​​​​​​​​​​​​​​

Rehabilitering og risikovurdering på Afdeling R

​I den specialiserede behandling, pleje og rehabilitering af patienter med en psykisk lidelse og en retslig foranstaltning, er der fokus på forebyggelse af sygdom, misbrug og kriminalitet, samt patientens liv efter udskrivelse. Det er afgørende at skabe mest mulig frihed under indlæggelse igennem selvbestemmelse og valgmuligheder i en retspsykiatrisk kontekst, og herved fremme samarbejde og forebygge konflikter og tvang.

Rehabiliteringen er målrettet den enkelte patientens individuelle behov, ressourcer og livssituation, herunder de begrænsninger den enkelte oplever i hverdagslivet, i relation til sin fysiske, psykiske, kognitive og sociale funktionsevne. Formålet med rehabilitering er at muliggøre et meningsfuldt liv med aktivitet, deltagelse, mestring og livskvalitet.

For at skabe mulighed for rehabilitering i et trygt miljø, hvor risikoadfærd, konflikter og tvang forebygges, benyttes flere evidensbaserede risikovurderingsredskaber. Disse danner et vidensbaseret grundlag for identifikation, vurdering og analyse af risiko og muligheder i patientens personlige recovery proces.

En risikovurdering er en proces hvor mulige problemfelter identificeres. Formålet er at intervenere med henblik på at reducere og forebygge risikoadfærd hos patienter.

Patienternes risikoadfærd er dynamisk og kan ændres over tid. Derfor risikovurderes alle indlagte patienter og der foretages løbende risikovurderinger.

Målet med risikovurderinger er at beskytte patienten og det omkringliggende samfund ved at forebygge voldskriminalitet. Alle relevante risikofaktorer skal tages i betragtning og skabe grundlaget for patientens individuelle behandlings- og rehabiliteringsforløb.

Afdeling R anvender risikovurderingsredskaberne BVC, SOAS, HCR-20, SAPROF og START for at kunne foretage kvalificerede risikovurderinger.​ Risikovurderingerne danner grundlag for tilrettelæggelse af behandling, pleje og rehabilitering til den enkelte patient.​​

Redaktør