TBT centerets opgaver - Kommissorium

Det Nationale ”Traume-Bevidst Tilgang” (TBT) Center er et virtuelt center. Det er et formelt netværkssamarbejde mellem brugere/patienter, pårørende, ledelser, klinisk personale og forskere i den danske psykiatri på regionalt niveau. Netværket er opbygget med en styregruppe, bestående af den tværregionale følgegruppe for Partnerskabsaftalen (tvang) og initiativtagerne. Den tværregionale følgegruppe udpeger medlemmer fra deres egne regioner til netværket (max. 40 personer i alt). Sekretariatet er beliggende i Enheden for Klinisk Psykiatrisk Sundheds- og Sygeplejeforskning, Psykiatrisk Center Sct. Hans, Region Hovedstadens Psykiatri.
Netværkssamarbejdet foregår i to spor, et praksisspor og et forskningsspor. De to spor starter sammen med at skabe et overblik over fænomenet gennem dialog og erfaringsudveksling, derefter udarbejder forskerne et systematisk litteratur review om TBT. Herefter kan de to spor planlægge en mødekadence, hvor de mødes hver for sig f.eks. en gang i kvartalet med min. et fælles møde årligt.

Opgaver

Netværkets opgave er at vurdere, udvikle og afprøve en oversat og dansk tilpasset udgave af Trauma Informed Care (TIC). De konkrete opgaver, det første år, bliver fastlagt efter det første møde i netværket. Følgende kan dog opfattes som forslag.

Hele netværkets opgaver:
 • Gennem 1) den systematiske gennemgang af litteraturen, både den videnskabelige og den grå litteratur, 2) i dialog med netværket og 3) gennem erfaringsudveksling, at svare på spørgsmålet: Er det en god ide at implementere TBT i Danmark, underforstået vil det kunne være med til løse nogle af de store udfordringer vi står overfor i psykiatrien, f.eks. øgningen af andelen af psykisk syge, andelen af ”svingdørspatienters”, nogle patienters manglende oplevelse af effekt af plejen og behandlingen, manglende oplevelse af inddragelse, anvendelse af tvangsforanstaltninger, etc.?
 • Vælge om begrebet ”Trauma Informed Care” skal have en dansk oversættelse.
Praksissporets opgaver:
 • Gennem dialog og erfaringsudveksling, udforme kliniske kernespørgsmål til brug for gennemførelsen af et systematisk litteratur review.
 • Følge allerede igangsatte projekter og udforme en oversat og dansk tilpasset udgave af TBT, der kan implementeres i den danske psykiatri. Stå for den praktiske gennemførelse af ”forsøget” med implementering af TBT på udvalgte områder.

Forskningssporets opgaver:
 • Gennemføre et systematisk litteratur review.
 • Initiere og gennemføre først et pilotstudie og senere et forskningsbaseret effektstudie på indførelsen af TBT.
 • Initiere og samarbejde om traumeforskning mere generelt.

Sekretariatets opgaver:
 • Ajourføre medlemslister.
 • Planlægge og indkalde til møder og seminarer.
 • Oprette en hjemmeside med relevante meldinger fra netværkssamarbejdet.
 • Placere relevant litteratur på hjemmesiden (dansk litteratur, implementeringsguides, forsknings litteratur, populær litteratur).

Styregruppe:
 • Anne Hertz, Vicedirektør, Region Hovedstadens Psykiatri (Formand) (anne.gotlieb.hertz@regionh.dk)
 • Dorthe Juul Lorenz, Vicedirektør, Psykiatrien Region Sjælland (djl@regionsjaelland.dk)
 • Ole Ryttov, Sygeplejefaglig direktør, Psykiatrien i Region Syddanmark (Ole.Ryttov@rsyd.dk)
 • Claus Lassen Graversen, Sygeplejefaglig direktør, Psykiatrien i Region Midtjylland
 • (Claus.Graversen@ps.rm.dk)
 • Anette Sloth, Direktør, Psykiatrien i Region Nordjylland (anette.sloth@rn.dk)
 • Tina Gram Larsen, Lægefaglig direktør, Psykiatrien i Region Nordjylland (tigl@rn.dk)
 • Jacob Hvidhjelm, Postdoc, PCSH, Region Hovedstadens Psykiatri (jacob.hvidhjelm@regionh.dk)
 • Lene Berring, Forskningsleder, Psykiatrien Region Sjælland (lelb@regionsjaelland.dk)
 • Jesper Bak, Forskningsleder, PCSH, Region Hovedstadens Psykiatri (jesper.bak@regionh.dk)


Netværksmedlemmer:

Nedenstående personer er udpeget fra/af RNJ til at deltage i netværket
 • Charlotte Pingel Madsen, Afsnitsledende sygeplejerske (cpm@rn.dk)
 • Karin Risdal, Afsnitsledende sygeplejerske (karin.risdal@rn.dk)
 • Liselotte Kold Hansen, Afsnitsledende sygeplejerske (l.kold@rn.dk)
 • Christina Thanou, Afdelingslæge (c.thanou@rn.dk)
 • Efthalia Korkoli, Konstitueret overlæge (e.korkoli@rn.dk)
 • Karin Kristoffersen, Leder for sygeplejefaglig udvikling (karin.kristoffersen@rn.dk)
 • Maria Adel Bonde, Brugerrepræsentant (maria.b@rn.dk)
 • Klaudia Kristensen, Pårørende repræsentant (klaudiakristensen@hotmail.com)

Nedenstående personer er udpeget fra/af RMJ til at deltage i netværket
 • Tine Holm, Cand.psych. Forskningsenheden for Psykoser, Afdelingen for Psykoser, AUH (tinehol9@rm.dk)
 • Ann Sønderdahl, kvalitetskoordinator, Regionspsykiatrien Horsens (annsoend@rm.dk)
 • Martin Nikolajsen, Psykolog, Regionspsykiatrien Randers (MARTNK@rm.dk)
 • Anders Lindelof, Afdelingslæge, Regionspsykiatrien Randers (ANDLIN@rm.dk)
 • Anne Foged Christensen, Risikomanager kvalitetsafdelingen Psykiatri og Social (annfogch@rm.dk)
 • BUC (Børne- og ungdomspsykiatrisk Center) vil muligvis kunne deltage fra foråret

Nedenstående personer er udpeget fra/af RSD til at deltage i netværket
 • Frederik Alkier, Forskningsleder, Psykiatrisk Afdeling Middelfart, Psykiatrien Region Syddanmark (Frederik.Alkier.Gildberg@rsyd.dk)
 • Jens Peter Hansen, Forskningsleder, Psykiatrisk Afdeling Esbjerg, Psykiatrien Region Syddanmark (Jens.Peter.Hansen@rsyd.dk)
 • Isabel Gindeberg, Ledende oversygeplejerske, Psykiatrisk Afdeling Middelfart, Psykiatrien Region Syddanmark (Isabel.Gindeberg@rsyd.dk)
 • Gitte Munksgaard, Ph.d.-studerende, Psykiatrisk Afdeling Middelfart, Psykiatrien Region Syddanmark (git@live.dk)
 • Anne-Mette Nørregaard Funktionsleder Børn og unge Sydjylland, Esbjerg (Anne-Mette.Norregaard@rsyd.dk)
 • Mathilda Andersen, Konsulent, HR, Psykiatrien Region Syddanmark (Mathilda.Randris.Andersen@rsyd.dk)
 • Claus Thomsen, Brugerrepræsentant (claus@angstforeningen.dk)
 • Vibeke B. Andersen, Brugerrepræsentant (vibekeandersen188@gmail.com)


Nedenstående personer er udpeget fra/af RS til at deltage i netværket

 • Lea Bjelke Villadsen, Udviklingsinstruktør, Psykiatrien Øst (lebv@regionsjaelland.dk)
 • Mia Hesselberg Nielsen, Ledende oversygeplejerske, Psykiatrien Syd (mihn@regionsjaelland.dk)
 • Inge Fjordside, Afdelingssygeplejerske, S4 ”særlige pladser”, Psykiatrien Syd (ifjo@regionsjaelland.dk)
 • Tina Fibiger Gildberg, Afdelingssygeplejerske, Børne-og ungepsykiatrien (tigi@regionsjaelland.dk)
 • Trine Marita Bjerre, Udviklingsinstruktør og pædagog, Børne-og ungepsykiatrien (trmb@regionsjaelland.dk)
 • Anne Winkel, Konsulent, Kompetencecenter for Relation og deeskalering (anwi@regionsjaelland.dk)
 • Laila Plannthin, Psykolog, Afdelingen for specialfunktioner (lapl@regionsjaelland.dk)
 • Ulla Løfqvist, Specialsygeplejerske, Afdelingen for specialfunktioner (ulll@regionsjaelland.dk)

Nedenstående personer er udpeget fra/af RH til at deltage i netværket

 • Cæcilie Buhmann, Klinikchef, Psykiatrisk Center Nordsjælland (caecilie.christine.boeck.buhmann@regionh.dk)
 • Agnete Klint Holbak, Pårørenderepræsentant i Dialogforum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang (nete@klintfoto.dk)
 • Mia Boholdt-Petersen, Udviklingssygeplejerske, afsnit M20, Psykiatrisk Center Sct. Hans (mia.boholdtpetersen@regionh.dk)
 • Helle Cleo Borrowman, Brugerrepræsentant, SPOR (kontakt@landsforeningen-spor.dk)
 • Knud Fischer-Møller, Brugerrepræsentant, SPOR (knudfm@hotmail.com)
 • Annika Rasmussen, Afdelingssygeplejerske, afsnit B204, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (Annika.Rasmussen@regionh.dk)
 • Sarah Pagh Dahlberg, Specialuddannet sygeplejerske, intensivt afsnit B2, Psykiatrisk Center Amager (Sarah.Dahlberg@regionh.dk)
 • Vibeke Frandsen, Afdelingssygeplejerske, afsnit 801, Psykiatrisk Center Glostrup (vibeke.frandsen.01@regionh.dk)
 • Anne Marie Hyldgaard Trauelsen, Reservelæge, BBH (marietrauelsen@gmail.com)

Nedenstående personer er initiativtagerne
 • Jacob Hvidhjelm, Postdoc, PCSH, Region Hovedstadens Psykiatri (jacob.hvidhjelm@regionh.dk)
 • Lene Berring, Forskningsleder, Psykiatrien Region Sjælland (lelb@regionsjaelland.dk)
 • esper Bak, Forskningsleder, PCSH, Region Hovedstadens Psykiatri (jesper.bak@regionh.dk)


Redaktør