​​​​​​​

Om afsnittene

Afdelingen varetager behandlingen af patienter med dom til behandling og dom til anbringelse på regionsniveau.

Pleje og behandling er tilrettelagt efter principperne for kognitiv adfærdsterapi; således arbejder vi med kognitiv miljøterapi, social færdighedstræning, motiverende interview og med aktiviteter, der støtter og hjælper patienterne til at opnå større sociale og personlige kompetencer og bedre livskvalitet. De aktiviteter, der tilbydes, skal fremme patienternes mulighed for recovery, både i og uden for afsnittet. I den forbindelse kan der tilbydes kurser ved Skolen for Recovery.

Udslusning fra indlæggelse foregår i tempo tilpasse den enkelte patient via et åbent afsnit eller direkte fra et lukket afsnit enten til selvstændig bolig eller en socialpsykiatrisk kommunal eller regional institution.

Ved udskrivning vil der foreligge en udskrivningsplan for behandlingen i ambulant regi, enten ved et af de to særlige retspsykiatriske teams, der arbejder efter modellen for assertiv ambulant opfølgning eller et lokalt distriktspsykiatrisk center og oftest samtidig selvstændigt tilsyn ved Kriminalforsorgen i Frihed.

Flytninger mellem forskellige lukkede afsnit kan forekomme, men forsøges begrænset i videst muligt omfang for at undgå videnstab som følge af flytninger.

Den gennemsnitlige indlæggelsestid er meget variabel og er afhængig af dom, men er gennemsnitligt 3-4 år.

Der er 8 lukkede sengeafsnit.

​Derudover har afdelingen 2 åbne afsnit

Redaktør