Studiesamtaler

​Der afholdes minimum fire studiesamtaler med den studerende i klinikforløbet. Studiesamtalerne kan enten foregå alene eller med andre studerende og altid med en klinisk vejleder. Studiesamtalerne tager afsæt i den studerende selv, og det er derfor den studerende, der bestemmer indholdet.

​Den indledende studiesamtale afholdes inden de første to uger af klinikken med fokus på:

  • Modulbeskrivelsen
  • Læringsudbytterne
  • Den studerendes tanker om arbejdet med læringsudbytterne (hvordan vil den studerende arbejde med dem?)
  • Portfolioet (den studerende medbringer sit portfolio til samtalen og har gjort sig tanker om hvordan, hun/han vil bruge det i dette aktuelle klinikforløb)
  • Læringsstile
  • Erfaringer fra tidligere klinikker
  • Personlige forhold der kan have betydning for den studerendes klinik
  • Den studerendes stærke og svage sider, samt eventuelle bekymringer forbundet med dette klinikforløb
  • Overvejelser omkring studieaktivitet og studiemetoder
  • Forventninger til klinisk vejleder og samarbejde med denne

Efter 1. studiesamtale udarbejder den studerende en studieplan, som sendes elektronisk til den kliniske vejleder og den tilknyttede underviser fra uddannelsesinstitutionen. Dette skal ske senest to dage efter den afholdte studiesamtale til den kliniske vejleder og de​n tilknyttede underviser fra uddannelsesinstitu-tionen jævnfør BEK. nr. 29 af 24. januar 2008 om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje, kapitel 3, § 9.

Kilder:

http://kurh.dk//~/media/Subsites/Kurh/RETNINGSLINJER/Portfolio/Portfoliorevjuli2014.ashx

http://kurh.dk//~/media/Subsites/Kurh/RETNINGSLINJER/Deltagelsespligt/Rammerogretningslinjerforkliniskundervisningrev9juli2014.ashx


Redaktør