Om De Særlige Pladser

​Nyt rehabiliterende behandlingstilbud til sårbare patienter i psykiatrien

I juni 2018 etablerede Region Hovedstadens Psykiatri de første af tre psykiatriske sengeafsnit med fokus på rehabilitering og recovery. Afsnittene er et nyt behandlingstilbud i psykiatrien og hører under Psykiatrisk Center Nordsjælland i Frederikssund. 

De nye sengeafsnit tilbyder behandlingsforløb på 3-12 måneder. Formålet med de særlige pladser er at stabilisere en mindre gruppe særligt udsatte personer med behov for en specialiseret, stabil og helhedsorienteret indsats. Behandlingsindsatsen skal være med til at reducere antallet af voldsepisoder og konflikter på bosteder og give tryggere forhold for både medarbejdere og de øvrige beboere på bostederne. 

Kommuner og region visiterer patienterne

Visitation til en af de særlige pladser skal tage udgangspunkt i den enkelte patients behov. Både kommunalbestyrelsen i patientens handlekommune og regionsrådet i patientens bopælsregion kan anmode visitationsforum om at indstille til visitation til de særlige pladser. Det er dog kun kommunalbestyrelsen i handlekommunen som kan træffe endelig afgørelse om visitation.

Frivillig indlæggelse

Det er frivilligt for patienterne, om de ønsker at tage imod en plads i Frederikssund. Alle patienten skal kunne afgive et frivilligt informeret samtykke om visitation og ophold på de særlige pladser.

Fokus på recovery

På sengeafsnittene er der fokus på en stærk recovery-kultur, som tager udgangspunkt i at se det hele menneske: det sociale, det psykiske og det fysiske. Derfor vil patienterne ud over medicinsk behandling og sygeplejefaglig omsorg få tilbud om at deltage i gruppeaktiviteter, kognitiv adfærdsterapi, motionsaktiviteter f.eks. løb eller boldspil samt hverdagsrehabilitering.

47 nye psykiatriske pladser i Region Hovedstaden 

Folketinget besluttede i foråret 2017, at landets fem regioner tilsammen skulle oprette 150 nye psykiatriske pladser til borgere med et særligt behov for rehabilitering og misbrugsbehandling. 

I Region Hovedstaden skal der oprettes 47 pladser. Regionsrådet har besluttet, at de skal placeres i Frederikssund og drives af Psykiatrisk Center Nordsjælland under Region Hovedstadens Psykiatri. De tre nye sengeafsnit flytter ind i lokaler, som frem til 2015 husede psykiatriske almene afsnit.

Behandlingstilbud på tværs af kommuner og region

De patienter, der bliver tilbudt en plads, bor oftest i et kommunalt botilbud, i eget hjem eller på gaden. Der er allerede nu etableret et tæt og velfungerende samarbejde mellem medarbejdere fra kommunerne og hospitalet for at sikre en velfungerende proces med fokus på patienternes behov.

Tværfaglig faggruppe bemander det nye tilbud

Sengeafsnittene er organiseret med en tværgående ledelse, der består af en psykolog og en overlæge. Hver af de tre sengeafsnit ledes af en afdelingssygeplejerske. 

De tre sengeafsnit bemandes med en bred faggruppe bestående af sygeplejersker, SOSU-assistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter, pædagoger, psykologer og læger. Det er med til at sikre en bred tværfaglig indsats. Der ansættes i alt 90 medarbejdere til det nye behandlingstilbud i Frederikssund.

De 47 pladser er fordelt på 3 åbne afsnit, hvor der på hvert afsnit er 6 medarbejdere i dagvagt samt 4 i henholdsvis aften- og nattevagt. Normeringen er på ca. 30-35 medarbejdere pr. afsnit.


Redaktør