Om afdeling R

​Afdeling R varetager den retspsykiatriske ekspertfunktion i Region Hovedstaden. Afdelingen modtager patienter, hvor den psykiske lidelse og den retslige foranstaltning er komplekse og kræver særlig ekspertise.

​​

​Formålet med indlæggelsen er at reducere symptomer og at hjælpe den sindslidende til at genvinde sit tidligere funktionsniveau eller opnå højst mulig funktionsevne, forebygge tilbagefald eller yderligere reduktion af funktionsevnen. 

Målet er at patientens livskvalitet øges og reducere risikoen for fornyet kriminalitet. For at dette kan lykkes bygger samarbejdet mellem patient og personale på shared decision making, hvor patienten involveres i den terapeutiske beslutningsproces under hensyntagen til retssikkerheden.

Centrale begreber i relation til patientforløb

  • Rehabilitering
  • Kognitiv teori og metode
  • Forebyggelse af tvang
  • Samarbejde med pårørende
  • Fysisk aktivitet
  • Forebyggelse af fornyet kriminalitet
  • Samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere
  • Kvalitetsudvikling, akkreditering og forskning​​

​Igangværende

​​START

​Indførelse af START på de retspsykiatriske afdelinger i Region Hovedstaden

Short Term Assessment of Risk and Treatability (START) er et klinisk struktureret vurderingsredskab der vurderer risikoadfærd og pleje- og behandlingsmuligheder gennem kortlægning af ressourcer og sårbarheder hos den enkelte patient. START vurderer risikoadfærd indenfor 7 domæner: vold, selvskadende adfærd, selvmord, misbrug, absentering, egenomsorg og viktimisering (at blive offer) i det mellemlange perspektiv (0-3 måneder).​

Link til projektbeskrivelse

​​Projektindsats mod vold og aggressioner​​

Indbydelse til at deltage i Projekt indsats mo​d vold og aggressioner

Projektbeskrivelse​​

​​

Redaktør