Målgruppe og formål

​Information om målgruppe og formål med de særlige pladser.

Målgruppe

Målgruppen for de særlige pladser på psykiatrisk afdeling er patienter over 18 år med en svær psykisk lidelse, særlige sociale problemstillinger, udadreagerende adfærd og eventuelt misbrugsproblem.

Patienterne skal være habile og give informeret samtykke til et ophold på de særlige pladser.

Formål

Formålet med et ophold på de særlige pladser er gennem en intensiv behandlings- og rehabiliteringsindsats at stabilisere patientens helbred og forbedre patientens evne til at mestre hverdagen.

Formålet er også at nedbringe antallet af voldsepisoder og konflikter og forebygge anvendelsen af tvang over for målgruppen.

Opholdet er midlertidigt, men der forventes en varighed på 3 – 12 måneder.

Den faglige indsats

På afsnittene er der fokus på en stærk recovery-kultur, som tager udgangspunkt i at se det hele menneske: det sociale, det psykiske og det fysiske. Ud over medicinsk behandling og sygeplejefaglig omsorg, vil patienterne derfor blive tilbudt deltagelse i gruppeaktiviteter, kognitiv adfærdsterapi, motionsaktiviteter samt hverdagsrehabilitering.

Afsnittene er organiserede med en tværgående ledelse som består af en psykolog og en overlæge. Hver af sengeafsnittene ledes af en afdelingssygeplejerske og de bemandes med en bred faggruppe bestående af sygeplejersker, SOSU-assistenter, fys- og ergoterapeuter, pædagoger, socialrådgivere, psykologer og læger. De er med til at sikre en bred tværfaglig indsats.

Tilsyn

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som fører tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udføres på de særlige pladser.


Redaktør