Sundhedsfaglig information om Liaisonklinikken

OBS: Grundet klinikkens omlægning og overgang til somatisk hopitalsregi er  der lukket for tilgang af nye patienter indtil den ny organisationsstruktur er etableret


Liaisonklinikken udreder og behandler patienter med:

Behandling

Henvisningsvej

 

Diagnostisk målgruppe: Dissociative tilstande

Patienten opfylder kriterierne for en dissociativ tilstand; dvs at patienten har somatiske (neurologiske) sanse eller motoriske forstyrrelser, der ikke kan forklares af påviselig somatisk sygdom. Symptomerne kan være, men behøver ikke at være opstået i forbindelse med forudgående psykologiske eller social belastning/traume.

Tilstanden er svært belastende eller kompromitterende for patienten. Patienten vurderes at have en af følgende diagnoser:

 • Dissociativ amnesi
 • Dissociativ bevægeforstyrrelse
 • Dissociative kramper
 • Dissociative sanseforstyrrelser

Patienten forudsættes neurologisk færdigudredt.

Det er lægeligt vurderet, at de somatiske symptomer ikke er sekundære til anden psykiatrisk lidelse såsom depression, angst eller PTSD. I givet fald skal disse tilstande behandles først.

Det er vigtigt, at patienten er indforstået med henvisningen til Liaisonklinikken, er motiveret for at blive henvist og indstillet på et psykiatrisk baseret tilbud.

 

Diagnostisk målgruppe: Somatoform tilstand

Patienten opfylder kriterierne for en somatoform tilstand når

 • Patienten har somatiske symptomer, der ikke kan forklares af påviselig, kendt somatisk sygdom.
 • Der er tegn på, at funktionstab og smertetilstand er udviklet i forbindelse med emotionelle, sociale konflikter eller belastningsrelaterede (stress) perioder, eller at symptomerne svinger i intensitet i forbindelse med sådanne konflikter eller perioder.
 • Tilstanden er svært belastende eller kompromitterende for patienten.

Patienten vurderes at have en af følgende diagnoser:

 • Somatiseringstilstand
 • Somatoform autonom dysfunktion
 • Vedvarende somatoform smertetilstand  (opstået i f. m. psykosociale problemer) 

For smertetilstande  er det ikke nok, at tilstanden ikke kan forklares fysiologisk. Tilstanden "kompleks smertetilstand" er ikke en somatoform lidelse og skal i stedet henvises til et tværfagligt smertecenter.

Patienten er somatisk færdigudredt og der foreligger nylig blodprøvescreening i form af: Hæmoglobin og trombocytter, væske- og elektrolytbalance, levertal, B12 og D-vitamin status, HbA1c, TSH, fasereaktanter (CRP/SR), leukocytter.

Det er aktivt vurderet, at de somatiske symptomer ikke er sekundære til anden psykiatrisk lidelse såsom depression, angst eller PTSD. I givet fald skal disse tilstande behandles først.

Det er vigtigt, at patienten er indforstået med henvisningen til Liaisonklinikken, er motiveret for at blive henvist og indstillet på et psykiatrisk baseret tilbud.

 

Diagnostisk målgruppe: Anden nervøs tilstand

Patienten opfylder kriterierne for en somatoform tilstand; dvs at patienten har somatiske symptomer, der ikke kan forklares af påviselig somatisk sygdom.

Tilstanden er svært belastende eller kompromitterende for patienten. Patienten vurderes at have en af følgende diagnoser:

 • Neurasteni
 • Depersonaliseringssyndrom

Patienten er somatisk færdigudredt og der foreligger nylig blodprøve-screening i form af: Hæmoglobin og trombocytter, væske- og elektrolytbalance, levertal, B12 og D-vitamin status, HbA1c, TSH, fasereaktanter (CRP/SR), leukocytter.

Det er aktivt vurderet, at de somatiske symptomer ikke er sekundære til anden psykiatrisk lidelse såsom depression, angst eller PTSD. I givet fald skal disse tilstande behandles først.

Det er vigtigt, at patienten er indforstået med henvisningen til Liaisonklinikken, er motiveret for at blive henvist og indstillet på et psykiatrisk baseret tilbud.

 

Diagnostisk målgruppe: Sygdomsangst (hypokonder tilstand)

Patienten opfylder kriterierne for sygdomsangst (hypokonder tilstand): Gennem mindst 6 måneder at have haft frygt for en alvorlig, navngiven somatisk sygdom eller vedvarende optagethed af en påstået deformitet.

Tilstanden er indgribende i patientens funktionsniveau og dagligdag. Symptomerne er ikke led i anden psykisk lidelse som fx depression eller generaliseret angst, der i givet fald skal behandles først.

Patienten er somatisk færdigudredt, og der foreligger nylig blodprøvescreening i form af: Hæmoglobin og trombocytter, væske- og elektrolytbalance, levertal, B12 og D-vitamin status, HbA1c, TSH, fasereaktanter (CRP/SR), leukocytter.

Det er aktivt vurderet, at de somatiske symptomer ikke er sekundære til anden psykiatrisk lidelse såsom depression, angst eller PTSD. I givet fald skal disse tilstande behandles først.

Det er vigtigt, at patienten er indforstået med henvisningen til Liaisonklinikken, er motiveret for at blive henvist og indstillet på et psykiatrisk baseret tilbud.

Behandling

Liaisonklinikken udreder og behandler ovenstående tilstande.

Et behandlingsforløb kan være

 • medicinsk
 • gruppepsykoterapeutisk 
 • fysioterapeutisk

Psykoterapeutisk arbejdes hovedsagelig med psykoedukation og gruppeterapi.

Da vores behandlingsform i det væsentlige er psykoterapeutisk, bedes  patienten være vurderet i forhold til terapiegnethed; dvs om patienten har de fornødne sproglige færdigheder, har indsigt i eget psykiske univers og er indstillet på at arbejde psykoterapeutisk på nuværende tidspunkt.

I forhold til gruppeterapi skal patienten være i stand til at møde op ugentligt og sidde 2 x 45 minutter i alt 13 gange.

Kun i enkeltstående tilfælde kan der tilbydes individuel psykoterapi.

Henvisningsvej

Der skal ved alle henvisninger tages stilling til :

 • om patienten tilhører kllinikkens målgruppe
 • om patienten er i stand til at møde
 • eventuelt transportbehov
 • eventuelt behov for tolk

Patienter henvises over den centrale visitation (CVI).

Patienter kan ikke henvises, hvis de er akut psykiatrisk behandlingskrævende eller er misbrugere af alkohol, hash, opioid eller benzodiazepin.

Sundhedsfaglige spørgsmål/sparring

Videnscenter for funktionelle lidelser (Peter la Cour) kan træffes på telefon 38647009 (onsdage)