​​

Kunstforening

​Kunstforeningen optager medlemmer ansat eller tidligere ansat på Psykiatrisk Center Sct. Hans.

​På generalforsamlingen i marts måned udtrækker vi de hovedgevinster og til stede-gevinster, som bestyrelsen har indkøbt i løbet af åre​t.

Henvendelse til kunstforeningen kan ske til: rhp-shh-kf@regionh.dk.Vedtægter for Sct. Hans Hospitals Kunstforening

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Sct. Hans Hospitals Kunstforening.

§ 2 Foreningens formål

Foreningens formål er at fremme interesse for og forståelse af kunst og kunsthåndværk. Dette sker bl.a. gennem udstillinger og kunstindkøb, foretaget af bestyrelsen, til bortlodning blandt medlem-merne.

§ 3 Foreningens medlemmer

Som medlemmer kan optages alle medarbejdere og tidligere medarbejdere ved Psykiatrisk Center Sct. Hans, hvad enten de er gået på orlov, efterløn, pension, eller ansættelsen er ophørt. Såfremt et medlem ønsker at opretholde sit medlemskab efter fratrædelsen, skal dette snarest meddeles kasse-reren.

§ 4 Foreningens midler

Foreningens midler tilvejebringes ved medlemskontingent, tilskud og gaver, og anbringes efter be-styrelsens skøn på en betryggende måde.

§ 5 Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Medlemmer ansat i Region Hovedstadens Psykiatri betaler ved, at kontingentet hver måned automatisk trækkes fra deres lønseddel. Tidligere medar-bejdere betaler ved bankoverførsel for hele året på en gang. Betalingen skal ske senest i april efter generalforsamlingen.

§ 6 Regnskabsåret

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 7 Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse består af 5-7 medlemmer, der vælges af den ordinære generalforsamling, samt max 5 suppleanter. Formanden har 2 stemmer ved stemmelighed. Valgperioden er 2 år, og genvalg kan finde sted. Ved den stiftende generalforsamling vælges 2 bestyrelsesmedlemmer dog kun for 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen sammenkaldes af formanden, eller hvis 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmed-lemmer er til stede.

§8 Fordeling af kunstværker

Fordelingen af de indkøbte kunstværker sker ved lodtrækning, der finder sted hvert år på generalfor-samlingen. Inden generalforsamlingen sender kunstforeningens bestyrelse en liste ud over de ind-købte kunstværker til hvert medlem, som herefter kan prioritere gevinsterne i den rækkefølge, man ønsker.
Har man ikke mulighed for selv at deltage i generalforsamlingen, kan man sende sin prioriterede liste til kunstforeningens bestyrelse, så den er bestyrelsen i hænde senest dagen før generalforsamlingen. Det er medlemmets eget ansvar at sikre, prioriteringslisten når frem og i tide. Medlemmer, der ikke er til stede og ikke har indsendt en prioriteret liste, får ingen gevinst, hvis de udtrækkes, men deres lodder overføres automatisk til næste år.

Lodtrækningsregler

 1. For at kunne deltage i lodtrækningen af hovedgevinster til den årlige generalforsamling, skal man have været medlem i generalforsamlingens regnskabsår (fx den generalforsamling, der afholdes i 2019, hører til regnskabsåret 2018). Alle tildeles hvert regnskabsår et lod.
 2. Gevinst i hovedlodtrækningen udelukker deltagelse i samme års lodtrækning af sidegevinster.
 3. Ved gevinst i hovedlodtrækningen trækkes der max 10 lodder fra medlemmets loddebeholdning. Hvis vinderen eksempelvis har 3 lodder, fratrækkes alle 3 lodder. Hvis vinderen pr. 31.12. et gi-vent år har 13 lodder, fratrækkes de 10 lodder og de resterende 3 lodder forbliver i loddebehold-ningen. I begge tilfælde får vinderen – som alle andre – 1 lod det næste år.
 4. Alle tilstedeværende medlemmer, der ikke har vundet en hovedgevinst, deltager på lige fod i trækning af til-stede-gevinster.
 5. Hvis en vinder ikke ønsker at modtage sin hovedgevinst, kan man give afkald på denne uden at miste sine lodder det efterfølgende år.

§ 9 Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar kvartal. Mødedato samt foreløbig dagsorden be-kendtgøres med mindst 14 dages varsel ved opslag på intranettet eller elektronisk post. Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Generalforsam-lingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Her aflægger formanden beretning, og kassereren foreligger det reviderede regnskab til godkendelse. Endvidere vælges revisorer og revisorsuppleanter. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal af de afgivne stemmer. Vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen, eller når mindst 1/4 af medlemmerne andrager herom. Generalforsamlingen indkaldes da snarest med 8 dages varsel og senest 3 uger ef-ter, formanden har modtaget andragenet. For den ekstraordinære generalforsamling gælder i øvrigt de samme regler som for den ordinære, jf. § 9.

§ 11 Foreningens opløsning

I tilfælde af opløsning af foreningen, der skal vedtages efter de i § 9 nævnte regler om vedtægtsæn-dringer, skal kapitalen anvendes til
 • indkøb af kunst, der sammen med de øvrige indkøb bortloddes på sædvanlig vis
 • udgifter i forbindelse med et afslutningsarrangement.

§ 12 Ikrafttrædelsesbestemmelse

Nærværende vedtægter træder i kraft den 26. marts 2019.


De oprindelige vedtægter trådte i kraft ved den stiftende generalforsamling den 31. maj 1989. Vedtægterne er revideret ved generalforsamlingerne:
 • Den 15. maj 1990
 • Den 14. marts 1994
 • Den 20 marts 2002
 • Den 26. marts 2008
 • Den 17. marts 2015
 • Den 7. februar 1991
 • Den 12. marts 1998
 • Den 14. marts 2005
 • Den 23. marts 2009
 • Den 26. marts 2019
 • Den 16. marts 1992
 • Den 15. marts 1999
 • Den 28. marts 2007
 • Den 25. marts 2010

Redaktør