​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Psykoterapeutisk Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Om afsnittet
Psykoterapeutisk Ambulatorium for Spiseforstyrrelser behandler personer over 18 år med spiseforstyrrelser af moderat til svær grad jvf. Sundhedsstyrelsens anbefaling.

Ambulatoriet er en del af det samlede Spiseforstyrrelsesområde på Psykiatrisk Center Ballerup. Området har fælles visitation og udredning af sygdomsgrad og behandlingsbehov, og ambulatoriet samarbejder tæt med dag- og døgnafsnittene.

Personer i ambulant behandling skal kunne profitere af det. Det vil sige personen skal kunne møde stabilt til ambulante aftaler enten i gruppe eller i individuel behandling, og i øvrigt selv kunne tage vare på sin hverdag - enten alene eller med støtte fra pårørende, bosted eller andet netværk. Ambulatoriet er ikke et akut behandlingstilbud og har lukket i weekender og på helligdage. 

Behandlingen
Behandlingen er flersporet med psykologisk, fysiologisk og social indsats. Spiseforstyrrelser er psykiske lidelser, på lige fod med f.eks. angst eller depression. Det særlige ved spiseforstyrrelser er, at de udtrykkes igennem spiseadfærd, og derfor typisk medfører fysiologiske konsekvenser.  Den centrale kerne i behandlingen er derfor en kombination af psykoterapi, lægebehandling og diætistbehandling.  Denne kerne suppleres efter behov med socialfaglig indsats, kropsterapi, netværksinddragelse mv.

Der arbejdes målrettet med patientens motivation eller parathed og forandringsproces i behandlingen. Samarbejdet med den enkelte har afgørende betydning. Der tages så vidt muligt individuelle hensyn ved særlige behov f.eks. graviditet, overgang fra børne- ungdomspsykiatri, hurtigt vægttab eller andet.

Behandlingen er tilrettelagt ud fra eksisterende viden og klinisk erfaring indenfor spiseforstyrrelsesbehandling. Behandlingen tilbydes således indenfor ambulatoriets gældende rammer og regler, som evalueres og tilpasses halvårligt af personalet. Den individuelle behandlingsplan samt mål og delmål aftales i samarbejde med patient og behandlere, og behandlingseffekten evalueres sammen undervejs og ved afslutning. Hvis effekten udebliver, hvis fremmødet er for ustabilt, eller hvis der er behov for mere intensiv behandling stoppes behandlingen eller der henvises til mere intensiv eller anden specifik behandling f.eks. i dag- eller døgnafsnit for spiseforstyrrelser. 

Teams og målgrupper
Psykoterapeutisk Ambulatorium for Spiseforstyrrelser er et fusioneret ambulatorium bestående af 3 tværfaglige behandlerteams med målrettet behandling af forskellige målgrupper. Spiseforstyrrelser kan komme til udtryk på forskellig vis. Nogle gange dominerer nogle symptomer, andre gange andre, ligesom graden af sygdom, forpinthed og ambivalens kan variere. Vi har grundlæggende en fælles forståelse for behandling af spiseforstyrrelser i ambulatoriet, men grundet ambulatoriets størrelse og ønsket om målrettet behandling, har vi inddelt ambulatoriet i 3 specifikke behandlerteams.

I Team 1 behandles mange med bulimi symptomer og normalvægt/overvægt. Her er en del fokus på stabilisering og kompenserende adfærd.

I Team 2 behandles mange med restriktiv adfærd og undervægt/vægttab eller tidligere undervægt/vægttab. Her fylder arbejdet med at gen-ernære kroppen en del.

I Team 3 behandles primært personer med længerevarende spiseforstyrrelser, personer der har været igennem flere tidligere behandlingsforløb og har øvrige lidelser eller belastninger.
Der findes i øvrigt et særligt mor-barn tilbud ved svær anoreksi og graviditet/småbørn samt et særligt tilbud til personer, der ikke ønsker helbredende behandling.

Team 1 og 2 har tidligere været placeret på Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Den psykoterapeutiske behandling i Team 1 og 2 er primært baseret på gruppeterapi samt en systemisk og narrativ tilgang. Frokost indgår som led i gruppebehandlingen.

Team 3 har tidligere været en del af Anoreksiklinikken på Rigshospitalet, og har højt specialiseret funktion jvf. Sundhedsstyrelsens specialplan, til behandling af personer med svær sygdomsgrad. Den psykoterapeutiske behandling i Team 3 er primært baseret på individuel terapi og en psykodynamisk tilgang. 

Pårørende
Pårørende ses som udgangspunkt som en ressource, og inddrages i behandlingen efter behov og relevans, men altid efter aftale og i samarbejde med den der er i behandling. Der afholdes introduktionsarrangement og pårørendearrangementer som led i behandlingen i Team 1 og 2, hvor den der er i behandling kan invitere relevante pårørende. 

Vi samarbejder løbende med den nationale patient- og pårørendeforening Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade www.spiseforstyrrelse.dk​ og henviser gerne pårørende til selv at søge mere viden og støtte der. 

Personalet
Den flersporede behandling varetages af tværfaglige behandlerteams med højtspecialiseret personale bestående af speciallæger i psykiatri, reservelæger, psykologer, kliniske diætister, sekretærer, fysioterapeuter, socialrådgivere og sygeplejersker. De 3 sidstnævnte faggrupper er typisk også psykoterapeutisk uddannede, og varetager dels psykoterapeutisk arbejde dels monofagligt arbejde som kropsterapi, socialfaglig indsats og netværksarbejde mv. Vi har teamkoordinatorer til at varetage den nære ledelse og koordination i de 3 behandlerteams.

Kun sammen kan vi løfte opgaven. 

Afsnitsledelsen

  • Afsnitsledende psykolog Mia Lind Wwinther
  • Afsnitsledende overlæge Else Marie Olsen


Redaktør