Revurdering og udslusning

​Her kan du læse om revurdering af opholdet og udslusning fra de særlige pladser

Revurdering

Visitationsforummet skal ved behov og senest hver 6. måned foretage en revurdering af patienten og patientens ophold på de særlige pladser og vurdere, om patienten fortsat opfylder kriterierne for ophold. Når dette ikke længere er tilfældet, skal patienten udsluses fra de særlige pladser.

Planlagt revurdering

Der skal ske revurdering af den enkelte patient minimum hvert halve år fra opholdets start. Det kan ved visitationen og i forbindelse med en revurdering besluttes, at den enkelte patient skal revurderes efter en kortere periode end 6 måneder. 

Anmodning om revurdering

Overlægen og personalet på de særlige pladser skal løbende vurdere, om patienten opfylder kriterierne for fortsat ophold. Hvis det i den forbindelse vurderes, at patienten ikke længere opfylder visitationskriterierne, skal overlægen på de særlige pladser anmode visitationsforummet om en revurdering. Visitationsforummet skal herefter foretage en revurdering inden for 14 kalenderdage.

Revurdering og afgørelse

Visitationsforummet sender revurderingen til handlekommunen. Patientens handlekommune skal på baggrund af revurderingen træffe afgørelse om eventuel fortsat visitation til en af de særlige pladser på psykiatrisk afdeling inden for 7 kalenderdage efter, at visitationsforummets revurdering foreligger. En afgørelse om fortsat visitation forudsætter, at patienten opfylder visitationskriterierne.

Udslusning

Hvis visitationsforummet vurderer, at patienten ikke længere opfylder visitationskriterierne, og handlekommunen har truffet afgørelse om dette, skal patienten udsluses. Udslusningen skal som udgangspunkt ske med patienten samtykke. Dog kan handlekommunen beslutte, at patienten skal udsluses uden samtykke, når visitationskriterierne ikke længere er opfyldt.

Handlekommunen skal i samarbejde med overlægen og personalet på de særlige pladser, patienten og evt. øvrige netværkspersoner sikre en god overgang fra opholdet på afdelingen til andet relevant opholdssted.

Patientens handlekommune er ansvarlig for den videre sociale indsats, herunder ansvarlig for at visitere til de nødvendige sociale indsatser. Afdelingen for de særlige pladser og øvrige relevante samarbejdspartere, herunder fx i relation til misbrugsbehandlingen, inddrages tæt i processen med at tilrettelægge det fremtidige forløb og er forpligtede til at deltage heri.


Redaktør