Den samlede plan

​Her kan du finde information om den samlede plan.

Der eksisterer i dag flere planer målrettet de patienter, der får ophold på de særlige pladser på psykiatrisk afdeling – f.eks. planer på psykiatriområdet, på det sociale område og eventuelt hos kriminalforsorgen

Ved at lave en samlet plan vil relevante aktører få et overblik over den enkelte patient og de indsatser, som patienten modtager. Det vil medvirke til at koordinere og kvalificere behandlings- og rehabiliteringsindsatserne.

Alle patienter med ophold på de særlige pladser skal have en samlet plan, der skal indeholde elementer fra flere allerede eksisterende planer.

Hvem

Patientens handlekommune har ansvaret for, at der laves en samlet plan.

Overlægen og personalet på de særlige pladser og evt. Kriminalforsorgen indgår i samarbejdet med kommunen om den samlede plan og det videre forløb.

Patienten inddrages i arbejdet med den samlede plan. Hvis patienten giver samtykke til det, inddrages også eventuelle pårørende og andre personer i patientens netværk.

En kopi af den samlede plan skal udleveres til patienten, med mindre patienten frabeder sig dette.  

Hvad

Den samlede plan er et supplement til de allerede eksisterende planer og skal indeholde elementer fra:

  1. Handleplaner efter § 141 i lov om social service. 
  2. Behandlingsplaner efter § 3, stk. 1. i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. 
  3. Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner efter § 13 a og § 13 b i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. 
  4. Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug. 
  5. Handleplaner udarbejdet af Kriminalforsorgen for retspsykiatriske patienter.


Det nærmere indhold af den samlede plan fremgår af bilag 1 i bekendtgørelse om en samlet plan for patienter med ophold på en særlig plads på psykiatrisk afdeling. 

Hvordan

Den samlede plan: 

  • skal påbegyndes senest 4 hverdage efter opholdets start,
  • skal foreligge senest 10 hverdage efter opholdets start.  

Handlekommunen bør løbende opdatere den samlede plan i dialog med patienten og overlægen/personalet på de særlige pladser samt evt. Kriminalforsorgen, hvis der undervejs i patientens ophold opstår behov for justering af planen. 

Ved slutningen af patientens ophold på de særlige pladser skal handlekommunen sikre, at patientens samlede plan er opdateret, at den koordineres med og indarbejdes i patientens eksisterende kommunale handleplaner, og at der følges op. 

Handlekommunen er ansvarlig for det videre forløb og skal i samarbejde med overlægen og personalet på de særlige pladser, Kriminalforsorgen, patienten og eventuelt pårørende vurdere patienten aktuelle og nødvendige støttebehov.

Skabelon

Region Hovedstadens Psykiatri har udarbejdet en skabelon til den samlede plan, som kommunerne frit kan benytte og tilrette efter behov.

Skabelon til den samlede planRedaktør