​​​

Karoline og Glarmesteren på rejse

​I vinteren 2001 – 2002 blev Sct. Hans Hospitals Museum ved museumskonsulent Anne Dorthe Suderbo og overlæge Karin Garde kontaktet af folkemindeforskeren Achim Tischer fra Krankenhaus-Museum i Bremen, der ønskede at arrangere en ”Outsider-udstilling”.

​Det viste sig, at Niels Reisby og Pia Skogemanns bog om Karoline Ebbesen var blevet oversat til tysk, og derfor var der opstået interesse for at udstille Karolines værker, som til dagligt er udstillet på museet på Sct. Hans Hospital. Tillige ønskede man at vise andre værker fra årene omkring forrige århundredeskifte, og der blev udvalgt værker af ”Glarmesteren”, malerier, træskulpturer og finurlige maskiner.

Krankenhaus-Museum i Bremen åbnede i 1989 dørene for udstilling af 150 års psykiatrihistorie med udviklingen fra dårekiste til nerveklinik. Museet er etableret i et af de oprindelige meget smukke huse, som er tilbage af det oprindelige Sct. Jürgen-Asyl i forstaden Ellen udenfor Bremen. Se illustration.


Denne anstalt blev bygget i 1904 efter yderst moderne principper til afløsning af det gamle, fængselslignende ”Irrenhaus” i Bremen by. Husene var placeret i terrænet, således at hvert hus så at sige havde sin patientgruppe og placeret således i landskabet, at der var smukke spadserestier imellem de ”rolige huse” i nærheden af parken, mens de ”usociale syge” havde deres huse placeret i den anden ende af terrænet i nærheden af maskinhusene. Der var også skarpe skillelinjer imellem de to køn, og mandligt personale passede mænd, kvindeligt personale kvinder. Der var ”naturlige helbredelsesmidler” med vand, lys- og luftterapi, sund ernæring, balkoner, verandaer, haver og friluftsbassiner omkring pavillonerne. Dette moderne byggeri udgjorde nærmest en koloni og tog sig sammen med et familieplejesystem af alle sindslidende i den frie Hansestad Bremen. 

Denne humane æra i tysk psykiatri, som også var karakteriseret af stor forskningsaktivitet og etablering af et moderne diagnosesystem fik en brat ende efter nazisternes magtovertagelse i 1933. Sorte skyer tårnede sig op, det blev betonet, at det var en nationalsocialists pligt at være rask og til at begynde med indledtes i 1934 systematiske sterilisationsprogrammer rettet imod sindssyge, åndssvage og epileptikere. Personale, som havde udvist socialdemokratiske sympatier, blev systematisk afskediget, begrundet med at de gjorde anstalter til en marxistisk højborg. Optrapningen i udryddelsesprogrammerne indledtes senere i 1930-erne med de såkaldte medlidenhedsdrab på sindssyge, epileptikere og åndssvage. Det anslås, at i 1945 var kun 15% af den sindssyge befolkning i Tyskland stadig i live. Denne katastrofale periode for psykiatriske patienter og for tysk psykiatrisk behandling er blandt andet beskrevet i Einer Kringlens ”Psykiatriens samtidshistorie”, Universitetsforlaget Oslo, 2001.

Det er en væsentlig opgave for Krankenhaus-Museum Bremen at belyse denne epoke, blandt andet i en billedserie, som vises for besøgende, for større skolebørn og for studerende. Krankenhaus-Museum Bremen har stået for udgivelsen af en række publikationer om denne tid, men lægger også vægt på den orientering mod moderne psykiatri, som hospitalet i Bremen nu står for. Der er nu afsnit for ungdomspsykiatri, for psykosomatiske tilstande og retspsykiatri og gerontopsykiatri og et udstrakt aktivitetsprogram, som det kendes fra f.eks. Sct. Hans Hospital.

Krankenhaus-Museums bygning er på 250 m2, og udstillingen ”Outsider” blev åbnet midt i juni måned med et stort fremmøde af almindeligt interesserede og med personale fra hospitalet. Karoline Ebbesens værker tager sig glimrende ud i så lyse rum, tekstilerne er placeret i montrer, og Glarmesterens største værker har også fået lys og luft.

Cand. mag. Anne Dorthe Suderbo har forestået forarbejdet, pakningen er foregået i samarbejde med tømrer Lasse Pedersen, og ophængning af udstillingen i Bremen fandt sted i et samarbejde mellem Anne Dorthe Suderbo og Achim Tischer. Udstillingen er glimrende disponeret, og den høstede megen ros.

Udover de 2 danske udstillere vises værker af Hans Janke (1909 – 1988), der opfattede sig som kunstner, opfinder og konstruktør og som udarbejdede sindrige teorier om jordens opståen, om udforskningen af verdensrummet og om det elektriske menneske. Der er fantastiske billeder af hans konstruktionstegninger af futuristiske flyvemaskiner og hans korrespondance med forskellige fysiske og kemiske institutter, som i svarbrevene gav udtryk for, at de fandt hans idéer interessante og kunne følge ham et stykke af vejen, men der forekom alligevel visse uklarheder. Dr. Peter Grampp, som er cheflæge for psykiatri og psykoterapi på det Saksiske Sygehus Hubertusburg holdt en indledningsforelæsning om Hans Jankes liv. 


Som forsideillustration på udstillingsfolderen (se illustrationen ovenfor) er brugt et meget raffineret, farvestærkt tekstil af Karoline Ebbesen, som findes afbildet i Niels Reisbys og Pia Skogemanns bog. Det har senere vist sig, at dette værk forefindes på Medicinsk Historisk Museum i København, og vi vil indlede forhandlinger om at komme til at udstille dette værk på museet i Kurhus på et senere tidspunkt.

Udstillingen i Bremen var succesrig og 1100 mennesker besøgt​e museet i udstillingsperioden. Der var flere arrangementer i forbindelse med udstillingen og blandt andet en aften, hvor en skuespiller læste op af Karoline Ebbesens tekster. 

Redaktør