Generelt om Psykoterapeutisk Klinik

Psykoterapeutisk Klinik er en del af Psykiatrisk Center København (som er en del af Region Hovedstadens Psykiatri). I klinikken behandles ikke-psykotiske psykiske lidelser ambulant af læger, psykologer, psykoterapeuter og fysioterapeut. Lægesekretærer byder dig velkommen og booker tider. Hovedparten af behandlingen er psykoterapi i gruppe. Denne behandling varetages af alle behandlende faggrupper. Herudover er der mulighed for behandling med medicin, og alle patienter vurderes af læge (psykiater). I klinikken anvendes flere forskellige former for psykoterapi.

I Psykoterapeutisk Klinik behandles voksne fra 18 år med følgende lidelser:

  • Emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse, borderline (Team 1)
  • Ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse (Team 2)
  • Depression, enkeltepisode og periodisk (Team 2)
  • Angstlidelser (Team 4)
  • OCD (Team 4)
  • Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) (Team 2)
  • Følger af seksuelle overgreb i barndommen (Team 2)
  • Selvmordstanker, efterladte efter selvmord (Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse (Team 3).

Henvisning og indkaldelse til første samtale

Voksne fra 18 år kan henvises til Psykoterapeutisk Klinik af egen læge. Lægen henviser til en Center for Visitation og Diagnostik (CVD), der fordeler henviste personer til det rette behandlingstilbud i regionen under hensyntagen til personernes bopæl og klinikkernes specialer.

Når henvisningen kommer til Psykoterapeutisk Klinik, får man, inden for 8 dage, en indkaldelse til Indledende Vurdering og Behandlingsplan, der varetages af en behandler. Her vurderes symptomer og problemer, livshistorie, aktuelle sociale og relationelle forhold, tidligere og aktuel behandling, fysisk tilstand mm. Behandleren stiller en diagnose, og det aftales, hvilken type behandling, man skal tilbydes, eller om det er nødvendigt at viderehenvise.

Man bliver spurgt, om man vil give samtykke til, at klinikken kan indhente information, typisk fra egen læge, og om der må sendes epikrise til egen læge, når behandlingsforløbet slutter. Der føres journal som kun behandlende medarbejdere må læse, og som man selv har adgang til via Min SP, som man finder på www.borger.dk. Adgang kræver digital signatur eller Nem-Id. Journalnotaterne vises senest 14 dage efter, at de er skrevet og man kan gennem Min SP skrive til klinikkerne. 

Inden Indledende vurdering får man tilsendt nogle spørgeskemaer elektronisk. Det er meget vigtigt, at disse udfyldes, inden man møder op, da de danner grundlag for samtalen.

Tilbud om pakkeforløb

På baggrund af den indledende vurdering får personen et behandlingstilbud. Dette kaldes en behandlingspakke, hvilket vil sige, at det fra starten aftales, hvor langvarigt forløbet er, og hvad det indeholder ud over psykoterapi. Pakkernes maksimale varighed og til dels indhold er defineret af Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner (se links til behandlingspakkerne nedenfor), men forløbene kan være kortere. Pakkerne indeholder altid psykoterapi og psykoedukation samt lægesamtale. Den psykoterapeutiske behandlingsform er ikke fastlagt i pakkerne, men vælges af teamene ud fra videnskabelig evidens og god klinisk praksis. Behandlingen foregår oftest i grupper a 8 personer. De fleste grupper mødes en gang om ugen på et fast tidspunkt i et bestemt antal måneder. Der er oftest to terapeuter i grupperne.

Behandlingen foregår på hverdage, oftest i almindelig arbejdstid. Nogle grupper er lukkede fra start til slut, mens andre grupper løbende afslutter og påbegynder forløb.

Uanset terapiform er det meget vigtigt, at man undgår afbud og aflysninger, da det svækker muligheden for at opnå en god effekt. Man indkaldes til forsamtale eller introforløb til terapien eller evt. selve behandlingsforløbet via e-post.

Lægesamtale

Alle team er lægeligt ledet, og der er speciallæger i psykiatri i alle team. Alle pakker indeholder en lægesamtale, og nogle patienter har behov for flere samtaler undervejs mhp lægelig undersøgelse, herunder vurdering af behov for psykofarmaka.

Pårørende

Der tilbydes både samtaler med eller sammen med voksne pårørende og med børn.

Når forløbet afsluttes

Når behandlingsforløbet er slut, sendes epikrise til egen læge med resume af forløbet, med mindre man ikke ønsker dette. Man bliver ved afslutningen af behandlingen bedt om at besvare få spørgsmål om tilfredshed med behandlingen på en tablet på klinikken. Desuden får man de samme spørgeskemaer tilsendt elektronisk, som man besvarede før behandlingen. Det er vigtigt at udfylde disse, da det giver mulighed for vurdering af behandlingens effekt.


Redaktør