Årsberetning 2015

​Årsberetning for Sct. Hans Hospitals Museum 2015​.​

Besøgstal i Museet:
Der har i 2015 været i alt 2440 besøgende og 73 bestilte rundvisninger. Dertil kommer
de gratis åbningsdage på onsdage.

Der har atter i år meldt sig ny kustode: Tommy Petersen.

Kirsten Børrild har fortsat løbende henvendelser fra slægtsforskere, som er yderst
ihærdige med at søge oplysninger om deres pårørende.

Nye afleveringer:
Museet har modtaget flere samlinger af fotografier og protokoller med håndskrevne oversigter over personale, deres lønninger og meget mere. En stor filmrulle, der omhandler skizofreni beskrevet af bl.a. Rasmus Fog, Fini Schulsinger med flere fra 1971, er indleveret til digitalisering.

Igangværende og forestående projekter:
I Juli og August 2015 var der i lokalerne oven over Museet (tidligere afd. U's Konferencestue) en udstilling af William Skotte Olsens værker fra 1980erne udlånt af Art-House, Danas Plads på Frederiksberg. Den udstilling er nu afløst af en fotoudstilling ”En dag med min storebror” hvor fotografen Niels Jørgensen viser billeder af og tekster om sin broders hverdag og senere skæbne. Han havde svære følger efter en hashpsykose.

Kontakt med andre Museer:
Samarbejde med Nivaagaard Kunstmuseum om den aktuelle udstilling af landskabsmaleren Carl Frederik Hill, som i 2 år var indlagt på Sct. Hans Hospital i 1880erne. I den forbindelse er optaget en udsendelse til DK4 om maleren, hvor Museumsinspektør Birgitte von Folsach og Karin Garde medvirkede. Den kan ses på YouTube.

I december 2015 holdt Karin Garde et foredrag på Nivaagaard om relationen imellem psykisk sygdom og kreativitet.

Den 20.11 2015 var hele kustodegruppen inviteret til Nivaagaard til en VIP-omvisning af udstillingen, som fortsætter januar 2016 ud.

Der har været forespørgsel fra Jorn Museet i Silkeborg, som forbereder en udstilling om Jorns forhold til den rå kunst, l'art brut, og i den forbindelse er Museet tilsendt publikationen om ”Glarmesteren”.

Der har været samarbejde med Svendborg Museum om publikationen ”Anbragt i historien”, hvor mange af kustoderne deltog med relevante beretninger. Denne virksomhed er nu med i publikationen ”På kanten af velfærdsstaten”.

Der har løbende været samarbejde med Foreningen Sct. Hans Have og med
Jeppe Kruse , som fortsat forestår kuratering af udstillinger i Kapellet, som er under renovering.

Pressekontakt:
Weekendavisens Pernille Stensgaard har været interesseret i at beskrive Museet og i den forbindelse Hospitalets historie i 2 artikler: Maj 2015 artiklen: ”Helle eller Helvede” og senere i oktober 2015 artiklen: ”Brodøserne på Sct. Hans” med deltagelse af Kunstneren Gudrun Hasle, som kombinerer broderi og tekst og i den forbindelse blev Karoline Ebbesens værker afbilledet og kommenteret. Dette under medvirken af Etnologen Lilly Wiberg med publikationen ”Katalog over Tekstile Arbejder”.

Besøg udefra:
Repræsentanter fra ”Ovartacimuseet” kom 30.09 2015 på besøg i anledning af de forestående planer om nedlæggelse af dette Museum. Vi udvekslede erfaringer om vilkårene for museumsdrift af denne type.

Forfatteren Herbjørg Wasmo kom på besøg d. 20.10 2015, idet hun arbejder på en roman, hvor en fremtrædende person er indlagt på Sct. Hans i 1880erne, og hun indsamlede materiale til dette projekt, glimrende assisteret af Per Lund, som forsynede med relevante dele af den store billedsamling, han har etableret.

Jubilæumsskriftet:
I forbindelse med arbejdet med udgivelse af Jubilæumsskrift fra hospitalets 200 års jubilæum er der etableret en ”museumsgruppe” med deltagelse af Museumsformidler Maja Blicher, Museumsarkitekt Uffe Kurtzweil, Stine Fenger, Kirsten Børrild, Anne Dorthe Suderbo, Lasse Pedersen og Karin Garde. Intentionen er at forenkle samlingen og især forbedre skiltningen på flere sprog.

Anne Dorthe Suderbo og Karin Garde har deltaget i kongresrejse til Island blandt de medicinhistoriske Museer i Norden, hvor der var højst relevante emner for Museets drift.

Foredragsvirksomhed:
Rotary i Roskilde har været vært for et foredrag om Sct. Hans Hospitals historie ved Karin Garde d. 02.06 2015 og Kulturnatten i København d. 09.10 2015. Med samme tema for Handicaphistorisk Selskab, en Kulturgruppe i Helsingør samt Nikolajtjenesten i Roskilde d. 11.09 2015. Et foredrag arrangeret af Roskilde Museumsforening tiltrak 180 tilhørere. Temaet var Sct. Hans Hospitals historie og udviklingen i psykiatrien i de senere år.

Omvisningerne:
Museet har haft besøg af mange uddannelsesinstitutioner og havde i februar måned besøg af DIS, Danish Institute for Study Abroad, med 50 amerikanske psykologistuderende. Per Lund har udarbejdet et power point program på engelsk, og blev bistået af Britta Pedersen ved omvisningen i Museet. Der var stor interesse fra deltagernes side.

I august måned for 5. år i træk besøg af Region Hovedstadens sommerskole for sygeplejestuderende ved Fjordbreden på Sct. Hans Hospital, hvor de studerende som en del af programmet besøgte Museet.

Andre aktiviteter:
I Magasiner på loftet har der været en skade på taget, som har medført en akut flytning af samtlige genstande til Varmecentralen i november 2015. Der forestår et stort sorteringsarbejde af genstande der og tillige i Museets lokaler med forskønnelse af væggene.

I en årrække indsamlede tidligere hospitalsdirektør Per Lund materiale om Sct. Hans Hospital. Blandt andet gennemarbejde han systematisk arkivalierne om hospitalet, som befandt sig i Københavns Stadsarkiv, og man kan nu søge i arkivskaberen Per Bay Lunds samling vedr. Sct. Hans Hospital 1520-2014.
Det affotograferede materiale omfatter tiden fra hospitalets oprettelse til slutåret for indsamlingen. Samlingen er digitaliser​et og omfatter 18.000 billeder.

I Museets sidste 4-5 år har Per Lund været en entusiastisk og umådelig kyndig medarbejder, leveringsdygtig i billeder og tekster om Hospitalets historie, som har været til uvurderlig glæde for mange samarbejdspartnere. Han afgik ved døden i slutningen af ​​​december 2015 efter et svært sygdomsforløb, hvor han dog til det sidste beholdt sin humor og sin store interesse for sit højt elskede arbejdssted igennem mange år.

Tak til Centerledelsen for den fortsatte velvilje overfor Museet og dets aktiviteter.

Tak til alle de frivillige, som gør det muligt at fortsætte med gratis åbningstid 1 gang
ugentlig og mange rundvisninger. Denne indsats er helt væsentlig for det betydelige ​afstigmatiseringsarbejde, som Museet blandt andet bidrager med.

Venlig hilsen
Karin Gard​e​
Overlæge
Leder af Museet ved Psykiatrisk Center Sct. Hans
Redaktør