​​​​​​

Døgnafsnit BAS (behandling af selvskade)

​Om døgnafsnittet BAS

Døgnafsnit BAS er et regionsdækkende åbent døgnafsnit målrettet patienter med emotionel ustabil personlighedsstruktur og selvskadende adfærd. Afsnittet skal være med til at sikre, at de patienter, som ikke profiterer af eksisterende behandlingstiltag, får tilbud om en ensartet specialiseret behandling møntet på deres særlige behov.

For erfaringer viser, at det kan være vanskeligt at give denne patientgruppe den rette hjælp. Region Hovedstadens Psykiatri har derfor hentet inspiration i Tyskland, hvor et specialiseret afsnit til målgruppen har vist gode resultater. Det gælder både i forhold til, at selvskaden bliver mindre, og funktionsniveauet bliver bedre i forhold til f.eks. at arbejde, gå i skole, håndtere svære stærke følelser og leve et helt almindeligt liv.

Døgnafsnittet BAS har kapacitet til otte døgnpatienter og fire dagpatienter, og patienter vil i opstartsfasen som hovedregel indlægges som døgnpatienter. Afsnittet fungerer i tæt samspil med et ambulatorium, hvor patienterne kan få opfølgende behandling efter indlæggelse.​​

Formålet med det samlede behandlingstilbud er således både, at patientens selvskadende adfærd bringes til ophør, og at vedkommende i højere grad kan mestre sin hverdag med sigte på en selvstændig og meningsfuld tilværelse.​


Målgruppen for behandlingstilbuddet​

Målgruppen er patienter med emotionel ustabil personlighedsstruktur (DF 60.3) med svær selvskadende adfærd, som ikke har profiteret af eksisterende ambulante tilbud i tilstrækkelig grad. En del af målgruppen vil have kom​orbid PTSD, hvilket indgår i behandlingen. Patienten kan også have suicidal adfærd samt gentagende indlæggelser bag sig.​

Om behandlingen

 • Behandlingen er baseret på dialektisk adfærdsterapi (DAT). Alle behandlere og plejepersonale på døgnafsnittet og i ambulatoriet er uddannet i og arbejder med afsæt i DAT.
 • Behandlingen er inddelt i en indledende behandling, en indlæggelse på 12 uger og opfølgende ambulant behandling.
 • Den indledende behandling varer ca. en måned og består af fire til fem ambulante samtaler, som finder sted lige op til indlæggelsen. Samtalerne fokuserer på motivation og på at sikre, at patienten er indforstået med rammerne for behandlingen.
 • Selve indlæggelsen på afsnittet fungerer efter en fast ugestruktur med patientaktiviteter /behandling op til ca. 35 timer om ugen.
 • Den ambulante behandling foregår i et ambulatorium, som kun er for patienter, der har været indlagt på sengeafsnittet.


HENVISNINGS- OG EKSKLUSIONSKRITERIER

​Henvisningskriterier

 • Patienten opfylder kriterierne for DF60.3 og er fyldt 18 år.
 • Patienten skal som minimum have afprøvet et behandlingsforløb på enten hoved- eller regionsfunktionsniveau med utilstrækkelig effekt. (Forløbet behøver ikke at være afsluttet på henvisningstidspunktet, hvis der foreligger en sikker vurdering af utilstrækkelig effekt).
 • Kriterie 1, 2 og 7 i definitionen af svær selvskadende adfærd skal som minimum være opfyldt for at henvise patienten til behandlingstilbuddet.
 • Patienten skal kunne være i et åbent afsnit og må ikke have forsøgt selvmord inden for den sidste måned.
 • Patienten skal ville arbejde med at ændre den selvskadende adfærd, herunder sige ja til at indgå i et indledende behandlingsforløb med fokus på viden, afklaring, ambivalens og motivation samt indgåelse af relevante aftaler om forløbet, bl.a. en aftale om ikke at forsøge selvmord.
 • Patienten skal være indstillet på, at forbrug af alkohol og stoffer i let til moderat grad som led i følelsesmæssig regulering ikke accepteres under indlæggelse, og at ophør af forbruget er en betingelse for at kunne blive på afsnittet.
 • Patienten skal være inden for normalbegavelsesområdet.

Eksklusionskriterier

Da patienten skal kunne indgå aktivt i både gruppe- og enkeltsessioner baseret på DAT, er der følgende eksklusionskriterier:
 • Bipolar lidelse.
 • Aktuel psykotisk lidelse.
 • Aktuel svær depression.
 • Aktuel svær spiseforstyrrelse; med undervægt BMI under 18,5.
 • Aktuelt misbrug, som patienten ikke kan ophøre med under behandlingen.
 • Autisme (ved milde grader, herunder autismelignende træk, vil målgruppeinklusion afhænge af en klinisk vurdering).
 • Ved samtidig somatisk sygdom skal denne som udgangspunkt være udredt og ikke kræve behandling, som hindrer deltagelse i det fulde behandlingstilbud.​

Hvilke enheder kan henvise?

Alle voksenpsykiatriske centre i Region Hovedstadens Psykiatri kan internt henvise til tilbuddet, da patienten har en sygdomsgrad, der gør, at vedkommende er kendt, færdigudredt og i behandling i psykiatrien.

De henvisende enheder er således:

 • F-ACT, psykoterapeutiske ambulatorier, DAT-team og anden ambulant behandling.
 • Intensive afsnit, men der er ikke direkte adgang fra et lukket afsnit til det åbne specialafsnit. Patienten skal over en periode på minimum 14 dage i eget hjem (eller lignende) have vist, at vedkommendes tilstand er stabil nok til ophold på det åbne specialafsnit.
 • Åbne afdelinger kan henvise patienter ved gentagne indlæggelser uden tilstrækkelig effekt.

Den psykiatriske akutmodtagelse kan sende en besked til den ambulante behandlingsansvarlige læge med forslag om, at patienten henvises til afsnittet, hvis det vurderes relevant.

Det er vigtigt, at patienten - inden henvisningen sendes – informeres om, at visitationsprocessen omfatter en forvisitationssamtale på afsnittet. Hvis patienten til den samtale vurderes at tilhøre målgruppen, skal vedkommende efterfølgende deltage i en indledende ambulant behandling. Begge dele er en forudsætning for at kunne blive indlagt på afsnittet.​

Patienten skal også informeres om, at der kan være ventetid mellem forvisitationssamtalen og opstart på den indledende behandling. I det tidsrum følger patienten sin vanlige behandling.

Sådan henvises patienten

Inden henvisningen sendes til afsnittet, skal den være konfereret med enten en speciallæge i psykiatri eller en specialpsykolog.

Dernæst skal der udarbejdes en kort beskrivelse af patientens problemstilling. Punkterne, som henvisningen skal beskrive, finder du i dette dokument:

Henvisningspunkter til afsnit for behandling af selvskade

Henvisningen sendes direkte til afsnittet på følgende måde:​

​Hvis patienten ikke er i behandling på Psykiatrisk Center Glostrup sendes en best./ord. henvisning til P13 med overskriften "Henvisning til BAS (behandling af selvskade)" ​

Hvis patienten er i behandling på Psykiatrisk Center Glostrup sendes henvisningen som best./ord. besøg "psyk indledende besøg inden 30 dage" til P1 med overskriften "Henvisning til BAS (behandling af selvskade)"


Vær opmærksom på, at behandlingsansvaret først overgår til afsnittet, når patienten bliver indlagt på døgnafsnittet. Du kan som henvisende ambulant behandler derfor tidligst afslutte patientforløbet ved indlæggelsens begyndelse. 


Redaktør