Visitation

​Information om visitation til de særlige pladser i Region Hovedstaden.

Visitation til en af de særlige pladser skal tage udgangspunkt i den enkelte patients behov. Der kan visiteres til ophold hvis følgende 3 kriterier er opfyldt, jf. psykiatrilovens § 42 c:

 • Patienten vurderes at være eller i risiko for at blive til fare for andre og uforudsigelig i sin adfærd,
 • patienten har eller må formodes at have en svær psykisk lidelse, og
 • patienten har særlige sociale problemer.

Herudover skal 1 eller flere af følgende kriterier også være opfyldt:

 • Patientens forløb er karakteriseret ved gentagne indlæggelser eller én længerevarende indlæggelse i den regionale psykiatri,
 • opholdet vurderes at være det bedst egnede for at kunne imødekomme patientens særlige behov for behandling, rehabilitering og støtte, herunder evt. misbrugsbehandling, eller
 • opholdet på baggrund af en begrundet formodning vurderes at være egnet til at forhindre, at patienten vil indtage eller købe rusmidler, anskaffe farlige genstande eller begå kriminalitet, herunder udøve vold

 

Et ophold på en af de særlige pladser forudsætter, at opholdet er det bedst egnede for at kunne imødekomme patientens særlige behov.

Visitationsproces

Ophold på en af de særlige pladser kan alene finde sted på baggrund af en afgørelse om visitation. Det er kommunalbestyrelsen i patientens handlekommune eller regionsrådet i den region, hvor patienten bor, som anmoder visitationsforum om indstilling til visitation. Det er dog alene kommunalbestyrelsen i patientens handlekommune som kan træffe endelig afgørelse om visitation på baggrund af en indstilling fra visitationsforum.

 

Visitationsforummet skal snarest og senest 14 kalenderdage efter anmodningen, udfærdige en indstilling til kommunen med besked om, hvorvidt patienten indstilles til et ophold eller ej. Både handlekommunen og regionsrådet kan anmode om en hastende indstilling. I sådant fald skal visitationsforummet udfærdige indstillingen inden for 7 kalenderdage.

Visitationsforum

Visitationsforummet skal behandle anmodninger om indstillinger og revurdere sagerne. Forummet består af både faste og skiftende repræsentanter.

De faste repræsentanter deltager i behandlingen af alle sager:

 • en socialfaglig konsulent, udpeget af kommunerne i regionen,
 • en speciallæge i psykiatri fra den regionale psykiatri, og
 • en repræsentant fra afsnittet med de særlige pladser

De skiftende repræsentanter deltager i de konkrete sager, hvori de er involveret:

 • en medarbejder fra patientens handlekommune, og
 • evt. den tilsynsførende fra Kriminalforsorgen.

En samlet plan

Patientens handlekommune har ansvaret for, at der laves en samlet plan for patienten. Formålet er at sikre en helhedsorienteret behandlings- og rehabiliteringsindsats.

Arbejdet med den samlede plan skal påbegyndes senest 4 hverdage efter opholdets start og planen skal foreligge senest 10 hverdage efter opholdets start.

Overlægen og personalet på afdelingen har pligt til at indgå i samarbejdet med kommunen om den samlede plan og det videre forløb.

Bekendtgørelse om en samlet plan for patienter med ophold på en særlig plads på psykiatrisk afdeling

Revurdering og udslusning

Når patienten ikke længere opfylder visitationskriterierne, skal patienten udsluses. Revurdering af patientens situation skal ske ved behov og senest efter 6 måneder fra opholdets start. Visitationsforummet foretager revurderingen og sender den til kommunen og afdelingen. Kommunen skal senest 7 kalenderdage herefter træffe afgørelse om enten ophør af opholdet eller fortsat visitation til afdelingen.

Udslusning skal ske med patientens samtykke. Når visitationskriterierne ikke længere er opfyldt, kan kommunen beslutte at udsluse patienten uden samtykke.

Patientens kommune er ansvarlig for den videre indsats over for patienten, men den psykiatriske afdeling inddrages i processen med at tilrettelægge det fremadrettede forløb. Kommunen er også ansvarlig for at sikre, at patientens samlede plan er opdateret inden udslusning.

Redaktør