Visitation til en særlig plads

​Information om visitation til de særlige pladser i Region Hovedstaden.

Før visitation

Dialog med fagpersoner

Afsnitsledelsen på de særlige pladser yder sparring til fagfolk fra kommuner og regionen og svarer på spørgsmål om tilbuddet, bl.a. omkring målgruppen, rehabiliteringen, misbrugsbehandlingen, den terapeutiske behandling, hverdagen, vision og værdier, m.m.

Spørgsmål vedrørende visitationsprocessen kan rettes til sekretariatet for visitationsforum.


Informeret samtykke

Opholdet på de særlige pladser er frivilligt, og patienten skal give informeret samtykke til opholdet efter de almindelige regler i kapitel 5 i sundhedsloven.

Patienten skal være habil til at afgive samtykket. En pårørende eller en værge kan ikke give samtykke for patienten.

Som udgangspunkt skal patienten give samtykke til opholdet, inden anmodning om visitation sendes til visitationsforummet. Der er ikke krav om at samtykket er skriftligt.

I alle tilfælde skal patienten senest ved indlæggelsen afgive informeret samtykke, da tvangsindlæggelse ikke er muligt.

 

Krav til visitation

Visitation til en af de særlige pladser på psykiatrisk afdeling skal tage udgangspunkt i den enkelte patients behov.

Tre obligatoriske kriterier og minimum et øvrigt visitationskriterium, jf.  § 42 c, stk. 1, i lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, skal være opfyldt.

Patienten skal give informeret samtykke til opholdet.

Et ophold på de særlige pladser kan udelukkende benyttes, når øvrige ambulante behandlingstilbud og sociale støttetilbud ikke er tilstrækkelige til at imødekomme patientens behov.
 

Visitationskriterierne

Ifølge psykiatrilovens § 42 c, stk. 1, kan der visiteres til ophold på de særlige pladser hvis følgende kriterier er opfyldt:

Følgende tre kriterier skal være opfyldtMindst ét af følgende tre kriterier skal være opfyldt
Patienten vurderes at være, eller i risiko for at blive, til fare for andre og uforudsigelig i sin adfærd1) Patientens forløb er karakteriseret ved gentagne indlæggelser eller én længerevarende indlæggelse i den regionale psykiatri, eller
Patienten har, eller må formodes at have. en svær psykisk lidelse 2) opholdet vurderes at være det bedst egnede for at kunne imødekomme den pågældendes særlige behov for behandling, rehabilitering og støtte, herunder eventuelt misbrugsbehandling, eller
Patienten har særlige sociale problemer 3) opholdet på baggrund af en begrundet formodning vurderes at være egnet til at forhindre, at patienten vil indtage eller købe rusmidler, anskaffe farlige genstande eller begå kriminalitet, herunder udøve vold.

Visitationsprocessen


Klik på billede for større version.


Hvem kan anmode om visitation

Kommunalbestyrelsen i patientens handlekommune og regionsrådet i patientens bopælsregion kan anmode visitationsforummet for de særlige pladser om en indstilling af en patient til ophold på de særlige pladser.

En indstilling til visitation skal foreligge fra visitationsforummet indenfor 14 kalenderdage. Handlekommunen og regionsrådet kan anmode om en hastende indstilling fra visitationsforummet (7 kalenderdage).

Møde i visitationsforum

Hver onsdag formiddag afholdes møde i visitationsforum, hvor anmodninger om indstilling til visitation og revurderingssager behandles. Visitationsforummet består af en speciallæge i psykiatri, en repræsentant fra afdelingen for de særlige pladser, en repræsentant fra patientens handlekommune, en socialfaglig konsulent som repræsenterer alle regionens kommuner og den tilsynsførende fra Kriminalforsorgen, hvis patienten har en dom til behandling og er under kriminalforsorgens tilsyn.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der skal deltage en repræsentant fra handlekommunen i mødet (oftest patientens sagsbehandler), da visitationsforum ellers ikke er beslutningsdygtigt.

Anmodningsblanket

Hvis handlekommunen eller regionsrådet har en begrundet formodning om, at patienten er i målgruppen og opfylder visitationskriterierne samt at patienten har givet informeret samtykke til et ophold på de særlige pladser, sender handlekommunen eller regionsrådet det udfyldte anmodningsformular til sekretariatet for Visitationsforum for de særlige pladser.

Sammen med anmodningsskemaet vedlægges de nødvendige bilag til belysning af de enkelte visitationskriterier til brug for visitationsforummets vurdering af anmodningen.

Du kan finde de nødvendige blanketter til visitationsprocessen under punktet "Blanketter".

Videregivelse af oplysninger

Patienten behøver ikke give samtykke til at kommunen eller regionsrådet indhenter og videregiver relevante oplysninger i forbindelse med visitationsprocessen. Det følger af psykiatrilovens § 42 h.

Det forudsættes dog, at der kun indhentes og videregives relevante oplysninger, der ikke omfatter mere, end hvad der kræves til opfyldelse af formålet, dvs. en vurdering af, om patienten skal visiteres til en af de særlige pladser på psykiatrisk afdeling.

Hvilken region skal behandle anmodningen

De særlige pladser er en del af det almindelige sundhedsvæsen. Det er patientens bopælsregion som yder sygehusbehandling til personer, der har bopæl i regionen. Derfor er det Visitationsforum for de særlige pladser i den region, hvor borgeren er tilmeldt Folkeregisteret, der skal modtage og behandle anmodningen. 

Det er også i bopælsregionen patienten vil få tilbudt ophold på en særlig plads, hvis visitationskriterierne er opfyldt, patienten giver samtykke og handlekommunen i øvrigt træffer afgørelse om visitation.

Indstilling

Efter møde i visitationsforum for de særlige pladser, sender sekretariatet en indstilling til handlekommunen med visitationsforummets vurdering af, om patienten opfylder visitationskriterierne. Visitationsforummet udarbejder indstillingen i overensstemmelse med flertallets vurdering.

Afgørelse

Den endelige visitationskompetence ligger hos patientens handlekommune, som træffer afgørelse på baggrund af indstillingen fra visitationsforummet.

Handlekommunen skal træffe afgørelsen inden for 7 kalenderdage efter, at visitationsforummets indstilling foreligger.

Handlekommunen kan kun træffe afgørelse om visitation til de særlige pladser, hvis visitationsforummet indstiller til visitation, og patienten samtykker til opholdet. Opholdet på en særlig plads kan derfor alene finde sted på baggrund af en afgørelse fra handlekommunen om visitation.

Det er ikke en pligt for kommunalbestyrelsen at træffe beslutning om visitation til ophold og indsats på en af de særlige pladser på psykiatrisk afdeling, selvom patienten opfylder visitationsbetingelserne, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at sociale tilbud er tilstrækkelige for at imødekomme patientens behov.

Patienten kan klage over handlekommunens afgørelse om visitation og udslusning til Ankestyrelsen.

Indslusningsproces

Når handlekommunen har truffet afgørelse om visitation, skal kommunen give besked herom til sekretariatet for visitationsforum. Efterfølgende bliver patienten og handlekommunen kontaktet af afdelingen for de særlige pladser vedrørende indslusning. Inden forløbet starter, arrangeres et første møde med patienten. Dette kan foregå på afdelingen i Frederikssund eller andet sted efter patientens ønske.
Redaktør