Studieplan

​Studieplanen er med til at skabe overblik for den studerende i forhold til at arbejde med læringsudbytterne, men skal også ses som en kompetenceudvikling. 

Mange studerende oplever, i arbejdet med studieplanen, at blive klogere på, hvordan de kan arbejde med læringsudbytterne og hvordan de kan anvende forskellige læringsstile. 

Hvornår skal studieplanen sendes til vejleder og underviser?

I ”Rammer og retningslinjer for klinisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen” står beskrevet på s.5: ”Den studerende renskriver og sender elektronisk den individuelle studieplan senest to dage efter den afholdte studiesamtale til den kliniske vejleder og den tilknyttede underviser fra uddannelsesinstitutionen jævnfør BEK. nr. 29 af 24. januar 2008 om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje, kapitel 3, § 9”.

”Den kliniske vejleder og underviser fra uddannelsesinstitutionen kvitterer for modtagelsen af den individuelle studieplan. Den kliniske vejleder attesterer efterfølgende på dokumentations-blanketten for modulet, om den studerende har fået godkendt/ikke godkendt individuel studieplan.

Foreligger den individuelle studieplan ikke efter den indledende studiesamtale træder regler / retningslinjer for samarbejde om lærings- og uddannelsesmæssige problemstillinger mellem en studerende og et klinisk undervisningssted i Regionhovedstaden i kraft. Se pkt. 7.

Den individuelle studieplan opbevares i dokumentationsdelen i den studerendes portfolio.”


Kilder:

http://kurh.dk//~/media/Subsites/Kurh/RETNINGSLINJER/Portfolio/Portfoliorevjuli2014.ashx

http://kurh.dk//~/media/Subsites/Kurh/RETNINGSLINJER/Deltagelsespligt/Rammerogretningslinjerfork​liniskundervisningrev9juli2014.ashx


Redaktør