sikkerhed altafgørende og alle medarbejdere bliver trænet i konflikthåndtering.

Patienterne og behandlingen
Den store spændvidde i specialfunktionerne på centret skaber mulighed for en stor mangfoldighed blandt såvel patienter som personale. Patienternes problematikker spænder over en meget stor bredde i diagnoser og ressourcer, og der er både de helt akutte indlæggelser samt langvarige behandlingsforløb i ambulant regi. Dette giver vores dygtige og højt specialiserede medarbejdere mulighed for stor variation og spændende udfordringer i det daglige arbejde. Dette plejefagligt såvel som lægefagligt. 

Vi er drevet af at sikre den bedst mulige behandling for den enkelte patient, og vi gør hvad vi kan for at behandle patienterne effektivt samtidig med, at vi har fokus på patientsikkerhed. En del af dette arbejde er et løbende fokus på at sikre en god medicinsk behandling, godt støttet af farmaceuter og farmakonomer. 

Vi arbejder målrettet på at nedbringe brugen af tvang, og har samtidig fokus på sikkerhed og et godt arbejdsmiljø. For eksempel har vi en ordning med forebyggelsesinstruktører, som er en ekstra ressource. Forebyggelsesinstruktørerne er dedikerede til at støtte personalet ude i det enkelte afsnit med faglig sparring, deeskalering og ekstra støtte i konkrete alarmsituationer. Arbejdet med at nedbringe brugen af tvang er en stor og kompleks opgave, og vi gør meget ud af at klæde såvel ledelse som medarbejdere på til opgaven.

Et af de helt centrale fokusområder for Psykiatrisk Center Ballerup er at skabe forudsætningerne for sammenhængende patientforløb, og det er en indsats, som gennemsyrer den daglige organisering. Vi har fokus på netværksmøder og samarbejde om og med den enkelte patient mellem de forskellige afsnit og enheder på centret. Derudover samarbejder vi løbende med kommuner, praktiserende læger og øvrige myndigheder. Vi arbejder på, at vores patienter oplever høj kvalitet, såvel i forhold til indlæggelser som i ambulant behandling, og på at der er et godt samarbejde på tværs for at sikre gode overgange for patienter. 

Med afsæt i behandlingsfilosofien i Region Hovedstadens Psykiatri, har vi et skarpt fokus på forbedringsarbejdet for at understøtte gode og velfungerende processer, så vi kan behandle flere patienter – og bedre. På Psykiatrisk Center Ballerup er vi meget optaget af at sikre en forbedringskultur. Vi anvender LEAN-værktøjer som en del af hverdagen, og arbejder hele tiden med at udvikle og tilpasse strukturer og processer for at understøtte en kultur, hvor alle medarbejdere bidrager til løsninger på fælles problemer og udfordringer. 

Medarbejderne
Vi lægger vægt på, at vi er et fællesskab hvor vi kender og hilser på hinanden, samtidig med at vi er en stor arbejdsplads med over 700 ansatte. Det er vigtigt for os, at vi har en tryg arbejdsplads, hvor der er rart at være for både patienter og medarbejdere. Der er en mangeårig tradition i at hjælpe hinanden på tværs af faggrupper, funktioner og enheder. Vi bestræber os på at understøtte et miljø, hvor vi er gode kolleger for hinanden. 

Vi er optaget af at understøtte et godt arbejdsmiljø for alle personalegrupper. Det inkluderer blandt andet fokus på individuelle udviklingsmuligheder, faglig supervision, medarbejderinvolvering samt sociale aktiviteter. Centrets specialfunktioner giver mulighed for en højt specialiseret sparring inden for flere fagområder. 

En stor del af medarbejderne har været på centret i mange år, og der er flere medarbejdere, som vender tilbage til Psykiatrisk Center Ballerup efter at have prøvet kræfter med ansættelser andre steder. 

Kendetegnende for samarbejdsformen på centret tilstræber en jordnær og imødekommende stemning i en god tone. Vi tænker i udgangspunktet i muligheder fremfor i begrænsninger, og vi lægger vægt på at give plads til at tænke "ud af boksen". Som medarbejder er der mulighed for at sætte sit præg på hverdagen, også gennem deltagelse i udviklingsarbejdet, og ved at melde ind med forbedringstiltag og idéer. 

Ledelsen
På PC Ballerup er vi optaget af, at medarbejderne oplever god ledelse. Involvering og ordentlighed er vigtigt for os, og vi arbejder på, at medarbejderne skal opleve, at vi handler på en måde, der skaber trygge rammer for lydhørhed og konstruktiv feedback. Vi arbejder aktivt med de 9 lederhandlinger, som blandt andet handler om at gå Gemba, at have fokus på at tilvejebringe træning, vejledning og videreuddannelse for medarbejdere samt skabe muligheden for at medarbejdere inddrages i et meningsfuldt og værdiskabende forbedringsarbejde. 

Forskning
Psykiatrisk Center Ballerup er et forskningsaktivt center med forskning inden for tre specialiserede områder.

Det er vores ambition at bedrive forskning på et højt internationalt niveau og samtidig have en tæt kobling mellem forskning og patientbehandling. Formålet er at skabe forskningsresultater, der kommer patienterne til gode i form af bedre udredning, pleje, behandling og forebyggelse. Vores forskningsmiljøer samarbejder med en række forskere i ind- og udland.

​Uddannelsesmulighederne
Det er vigtigt for os på Psykiatrisk Center Ballerup, at vi tilbyder den bedst mulige uddannelse til vores medarbejdere. Vi er et universitetshospital og lægger stor vægt på udviklende og inspirerende læringsmiljøer. Det er vigtigt for os, at vores studerende og elever bliver taget godt imod, og oplever sig som en del af den øvrige medarbejdergruppe, og samtidig får en god faglig læring, understøttet af vores engagerede medarbejdere. 

Vi fokuserer på en tæt kobling mellem klinik og forskning, hvor viden omsættes til evidensbaserede arbejdsgange, der understøtter vores behandling. 

Der er to kompetencecentre på Psykiatrisk Center Ballerup, som hver især bidrager til at styrke de kliniske kompetencer hos vores medarbejdere gennem fora, undervisning og anden videndeling i det daglige. 

Med afsæt i centrets specialfunktioner tilbyder vi kurser til centerets klinikere samt for klinikere fra Region Hovedstadens Psykiatri og resten af landet. Vi arbejder på at styrke psykoterapeutisk uddannelse af vores medarbejdere i et samlet fagligt miljø for psykoterapi. Vi tilbyder en specialuddannelse i spiseforstyrrelser og en specialuddannelse i PTSD. Uddannelserne udbydes på baggrund af de særlige kompetencer, der er på PC Ballerup, 

Det terapeutiske arbejde vægter tungt i hverdagen, hvor vi tager afsæt i terapeutiske behandlingsmetoder som DAT, samtalemetoder, som har et bredt anvendelsesfelt – også privat. Uddannelsen i DAT for medarbejdere fra hele RHP, finder sted på Psykiatrisk Center Ballerup. ​

Vi har fokus på at uddanne dygtige klinikere, og på at anvende de nyeste læringsmetoder, herunder psykiatrisk simulation. Dette i samarbejde med CAPS, Campus for Psykiatrisk Simulation.

CAPS har til huse på Psykiatrisk Center Ballerup og udbyder kurser, som anvender psykiatrisk simulationstræning. CAPS er til for alle medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri. Formålet med CAPS er at give medarbejdere mulighed for at træne kliniske færdigheder i virkelighedstro rammer, og øge oplevelsen af faglig kompetence i hverdagen med patienter og kolleger. 

Vi har faglige fora, hvor medarbejdere kan være med til at undervise på og udvikle såvel tværfaglige som specialiserede kursusforløb. 

Vi har introforløb til sygeplejersker, fordi vi tror på, at medarbejderne vokser ved at kende til vores afsnit på tværs af centret, samtidig med, at vi holder medarbejderen i hånden.

Medarbejdertilbud
Som medarbejder i Region Hovedstadens Psykiatri har du en række medarbejdertilbud, og derudover har PC Ballerup nogle specifikke tilbud til dig som medarbejder​.

Medarbejderfest
Hvert år fester hele centret på tværs af faggrupper og afsnit ved den årlige medarbejderfest. Vi fester med middag, live-band og DJ, og er årets sociale højdepunkt for mange ansatte på Psykiatrisk Center Ballerup.​

Massage
Som medarbejder på Psykiatrisk Center Ballerup kan man benytte sig af vores massageordning til fordelagtige priser.
 

 


Redaktør