Intern prøve modul 8

​Den interne prøve kan afvikles som en individuel prøve eller som gruppeeksamen med individuel bedømmelse. Dette besluttes i samråd med klinisk vejleder.

​Den interne prøve består af en mundtlig eksamination med udgangspunkt i et skriftligt oplæg med litteraturliste (http://www.kurh.dk/Moduler/Modul+8) .

For at bestå modul 8, skal den studerende have opfyldt sin deltagelsespligt på minimum 80 %, gennemført og fået attesteret den fastlagte studieaktivitet, samt gennemført og bestået den interne kliniske prøve, der er baseret på modulets læringsudbytter, som finder sted på det kliniske undervisningssted inden for de sidste 3 uger af modulet. Viden fra tidligere moduler, der understøtter det skriftlige og mundtlige oplæg, kan inddrages i eksaminationen. Den interne prøve bedømmes bestået/ikke bestået. Forberedelsen til prøven foregår i refleksionsgruppen.

Uanset om den studerende går til prøve individuel eller i gruppe, er det skriftlige oplæg ved begge prøveformer enten - en disposition, poster (der tages et foto af posteren som afleveres), Power Point præsentation, billedmateriale eller andet.

Til den interne prøve skal den studerende først identificere, udvælge og konkretisere et selvoplevet forløb i forhold til en klinisk sygeplejefaglig problemstilling, sygeplejevurderinger, -interventioner eller –evalueringer. Herefter præsenteres forløbet for refleksionsgruppen til diskussion, analyse og refleksion. Gruppen inddrager og anvender i den forbindelse teorier og begreber på baggrund af praksis-, udviklings- og/eller forskningsbaseret viden, som kan hjælpe den studerende til yderligere bearbejdning og fordybelse af sit forløb. På baggrund af grupperefleksionsprocessen udarbejder den studerende et skriftligt oplæg - en disposition, poster, Power Point præsentation, billedmateriale eller andet, der sammenfatter den studerendes refleksioner over en eller flere konkrete sygeplejefaglige problemstillinger og sygeplejeinterventioner.

Det skriftlige oplæg og litteraturliste sendes elektronisk i et samlet dokument (PDF-fil) senest kl. 12.00, 3 hverdage inden afholdelse af prøven.

Til den mundtlige eksamination uddyber den studerende det skriftlige oplæg. Selve eksaminationen har en varighed på i alt 30 min, hvor den studerende først indleder med et oplæg (5 min.). Herefter eksamineres den studerende ud fra modulets læringsudbytte og det præsenterede materiale (15 min.). Til slut voterer underviser og klinisk vejleder og giver tilbagemelding til den studerende (10 min.). De to eksaminatorer er fælles om at gennemføre eksaminationen, men den kliniske vejleder er hovedansvarlig for at stille de studerende spørgsmål under eksaminationen.

Der foretages en bedømmelse af den studerendes præstation på baggrund af det skriftlige og mundtlige oplæg samt selve eksaminationen. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået (BEK nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse). Præstationen bedømmes ud fra modulets læringsudbytte.

Eksaminatorerne er ens stillet i forhold til bedømmelse af den studerendes præstation. Ved evt. uenighed skal man diskutere sig frem til en fælles bedømmelse.

I henhold til gældende eksamensbekendtgørelse kan kun eksaminatorer være til stede ved voteringen.

Den kliniske vejleder og underviser fra skolen attesterer på dokumentationsblanketten for bestået/ikke bestået prøve. Den studerende får en kopi af dokumentationsblanketten udleveret af den kliniske vejleder til portfolioen.

For studerende fra UCC og Diakonissestiftelsens sygeplejerskeuddannelse gælder, at underviseren afleverer dokumentation for bestået/ikke bestået på uddannelsesinstitutionen. For studerende fra Metropol gælder, at den kliniske vejleder sender den samlede dokumentation til studieservice (http://www.kurh.dk/Moduler/Modul+8) .

Redaktør