Opsøgende psykiatrisk team Frederiksberg og Vanløse (OP-team)

​Opsøgende Psykiatrisk Team Frederiksberg er et ambulant behandlingstilbud til psykiatriske patienter i aldersgruppen 18-67 år, der bor på Frederiksberg eller Vanløse, og har brug for kontakt og støtte i hjemmet eller i nærmiljøet.​

Baggrund

Erfaringen viser, at der blandt psykiatriske patienter er en gruppe, der har behov for en særlig opsøgende og fastholdende indsats i forhold til behandling, hjælp og støtte, en støtte som patienten får i eget hjem eller nærmiljø. ​​

Patienternes problemstillinger er ofte så mangeartede og komplekse, at de ikke formår at benytte en privat praktiserende psykiater eller distriktspsykiatrien, her kan der være en god støtte i et Opsøgende Psykiatriske Team, som sørger for en stabil og vedvarende kontakt.​

Erfaringen viser at denne behandlingsform giver færre hospitalsindlæggelser og bedre livskvalitet for patienterne

Behandling
Behandling ved OP-team er karakteriseret ved:

 • høj grad af individualiseret behandling, baseret på den enkelte patients behov,
 • mulighed for langvarig og hyppig kontakt,
 • to gennemgående kontaktperson, samt læge,
 • behandling i eget hjem,
 • opsøgende og vedvarende kontakt, også under evt. indlæggelse,
 • tilbud om kontakt og samarbejde med pårørende.

Herudover ydes støtte til bl.a.:

 • træning af færdigheder, kan foregå i eget hjem,
 • at bryde isolation, fx ved at etablere og udvikle netværk,
 • kontakt til egen læge, socialforvaltning og andre offentlige instanser.
 • relevant psykofarmakologisk behandling,
 • sikring af patientens rettigheder og pligter,
 • udadrettede aktiviteter.


Henvisning
Egen læge, distrikts-psykiatrisk center, social-forvaltningen, psykiatrisk sengeafdeling, og andre instanser der har været i kontakt med en patient/borger som de er bekymret for. 

Optageområde
Vi tilbyder behandling til patienter fra Frederiksberg og Vanløse.

Metode
Behandlingsmetoden er baseret på en behandlingsmodel der er udviklet i USA gennem de sidste godt 30 år (Assertive Community Treatment/ ACT). Metoden benyttes efterhånden i mange andre lande som model for ambulant behandling af psykisk syge, fx i England og Australien. I Danmark har der siden 2001 eksisteret OP-teams i landet.

Litteratur 
Her kan du læse mere om vores arbejde:

 • MTV rapport, DIS 1999 ( 99.06),
 • "Opsøgende psykoseteam" L. Stein, A. Santos 1998, Hans Reitzels forlag
 • "Distriktspsykiatri, nu og i fremtiden" P. Vendsborg 1998, Psykiatrifonden
 • "Assertive Outreach in Mental health", Tom Burns, Mike Firn, 2002, Oxford University Press.


Redaktør